02 februari 2022

Grensaanpassingen rond Vogelenzang van Natuurnetwerk Nederland

Ruim twee weken geleden werd fractievoorzitter André Burger geïnformeerd over het voornemen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om een aantal herbegrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) door te voeren.

In de binnenduinrand van Velsen tot de grens met Zuid-Holland heeft de provincie Noord-Holland plannen om tot natuurontwikkeling over te gaan in het kader van het Natuurnetwerk Nederland. In de afgelopen maanden hebben de betreffende eigenaren in het gebied samen met raadsleden uit Bloemendaal en Velsen fel verzet geboden tegen deze plannen. Door onze fractievoorzitter werden contacten gelegd met de CDA-fractie in Provinciale Staten, vond er een werkbezoek plaats aan Velsen en Bloemendaal van een delegatie van de Statencommissie en werd hulp geboden bij het proces om in te spreken tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten in oktober jl.

De gemeenteraad van Bloemendaal sprak zich begin november unaniem uit tegen de provinciale plannen voor natuurontwikkeling. Dit werd verwoord in een motie die onder andere door de CDA-fractie Bloemendaal was opgesteld. Hierin stond duidelijk verwoord dat het weidelandschap tussen Aerdenhout en Vogelenzang behouden moet blijven.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 26 januari een concept-besluit genomen over het aanpassen van sommige grenzen. Het gaat nu om grensaanpassingen in Castricum, Oostelijke Vechtplassen, Waterland-Oost en Zuid-Kennemerland.

Voor Zuid-Kennemerland betekent het concreet dat een deel van het gebied ten westen van Vogelenzang (zie het rode gebied op het kaartje) buiten het Natuurnetwerk Nederland zal vallen. De aanleiding is een ecologisch advies waaruit blijkt dat natuurontwikkeling op betreffende percelen onvoldoende bijdraagt aan de natuurdoelen in de regio.

Voor de grondeigenaren in dit gebied is dat natuurlijk goed nieuws. Echter,  een groot deel van het gebied tussen Vogelenzang en Aerdenhout dreigt wel binnen het Natuurnetwerk Nederland te gaan vallen. Daarbinnen vallen Stal ’s Gravenweg en het land van de familie Ruigrok. Waarom zou dit gebied in de ogen van de provincie Noord-Holland blijkbaar wel bijdragen aan de natuurdoelen in de regio? Dit gebied verschilt immers niet of nauwelijks van het gebied dat wel buiten het Natuurnetwerk Nederland zal gaan vallen.

De grensaanpassingen worden samen met alle verzoeken tot grensaanpassingen zes weken ter inzage gelegd. Dit is naar verwachting in maart. Tijdens de terinzagelegging kunnen zienswijzen bij Gedeputeerde Staten worden ingediend, waarna in de zomer een definitief besluit volgt.

De CDA-fractie zal er bij het College van Burgemeester & Wethouders op aan gaan dringen namens de gemeente Bloemendaal een zienswijze in te dienen.

Het weidelandschap tussen Aerdenhout en Vogelenzang moet naar de mening van het CDA-Bloemendaal blijven zoals het nu is.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.