Op alfabet

Al onze standpunten op alfabetische volgorde.

  • Lees meer

Thema's

Lees hier wat we vinden van de thema's economie, Europa, werk, gezin, zorg, duurzaamheid, samenleving en onderwijs.

Uitgangspunten

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

  • Lees meer

Verkiezingsprogramma

Wat wil het voor u bereiken (van A tot Z)

Voor de toelichting op dit programma zie de website van het CDA Beemster

 

Agrarische Sector

• Geef agrariërs de ruimte om te ondernemen

• 1,5 ha bebouwingsvlak toestaan bij aangetoonde behoefte

• Zuinig zijn op de agrarische productiegrond

• Snel internet, ook in het buitengebied en juist voor deze sector

• Wij geven ruimte aan de verbrede landbouw

 

Cultuur en Historie

• Blijvende vrijstelling van de OZB voor de Kerken

• Wij hechten zeer aan de status van WERELDERFGOED UNESCO

• De gemeente moet een actievere rol spelen op en aan het kerkplein in Westbeemster, o.a. bij de functieverandering van de kerk

• Bibliotheekfunctie behouden maar wel tegen lagere kosten

• Overdekte fietsenstalling op het marktplein in Middenbeemster

 

Duurzaamheid

• Slimme energiebesparende straatverlichting

• Promotie ‘zonnedakpannen’ op stallen, schuren en woningen

• Geen windmolens in onze polder

• Zo snel als mogelijk de invoering van gasloos koken en verwarmen, te beginnen in de nieuwe wijken

• Uitbreiding van het aantal laadpalen ten behoeve van elektrisch autorijden

 

Financiën en Lokale Economie

• Onze gemeente moet zo spoedig mogelijk naar sluitende begrotingen, te beginnen met 2019

• De onvermijdelijke verhoging van de lasten dient binnen de perken te blijven

• Wij steunen de gemeentelijke bezuinigingen, o.a. verkoop gemeentehuis en ander gemeentelijk vastgoed

• De gemeentelijke basisgegevens dienen op orde te zijn

• Wij bepleiten een goed en regelmatig contact tussen Beemster Ondernemers, LTO en de Gemeente

 

Fusie

• Nu de financiën ons dwingen, is voor het CDA uiteindelijk fusie met Purmerend de meest voor de hand liggende optie

• Behoud van onze Beemster identiteit is bij fusie ons hoogste doel

• De gemeente moet de burgers actief betrekken tijdens het traject naar de fusie

 

Handhaving

• De gemeente dient consequenter toe te zien op de naleving van wetten en lokale regelgeving

 

Jeugd en Zorg

• Ondersteunen van verenigingen bij hun werk, met name voor jeugdleden

• Wij moeten toe naar een evenwicht tussen zorgkosten en de financiële mogelijkheden van onze gemeente

• Samenwerking tussen gemeente en buurtbewoners m.b.t. het onderhoud van speelterreinen in de eigen buurt

• In stand houden van ‘Veilige Honken’

 

Samenleving

• Er moet een vangnet blijven voor mensen die niet bij een reguliere werkgever aan het werk kunnen komen

• Burgers moeten uitgedaagd worden om zelf met initiatieven te komen voor verbeteringen in onze gemeente

• Wij bepleiten de vorming van een burgerpanel om de mening van de Beemsterling te peilen bij belangrijke lokale ontwikkelingen

• Meer aandacht voor het probleem van eenzaamheid

• Ondersteuning voor de vele vrijwilligers die de Beemster rijk is

 

 

Sport, Recreatie en Toerisme

• Sport en cultuur via de Brede School blijven steunen

• Ondersteuning van De Nieuwe Organisatie

 

Verkeer en Veiligheid

• Handhaving maximumsnelheid door politiecontroles moet beter

• Een betere verkeersveiligheid op de Oostdijk, in samenspraak met de aanwonenden

• Bestrijding van de parkeeroverlast bij de basisscholen in vooral Midden- en Zuidoostbeemster

