16 juni 2022

Bijdrage CDA 16 juni 1eFirap/Kadernota

Bijdrage CDA 16 juni 1eFirap/Kadernota – versie 13 juni 2022

In deze chaotische tijden van wel of geen nieuwe opleving van coronapandemie, een nog steeds voortdurende oorlog in Oekraïne hebben we ook nog eens lokaal een rommelige start te maken voor het nieuwe college met de kadernota. In de herkansing door op tijd de fout te herstellen, maakt het voor ons weer goed. Althans het geeft een eerlijk inzicht in de prognoses omtrent WMO en Jeugd. Daarbij biedt de meicirculaire ook een positief beeld wat we aan geld van het Rijk de komende jaren gaan ontvangen.

Voor het CDA is normaal gesproken de kadernota HET document waarin wij al onze ambities voor onze mooie gemeente willen meegeven aan het college. We hebben als CDA onze bijdrage kunnen leveren aan het coalitieakkoord. Dat maakt dat wij nu geen moties/amendementen indienen. Het nieuwe college is wat ons betreft nu aan zet. Bij de begroting 2023 moet dit alles samenvallen met de uitwerking van het coalitieakkoord. Werk aan de winkel dus deze zomer.

Als CDA Castricum realiseren we ons ook dat we juist nu de rust moeten bewaren en niet gelijk gaan hollen. Juist aan de voorkant goed met ons allen bepalen waar we het beste onze middelen voor al onze inwoners kunnen inzetten.

Over deze beleidsarme kadernota heeft het CDA daarom ook geen aanvullende opmerkingen. Tegelijkertijd zien wij een samenleving in beweging en soms in verwarring. Dat vraagt wat ons betreft om een nieuwe maatschappelijke visie. In een samenleving als de onze – kijk bijvoorbeeld naar Bakkum, Limmen, Akersloot en de Woude – is het van wezenlijk belang dat wij als ‘overheid’ ruimte geven. Dit kunnen we het beste doen door ondersteuning te geven aan maatschappelijke initiatieven. Want die zijn er volop on onze gemeente.

Onze gemeente staat bol van het vrijwilligers werk, verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven. Wat deze groepen met elkaar gemeen hebben is dat ze heel goed in staat zijn met elkaar oplossingen te vinden. Vaak is de gemeente daarvoor helemaal niet nodig. Ja, soms ter ondersteuning financieel, facilitair of inzake regelgeving om iets wél mogelijk maken.

Wij vinden het noodzakelijk om als gemeente aan te sluiten bij het zelfstandige middenveld, ipv van dat zij zich bij ons moet aansluiten. Aansluiten bij onze politieke/gemeentelijke werkelijkheid. De nieuwe rol van de gemeente/overheid is die van talentbevordering, samenwerken en co-creatie, bevorderen van lokale tradities. U kunt allemaal zelf allerlei voorbeelden bedenken.

De essentie is: niet of gemeente of markt, niet of jij of ik, maar zij aan zij.

Dat betekent voor het CDA dat wij de komende jaren willen investeren in onze sociale basis; verenigingen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers.

Dat wij willen investeren in preventie. Wij kijken daarom ook uit naar de behandeling van het nieuwe Integraal beleidskader Sociaal domein waarin gewerkt gaat worden met preventieteams.

Wij willen faciliteren, door een mooi ponthuis bij Akersloot te realiseren.

Wij willen stimuleren door voldoende speel- en beweegtoestellen in de buitenruimte door de hele gemeente heen. Wij zien in dat kader ook uit naar de behandeling van de nieuwe sportnota.

Het faciliteren van talentbevordering door behoud van goede scholen voor kinderen binnen en buiten de gemeenten.

Als u nu denkt, alles moet anders volgens het CDA. Geen zorgen, wij vinden dat er ook veel goed gaat. Bijvoorbeeld als we kijken naar de participatie. Als 'nieuwkomer' valt het onze jonge

commissieleden echt op hoe gemakkelijk inwoners van buiten de politiek kunnen meedenken en hun inbreng kunnen doen bij kwesties die spelen. Waar het in Den Haag altijd maar gaat over die 'gesloten bestuurscultuur' kunnen wij ons lokale karakter daarmee ook accentueren.

En om voor nu mee af te sluiten: We maken ons als CDA diepe zorgen om het stikstofrapport van het Rijk. Zorgen om het voortbestaan van onze agrariërs en hun familiebedrijven. Zoals de kaarten nu zijn ingetekend lijkt het erop dat onze agrariërs fors getroffen worden. Dat is heftig voor de families die het betreft. Net als wij kent u vast mensen die in deze sector al decennialang onderdeel zijn van onze samenleving.

Het CDA Castricum ziet de noodzaak voor nieuwe balans, maar ziet ook de noodzaak om ruimte te geven aan agrariërs waar dat kan. De manier waarop het Kabinet zich opstelt is wat het CDA Castricum niet de manier van omgaan met elkaar. Wij zullen dit ook aan onze Statenfractie en Tweede Kamer fractie kenbaar maken. Daar zal het CDA Castricum zich “zij aan zij” met betrokkenen voor inzetten.

Tot zover voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.