23 september 2020

Regionale Energie Strategie

In het landelijke Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot in 2030 te halveren t.o.v. 1990, in 2050 moet dat zelfs 95% zijn. Daartoe onderzoeken diverse regio's de mogelijkheden voor het duurzaam opwekken, de opslag en het transport van warmte en elektriciteit met zon en wind. 
Hierover wordt gerapporteerd in de Regionale Energiestrategie, de RES.

Bloemendaal maakt deel uit van de regio IJmond & Zuid-Kennemerland, binnen de grotere regio Noord-Holland Zuid.
De verwachting is dat deze regio in de komende 10 jaar bijna 4 keer zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken: van 0,7 TWh (terawattuur) nu naar 2,7 TWh in 2030. In de concept-RES staat waar en hoe deze energie kan worden opgewekt.
In de regio is er brede consensus over de grote landschappelijke waarde van het deel Zuid-Kennemerland, waarin Bloemendaal ligt én de noodzaak om dit vrij te houden van grootschalige energieopwekking met zonnepanelen en windmolens. 

Toch vrijwaart dat de gemeente niet om achterover te leunen bij de energietransitie van de regio. 
Vandaar dat het CDA, D'66, GroenLinks en PvdA een motie hebben ingediend om de gemeente op te dragen te zoeken naar mogelijkheden voor het plaatsen van zonnecollectoren op openbare gebouwen.
Daarnaast dient de gemeente verdere energiebesparing te stimuleren voor particuliere woningen middels zonnepanelen en isolatievoorzieningen: Bloemendaal kent immers relatief veel grote, vooroorlogse woningen, waardoor het gemiddeld gasverbruik 65% hoger is dan elders in Nederland.

Tot slot is het college verzocht - naast de aanpak van lokale initiatieven - ook aansluiting te zoeken bij grote landelijke energieonderzoeken zoals het veelbelovende riothermie (energiewinning uit afvalwater) en geothermie (energie uit diepe bodemlagen).  

De motie is aangenomen met 11 tegen 8 stemmen. 

Geert Beusen, lid van de commissie Grondgebied van de gemeente Bloemendaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.