• Aandacht voor de Purmerenderweg, zeker als de bus daar gaat rijden

• Oplossing voor de nu te smalle Dirk Dekkerstraat - Hendrik Wagemakerstraat

 

Voorzieningen in Beemster

• De gemeente blijft verantwoordelijk voor een behoorlijk niveau van de groenvoorzieningen binnen de bebouwde kom

• De verkoop van snippergroen moet flink bevorderd worden

• Blijven streven naar een supermarkt met extra voorzieningen in Zuidoostbeemster

• Wij ondersteunen de aanleg van snel internet middels glasvezelkabel, met name in het buitengebied

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

• Ongeacht je beperking moet de gemeente je zodanig ondersteunen, dat je volwaardig kunt meedoen in de maatschappij

• Voorzieningen worden alleen verstrekt aan hen die er echt op aangewezen zijn

• Van mensen met een uitkering kan een tegenprestatie verlangd worden ten gunste van de gemeenschap

 

Woningbouw en Ruimtelijke Ordening

• Na ZOB. II, de Keijser I/II en De Tuinderij West en Oost geen nieuwe wijken meer

• Huizen geschikt maken voor de hele levensloop

• Bouwen voor mensen die minder kapitaalkrachtig zijn: meer sociale huur- en koopwoningen

• Bouw huizen voor senioren

• Bouwen in West- en Noordbeemster - zij het beperkt - als daar behoefte aan is

• Het buitengebied met zijn fraaie doorzichten openhouden

• Wij willen een bij uitstek groene gemeente blijven

• Geen ontwikkelingen in de Nekkerzoom die het huidige karakter aantasten

• Bij voorkeur geen verdere verdichting in de lintbebouwing

• Actief beleid ten aanzien van herbestemmen gemeentelijk onroerend goed of verkoop daarvan

 

Toelichting bij een aantal punten in het CDA-programma 2018 - 2022

 

Agrarische Sector

. Bebouwingsvlak: het aantal m² dat bebouwd mag worden. Voor een moderne agrariër met grote stallen moet dat voldoende groot zijn.

. Digitaal toegankelijk: moderne ondernemers moeten in korte tijd grote hoeveelheden data kunnen verzenden en/of ontvangen. Dat is nu in het buitengebied absoluut onder de maat. Er moet dus overal in Beemster en vooral ook in het buitengebied een glasvezelnet komen.

. Verbrede landbouw: een agrariër ‘doet er soms wat bij’. Denk aan een zorgfunctie voor kinderen, verkoop van producten aan huis, een B&B, etc.

Cultuur en Historie

. De gemeente moet - actiever dan tot nu toe - stimuleren, dat het katholieke kerkgebouw van functie kan veranderen  Het gebouw kan bijv. een tweeledige taak krijgen. Voor de eredienst en voor huisvesting. Daarnaast wil WBSV iets met de accommodatie etc. Dat moet allemaal in elkaar passen. Het proces van overleg tussen de verschillende belanghebbenden staat nu stil en  dat zint het CDA niet.

 

. De bibliotheek: deze voorziening is kostbaar en moet met minder subsidie toekunnen, met uitzondering van de dienstverlening aan de jeugd. Die moet op peil blijven. Enkele basisscholen hebben dit overgenomen; een goede zaak.

 

. Fietsenstalling: het CDA vindt dat het historische marktplein in Middenbeemster door het ontbreken van een stalling nu een erg rommelige aanblik biedt. Een stalling die past in de sfeer van het plein, biedt hiervoor een oplossing.

 

Duurzaamheid

 

. Straatverlichting: wij denken aan ledverlichting. Dit moet om te beginnen worden toegepast bij nieuwbouw en vervanging elders.

