29 april 2021

Gemeenteraad keurt nieuwe transitievoorstel MRA goed

Bloemendaal maakt samen met 31 andere gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en
de Vervoerregio Amsterdam deel uit van de Metropool Regio Amsterdam.
Dit platform zoekt afstemming over grote onderwerpen als wonen, bereikbaarheid en economie,
onderwerp die een gemeente niet alleen kan bepalen en aanpakken.
In de afgelopen jaren is er veel kritiek geweest op de te beschouwende, weinig uitvoerende wijze van
de MRA. Daarnaast ontbrak een profiel waarmee de regio zich wil onderscheiden. Een derde
probleem was de versnippering van bestuur die het maken van keuzes bemoeilijkt.
Het afgelopen jaar is intensief gewerkt aan een transitievoorstel dat de genoemde knelpunten zou
moeten aanpakken. De MRA wordt vereenvoudigd tot een overzichtelijk aantal organen met een
duidelijke positie en opdracht.
De geschetste ambitie ‘Een metropool van grote klasse’ wordt uitgewerkt in drie concrete doelen:
- De meest inventieve regio van Europa met de best opgeleide bevolking
- Een regio voor iedereen, naar de menselijk maat
- Een duurzaam verbonden regio
Het dagelijkse bestuur onder leiding van de burgemeester van Amsterdam bewaakt de ambitie, de
doelstellingen en de inhoudelijke samenhang en legt verantwoording af aan de deelnemende
organisaties (waaronder de gemeente Bloemendaal).
Het CDA vindt samenwerking binnen de MRA noodzakelijk: immers wonen, werken en recreëren
beperken zich niet tot Bloemendaals grondgebied.
Dat geldt ook omgekeerd: veel inwoners in de regio waarderen hetgeen Bloemendaal te bieden heeft
aan natuur, strand, cultuur en woongenot.
Door bestuurlijk samen te werken kun je invloed uitoefenen op besluitvorming en eigen belangen zo
goed mogelijk behartigen.
De samenwerking maakt dat de MRA ook op een hoger niveau (regio, landelijk, Europees) een
gesprekspartner van betekenis wordt zonder dat de zelfstandigheid van de gemeente in het geding
is.
Geert Beusen
Duocommissielid CDA-Bloemendaal
N.B. Via deze LINK zijn de vragen (met antwoorden) te lezen die de CDA-fractie gesteld heeft over de
MRA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.