Voorzieningen

Behoud en waar mogelijk eventueel een beperkte uitbreiding van (het aanbod aan) winkels, horeca, sport- en cultuurvoorzieningen in de verschillende dorpen is belangrijk voor de vitaliteit van de dorpskernen. Daarom staat het CDA in beginsel positief tegenover nieuwe initiatieven van (lokale) ondernemers, organisaties en verenigingen. Echter, dit mag niet resulteren in meer, structurele verkeers- en parkeeroverlast voor omwonenden van genoemde voorzieningen. Bij nieuwe initiatieven, voornemens dient daarom altijd goed gekeken te worden naar de mogelijke overlast en aantasting van het woon- en leefgenot in de directe omgeving ervan, en afgewogen te worden of de mogelijke voordelen opwegen tegen de nadelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.