23 september 2020

Raad stelt Ruimtelijk Programma van Eisen Vitaal Vogelenzang vast

Op 27 september 2018 stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het college om de herontwikkeling van de omgeving van het Integraal Kindcentrum De Paradijsvogel in Vogelenzang nader te onderzoeken met het volgende programma:

- het bouwen van 72 woningen met het daarbij behorende vitale scenario, wat een programma betekent van 18 appartementen, 18 goedkope koopwoningen, 18 middeldure woningen en 18 dure woningen;

- het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar gebied;

- het heraccommoderen van Tennisvereniging Vogelenzang en Sport Vereniging Vogelenzang om zo ruimte te maken voor de woningbouw;

- het behouden van maatschappelijke functies zoals de basisschool, kinderopvang en bibliotheek;

- het verduurzamen van het schoolgebouw De Paradijsvogel.

Op donderdag 17 september jl. stond de bespreking van het Ruimtelijk Programma van Eisen Vitaal Vogelenzang op de agenda. Dit is tot stand gekomen na een intensief participatieproces met vele betrokkenen in Vogelenzang.

De CDA-fractie sprak bij monde van fractievoorzitter André Burger grote waardering voor de totstandkoming van dit voorstel. Wat echter niet duidelijk in het voorstel voor naar kwam was een expliciete keuze voor scenario 3. Voor de CDA-fractie was dit reden samen met GroenLinks een amendement C in te dienen waarin werd voorgesteld een keuze te maken voor dit scenario. Hierin zal zijn van woningbouw op de bestaande voetbalvelden. Dit is alleen maar mogelijk omdat beide sportverenigingen bereid zijn veel concessies te doen. Zo zijn beide clubs bereid een grote geste te doen door één gezamenlijk nieuw te realiseren clubgebouw te betrekken.

Binnen scenario 3 zijn door de gemeente en beide sportverenigingen twee varianten uitgewerkt:

- Maximale Variant: realisatie van 5 all weather tennisbanen, 1,5 kunstgras voetbalveld en een nieuw gezamenlijk clubhuis.

- Vitale Variant: realisatie van 5 all weather tennisbanen, 1,5 natuurgras voetbalveld, een nieuw gezamenlijk clubhuis en de instelling van een vitaliteitsfonds voor de verenigingen.

Tijdens de beeldvormende avond op 27 augustus 2020 gaf de SV Vogelenzang aan dat de voorkeur uit zou gaan naar één natuurgrasveld en een half kunstgrasveld. Hiervoor diende het CDA tijdens de raad een amendement A in met het voorstel te kiezen voor deze variant. Helaas werd dit amendement met een nipte meerderheid van 10 tegen (VVD, D66, HvB en VDB) en 9 vóór (CDA, GL, PvdA, LB en ZB) verworpen.

Over de afkoop van sociale woningbouw stond in het raadsvoorstel de volgende passage vermeld: “Het doen van een bijdrage uit het projectbudget van € 775.000, - aan het Vereveningsfonds sociale woningbouw, voor zover het saldo van de grondexploitatie dat toelaat”. Dit stond erin omdat de raad op 27 september 2018 besloten heeft geen sociale huurwoningen te bouwen. Het beleid zegt dan dat er afgekocht dient te worden.

Voor een aantal partijen was de genoemde passage te vrijblijvend. Voor CDA, PvdA, GL, VDB en ZB was dit reden genoeg een amendement B in te dienen waarin werd voorgesteld het tweede deel van de passage te schrappen. Het amendement werd met een nipte meerderheid aanvaard. Het betekent dat de afkoop van € 775.000, - daadwerkelijk uit de grondexploitatie behoort te komen.

Na de stemming over de amendementen werd het raadsvoorstel met een ruime gros (17-2) aanvaard. Hart voor Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal stemden tegen.

Het betekent dat het proces kan worden voortgezet zoals het starten met de ruimtelijke procedures, te weten het stedenbouwkundig ontwerp en vervolgens het bestemmingsplan. Ook kunnen de voorbereidingen starten voor de verduurzaming van het schoolgebouw De Paradijsvogel en de gymzaal.

André Burger,

Fractievoorzitter CDA-Bloemendaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.