07 november 2019

CDA neemt het initiatief tot beheersing van het toerisme naar “het Bloemendaalse strand”!

De Gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 31 oktober 2019 unaniem een amendement aangenomen, opgesteld door het CDA en mede ondertekend door Groen Links en de VVD, inzake de beheersing van het toerisme naar de Bloemendaalse kust.

De gemeenteraad heeft op initiatief van het CDA besloten:
“Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand-Gedeelde Weelde” vast te stellen, met dien verstand dat voor de kustplaats Bloemendaal aan Zee en het daarbij behorende strand heeft te gelden dat:

A. de actuele strandvisie van de gemeente Bloemendaal leidend is. Derhalve wordt het accent gelegd op de ontwikkeling van het strand als ‘familiestrand’ en worden feesten/ evenementen beperkt;

B. de kustplaats Bloemendaal aan Zee en het daarbij behorende strand niet wordt doorontwikkeld tot  “Amsterdam Beach”;

C. voor de kustplaats Bloemendaal aan Zee en het daarbij behorende strand geen marketing- en promotiestrategie wordt ontwikkeld in lijn met het project “Amsterdam bezoeken, Holland zien”.

Het amendement heeft tot doel om beleid neergelegd in de regionale nota: “Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand-Gedeelde Weelde” (de Nota) te wijzigen. Het Ontwikkelperspectief heeft geen wettelijke basis, zoals een bestemmingsplan of structuurvisie. Door vaststelling van de nota committeren de betrokken gemeenteraden zich aan de benoemde visie, ambities en spelregels.

Met de “Binnenduinrand” bezit de regio een en prachtig afwisselend landschap met kilometers strand, uitgestrekte duingebieden, bossen, eeuwenoude buitenplaatsen en monumenten, groene villawijken, karaktervolle dorpen en kleinschalige agrarische gebieden, met een Nationaal Park in de nabijheid van de historische binnenstad van Haarlem. Deze landschappelijke kwaliteit is niet vanzelfsprekend en staat onder een steeds hogere druk, onder andere door een onzorgvuldige inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen, ruimteclaims voortvloeiend uit MRA-opgaven (economische groei, behoefte aan woningen, klimaatverandering en groei van recreatie, toerisme en mobiliteit) en ontbrekende financieringsmogelijkheden. De MRA (Metropool Regio Amsterdam) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten (waaronder gemeente Bloemendaal) en de Vervoerregio Amsterdam.

In de Nota wordt voorgesteld om bovenop de autonomen groei van toeristen (circa 30 % de komende jaren) die o.a. Bloemendaal aan Zee en het daarbij behorende strand bezoeken, ook nog eens extra toeristen aan te trekken. Dit wil men bereiken door middel van extra investeringen in promotie en marketing van het strand onder de naam: “Amsterdam Beach”.

Groei van het toerisme dat gebruik maakt van het strand mag volgens het CDA niet ten koste gaan van het hoogwaardige woon- en leefmilieu en/of van de aanwezige natuurwaarden in de gemeenten Bloemendaal. Voornoemde waarden zijn volgens het CDA uitgangspunt voor het faciliteren/geleiden/sturen van de toenemende autonomen toeristenstroom naar de kustplaats Bloemendaal aan Zee en het daarbij behorende strand. Dat de doelstelling verwoord in het Ontwikkelperspectief, zijnde extra toeristen te trekken naar de kustplaats Bloemendaal aan Zee en het bijbehorende strand het hoogwaardige woon- en leefmilieu en/of van de aanwezige natuurwaarden in de gemeente Bloemendaal onnodig onderdruk zetten. Het geld dat gemoeid is met de investering in promotie en marketing om deze extra toeristen te trekken naar Bloemendaal aan Zee en het bijbehorende strand kan beter gebruikt worden voor het behoud van het hoogwaardige woon- en leefmilieu en/of van de aanwezige natuurwaarden in de gemeente Bloemendaal. Voor het overige dient de naam van het strand gelegen in de gemeente Bloemendaal gewoon “het Bloemendaalse strand” te blijven. Immers, als inwoners zijn we trots op ons strand!

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met Bob van der Veldt of met andere CDA fractieleden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.