30 januari 2019

Duin en Bosch

Op 2 december 2018 hebben wij, als CDA, een motie ingediend om de bospercelen op het terrein van Duin en Bosch over te dragen naar de gemeente.

Van belang waren onze zorg over de toekomst van het groen op het terrein en het verlies van de parkachtige omgeving.

De bouw van de woningen en de invulling in de zorg zijn grotendeels gerealiseerd.

Het westelijk deel van het natura 2000 terrein is inmiddels overgaan in eigendom van PWN.

De wegen, de fiets en wandelpaden en het snippergroen moeten al overgedragen worden aan de gemeente.

Wat overbleef waren een drietal bospercelen die Parnassia tevergeefs heeft aangeboden aan een nog op te richten bewonerscollectief om dit zelf te gaan beheren.

Gezien het openbare karakter van de bospercelen heeft het CDA gemeend (gesteund door de gehele gemeenteraad) dat Parnassia deze bospercelen aan de gemeente diende over te dragen.

Onderstaand de inhoud van de motie:

Constaterende dat;

- Een van de uitgangspunten van de gebiedsontwikkeling Duin en Bosch is het behoud van de parkachtige omgeving en het borgen van natuur en bospercelen op Duin en Bosch.

-Het natura 2000 gebied aan de westzijde van het landgoed en aanliggende bospercelen inmiddels worden overgedragen aan PWN conform de vastgestelde visie in 2006 en 2009.

-De bospercelen aan de oostzijde van het landgoed (deelgebieden 10, 12 en 14) en het snippergroen nog niet zijn overgedragen. Behoud van deze doorgaande bosstructuur noodzakelijk is om de parkachtige omgeving te behouden.

-Zowel deze bospercelen, beschreven als deelgebieden 10, 12 en 14, alsmede het snippergroen, de wegen, fiets- en voetpaden op het terrein van Duin en Bosch als openbaar gebied bestempeld kunnen worden

-Permanent beheer van bos en natuurgebieden volgens PG niet tot de maatschappelijke doelstellingen van PG behoort.

-Volgens de doelstelling zoals beschreven in het kaderstukken van 2006 en 2009 de openbare gebieden overgedragen moeten worden aan de gemeente Castricum

-Bij de behandeling van de voortgangsrapportage 2018 op 15 en 22 november 2018 van Duin en Bosch hier melding van is gemaakt

-Deze bospercelen niet voor verdere ontwikkeling van woningbouw of i.d. ingezet kan en mag worden.

Dit besluit is op 19 januari 2019 unaniem door de gemeenteraad genomen:

- In overleg te treden met de Parnassia Groep om deze als openbaar bestempelde 3 bospercelen, beschreven als deelgebieden 10, 12 en 14 aan de gemeente Castricum over te dragen

- De door PG gereserveerde gelden voor inrichting en onderhoud van deze bospercelen in een aparte gemeentelijke reserve onder te brengen

- Voor het aanvullend permanente onderhoud van deze percelen de benodigde financiƫle middelen vrij te maken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.