 

. ‘Zonnedakpannen’: recent zijn er dakpannen gefabriceerd, die als net als PV-panelen functioneren. De huidige panelen, vinden wij weinig fraai. Zeker bij boerderijen en beeldbepalende gebouwen

 

Financiën, Lokale Economie en Toerisme

 

.  Het staat er momenteel niet goed voor. We zijn in het verleden als Raad vaak, te royaal geweest. Wensen van burgers werden nagenoeg altijd ingewilligd. Enkele voorbeelden slechts: we hebben fors verlies geleden bij grondaankopen in Zuidoostbeemster. We geven momenteel erg veel geld uit aan de Jeugdzorg, daar lopen we grote tekorten op. Het roer moet om. Zuiniger begroten, sommige lasten omhoog.

 

. Basisgegevens op orde: lijkt simpel is echter erg complex. Het betekent o.a. dat je precies weet wie waar en vooral hoe woont. Zijn er gebouwtjes aan- of bijgebouwd zonder vergunning? Wonen er mensen in stacaravans zonder vergunning? Wij weten dat er nu op bepaalde adressen geen - of veel te weinig OZB betaald wordt. Dat moet veranderen.

 

. Handhaving van regelgeving: lijkt ook zo simpel. In de praktijk is het toch moeilijk. Soms zijn de belangen erg groot. Wij zijn van: gelijke monniken, gelijke kappen. Regels gelden voor iedereen. Geen onderscheiden tussen een succesvolle ondernemer of een armlastige burger.

 

. Jeugd en Zorg: de kosten van vooral de jeugdzorg rijzen in Beemster de pan uit. We overschrijden de begrote kosten met vele tonnen. Er wordt ook veel gedaan in onze gemeente voor dat geld: preventie, opvoedingsondersteuning, hulp aan kinderen met gedragsstoornissen die soms zelfs buitenshuis behandeld moeten worden etc., etc. Een goede zaak, maar  we moeten meer greep krijgen op deze begrotingspost.

 

. In het kader van het werelderfgoed bepleiten wij goed en frequent overleg tussen de Gemeente en het bedrijfsleven / LTO om onder meer de status van werelderfgoed beter te benutten. Soms beperkt de status Werelderfgoed ons, maar veel vaker brengt het ons voordeel.

. Wij steunen het project De Nieuwe Organisatie waarbinnen verschillende groeperingen samen werken onder de noemer VISIT BEEMSTER.

Denk aan onze gemeente met een startsubsidie, de Beemster Ondernemers, het Infocentrum Werelderfgoed, onze musea, de LTO etc.

Er worden locaties aantrekkelijk gemaakt voor toeristen onder de aanduiding BeemSTERREN. Beemster zal nooit massa’s toeristen trekken- en dat willen we ook helemaal niet-maar wel de fijnproever die de schoonheid, de ruimte, en de rust kunnen waarderen

Recreatie en Sport

 

. Brede School: er is voorschoolse- en naschoolse opvang. Daarin worden de deelnemende kinderen zinvol beziggehouden met sport, spel en cultuur. Een goede zaak.

 

Fusie

 

. Al een reeks van jaren heeft onze Gemeente de grootste moeite om sluitende begrotingen te presenteren. Vaak bood de Algemene Reserve een oplossing om de tekorten aan te vullen. Daarmee kan geen enkele Gemeente onbeperkt blijven doorgaan. Dat is een structureel probleem. Daarnaast ziet de Gemeente zich geconfronteerd met enkele nieuwe incidentele tegenvallers, waardoor we in zeer zwaar financieel weer terecht zijn gekomen. Wij willen er niet voor kiezen om de Beemsterlingen steeds zwaarder te gaan belasten, terwijl het niveau van dienstverlening hier en daar achteruit zou gaan.

 

. Omdat wij al enkele jaren intensief met Purmerend samenwerken, is deze stad de eerste en meest logische keuze als fusiepartner. Wel streven ernaar, dat ook andere omringende (plattelands)gemeenten zich bij ons aansluiten. Dat brengt meer evenwichtigheid tussen Purmerend en de nieuwe toetredende gemeenten.

 

Samenleving

. Wij willen een blijvend vangnet voor mensen die vanwege een beperking geen reguliere werkgever kunnen vinden. Een soort Baanstee–nieuwe-stijl.

