31 maart 2017

Voorstel 'Kavelpaspoort Elswoutshoek' helaas verworpen

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdagavond 30 maart het voorstel van het college van B&W voor het vaststellen van een kavelpaspoort c.q. ruimtelijk kader voor eventuele extra bebouwing op landgoed Elswoutshoek verworpen.

Hoewel het voorstel na bespreking ervan in de commissie Grondgebied (op donderdag 23 maart) door het college was teruggetrokken en van de agenda voor de raadsvergadering was afgehaald, werd het voorstel donderdag 30 maart, op verzoek van fractievoorzitter André Burger, namens het presidium1 van de gemeenteraad, toch weer op de agenda geplaatst.

Alle fracties wilden toch over het voorstel spreken en stemmen, ook al had het college in de commissievergadering aangekondigd met een aangepast voorstel te willen komen, waarmee geprobeerd zou worden om aan de bezwaren van de VVD-fractie tegemoet te komen.

Tijdens de commissievergadering hadden de fracties van VVD, Liberaal Bloemendaal en GroenLinks zich uitgesproken tegen het voorstel van het college. De fracties van CDA, PvdA en HvB steunden het voorstel en de D66-fractie had zijn standpunt nog niet helemaal bepaald, maar wenste een acceptabele oplossing met een zo breed mogelijk draagvlak in de raad. Anders dan de fracties van Liberaal Bloemendaal en GroenLinks leek de VVD-fractie nog bereid om onder zeer strikte voorwaarden akkoord te gaan met een passender 2e woning op Elswoutshoek en dat maakte dat het college overwoog om met een aangepast voorstel te komen.

Gloedvol betoog van PvdA over cultuurhistorie landgoederen

Tijdens de bespreking in de raadsvergadering lichtten (bijna) alle partijen nog eens hun al ingenomen standpunt toe. De fractievoorzitter van de PvdA hield een gloedvol pleidooi voor het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen op landgoederen, met een verwijzing naar de cultuurhistorie van de Bloemendaalse landgoederen. Door de eeuwen heen is de ontwikkeling van de landgoederen altijd onderhevig geweest aan veranderingen in (landschaps)architectuur.

'Revitalisering van groot belang'

Ook de CDA-fractie vond en vindt dat de gemeenteraad zijn ogen niet kan en mag sluiten voor nieuwe ontwikkelingen op landgoederen. “Stilstand is achteruitgang”, zo verwoordde fractievoorzitter André Burger het kort, maar krachtig. De CDA-fractie beschouwt de realisatie van een tweede woning, in passende – dus ondergeschikte – verhouding tot het hoofdhuis, als een belangrijk onderdeel van het revitaliseringsplan voor het landgoed. De revitalisering van Elswoutshoek is naar de mening van de CDA-fractie van groot belang voor de verbetering van het aanzien en de ruimtelijke kwaliteit van het landgoed.

Opmerkelijk stemgedrag bij D66 en GL

Het betoog van PvdA, CDA en ook D66 kon de tegenstanders niet op andere gedachten brengen, en uiteindelijk stemden 11 van 19 leden van de gemeenteraad tegen het voorstel van het college inzake Elswoutshoek. Bij de hoofdelijke stemming bleek dat binnen de fracties van GroenLinks en D66 verdeeldheid heerst(e). Twee van de drie fractieleden van GroenLinks stemden tegen het voorstel, de woordvoerder van GroenLinks in de commissie Grondgebied was voor. Bij D66 stemden drie van de vier fractieleden voor het voorstel en was hun woordvoerder in de commissie Grondgebied tegen.

De hele bespreking en stemming kunt u terugkijken en -luisteren via https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad-1/2017/30-maart/20:00, punt 15 van de agenda: Kavelpaspoort Elswoutshoek

Bron illustratie: Kavelpaspoort Elswoutshoek 4 

1 Presidium van gemeenteraad wordt gevormd door de burgemeesters, zes van de zeven fractiesvoorzitters en de griffier en bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad technisch voor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.