02 mei 2021

Gemeenteraad Bloemendaal stemt in met concept bestuursconvenant regionale samenwerking Zuid-Kennemerland

Samenwerking met andere gemeentes in de buurt (regionale samenwerking) is volgens de CDA-
fractie essentieel bij het oplossen van problemen die de gemeentegrens van Bloemendaal
overstijgen. U moet dan denken aan oplossingen (regionale hoofopgaven) op het gebied van: het
versterken van het landschap; het beter benutten van ons economisch kapitaal; het oplossen van het
regionale te kort aan woningen; het inspelen op het veranderende klimaat en het verbeteren van de
bereikbaarheid van onze gemeente.

Van oudsher werkt onze gemeente al samen met de buurgemeentes: Haarlem, Heemstede en
Zandvoort, ook wel genoemd de regio: “Zuid Kennemerland”. De samenwerking van gemeentes
omdat de gemeentes ook onderdeel zijn geworden van een nog groter samenwerkingsverband,
namelijk de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Het concept convenant tussen de betrokken gemeenten heeft als doel de “regionale hoofopgaven”
in ZuidKennemerland samen te realiseren en gezamenlijk op te trekken binnen de MRA. Met de in
het convenant opgenomen werkwijze wordt de besluitvorming over de beleidsopgaven die er voor
de regio Zuid-Kennemerland liggen verbeterd, worden procedures inzichtelijker en komt de positie
van de gemeenteraad ten opzichte van de huidige situatie duidelijker te liggen. De gemeenteraad is
bij alle fasen in de beleidsvorming betrokken en blijft ook volledig bevoegd te beslissen over het
eigen Bloemendaals grondgebied. Dit laatste is voor de CDA-fractie erg belangrijk. Immers, op deze
wijze wordt gewaarborgd dat besluiten (ook) met een regionaal tintje, worden genomen door
mensen die direct door burgers van Bloemendaal zijn gekozen. De CDA-fractie heeft dan ook
ingestemd met het concept bestuursconvenant.

Waarom is dit nog een concept? Omdat aan de vier gemeenteraden eerst gevraagd is een reactie
(zienswijze) te geven op het bestuursconvenant. Op basis van de zienswijzen die uit de vier
gemeenteraden naar voren komen, wordt vervolgens een definitief voorstel ter instemming aan de
vier gemeenteraden voorgelegd.

Bob van der Veldt,
Gemeenteraadslid CDA-Bloemendaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.