01 maart 2022

CDA aanwezig bij schouw aan Bijweglaan

Bewoners van de Bijweglaan in Bennebroek richten zich onlangs tot het CDA met klachten over de slechte staat van trottoirs en wegdek: boomwortels zorgen voor opgedrukte stoeptegels, verzakte straatbanden en verzakkingen in het wegdek, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan voor voetgangers, spelende kinderen en weggebruikers. Het CDA heeft hierover in de commissie Grondgebied en de raad vragen gesteld aan de wethouder.

Dit leidde op maandag 28 februari tot een schouw in aanwezigheid van de wethouder, een vijftiental betrokken omwonenden en leden van de CDA-fractie.

De geopperde ideeën varieerden nogal: van 'veiligheid voorop' (actie: aanpakken van gevaarlijke situaties) enerzijds tot 'behoud van groen' anderzijds (geen actie, geen kap en vervangende beplanting, accepteren van overlast). Wel was de conclusie van de wethouder dat het onderhoud aan trottoirs en wegdek meer aandacht verdiende. Daarnaast gaf de wethouder aan te kijken naar pragmatische oplossingen voor de wortelgroei, het opdrukken van stoeptegels en trottoirbanden en de verzakkingen in wegdek. Gedacht wordt aan het afdekken van blootliggende wortels met grindmatten, het aanleggen van verhoogde trottoirs en het verplaatsen van verkeersdrempels. De door de gemeente op te stellen oplossingen zullen worden besproken met buurtbewoners van de Bijweglaan en omringende straten.

Het initiatief en de vervolgacties kon op waardering van de buurt rekenen.

Geert Beusen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.