. Burgerpanel: Veel mensen willen meer invloed op het bestuur in de gemeente. Meer dan eens in de vier jaar mogen stemmen. Wij bepleiten de oprichting  van een burgerpanel. Een flinke groep mensen uit alle lagen van de bevolking, jong, oud, maken regelmatig hun mening  aan de gemeenteraad kenbaar. De Raad betrekt de uitkomst van zo’n peiling bij de besluitvorming. Hoe beter het panel is samengesteld, des te zwaarder zal die mening meegewogen worden.

Verkeer en Veiligheid

. Wij willen graag aandacht voor de veiligheid op de Purmerenderweg, traject Beemsterbrug – Volgerweg. Tevens zoeken wij een oplossing voor de te smalle Dirk Dekkerstraat / Hendrik Wagemakerstraat vol met geparkeerde auto’s.

Voorzieningen in Beemster

. Groenbeheer: het Waterschap is verantwoordelijk voor het groenbeheer buiten de bebouwde kom. De gemeente is dat binnen de bebouwde kom. Dat beheer is erg kostbaar en er is daarom ook op bezuinigd. Wij gaan niet beloven dat het snel beter wordt, maar het mag ook niet verder achteruit gaan. Verder hopen we dat steeds meer burgers een kleine bijdrage leveren aan dat beheer. Natuurlijk ondersteund door de gemeente: voor je huis het gras langs de weg meenemen, de knotwilgen aanpakken met een aantal buren. Dat helpt echt.

. Zuidoostbeemster is al een flinke kern en ze wordt nog groter. Toch is er zegge en schrijve één kleine groentewinkel. Wij waren en zijn nog steeds voor een eigen supermarkt met enkele voorzieningen: pinautomaat, afgifte/afhaal van post (pakketten) o.i.d. De vergrijzing gaat door en voor veel mensen wordt de gang naar Purmerend met enkele gevaarlijke kruispunten een te grote belasting. Ook kan zo’n plaatselijke winkel het contact en de saamhorigheid vergroten.

. WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De naam van deze wet zegt het al: de gemeente moet ondersteuning bieden aan gehandicapten en mensen die anderszins beperkt zijn in hun mogelijkheden. Dat doet de gemeente op dit moment heel behoorlijk en dat peil willen we handhaven.

 

. Mensen die dat financieel kunnen opbrengen, moeten een eigen bijdrage betalen. Dat vinden wij redelijk.

 

. Ook vinden wij dat van mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie mag worden gevraagd. Te denken valt aan meehelpen in de bibliotheek, bij het groenbeheer of bij een sportclub of andere vereniging. Uiteraard voor zover dit binnen hun vermogen ligt. Dit meehelpen kan hen ook ondersteunen  om contacten op te doen om zo mogelijk weer een baan te kunnen vinden.

 

Woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling

 

. Onze kleine gemeente kent reeds een zeer omvangrijk woningbouwprogramma. Na de projecten ZOB I (= Tuinderij West en Tuinderij Oost) en ZOB II (=van het Noorderpad tot Sportpark ZOB) en de Keijser I/II (Middenbeemster-Rijperweg/Middenweg) vinden wij het voor een zeer lange periode echt welletjes.  

. Verdichting van de lintbebouwing: bouwen in het lint vinden wij maar op zeer geringe schaal acceptabel bijv. in West- en Noordbeemster. Wij willen juist de doorzichtlijnen - zeker in het buitengebied - openhouden. Deze openheid is één van de kwaliteiten waardoor wij als polder de status van werelderfgoed hebben verkregen.

 

                                                                 

Wilt u nog meer uitleg bij dit programma of commentaar leveren dan bent u van harte welkom bij onze CDA-fractie:

 

Arie Commandeur – ancommandeurzob@gmail.com – tel. 0299 425366

Co de Wildt            -  jcdewildt@kpnmail.nl                      tel. 06 20427409

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.