verkiezingsprogramma 2018-2022

 

Voor u ligt ons verkiezingsprogramma 2018-2022. In de afgelopen jaren is er veel met inwoners, verenigingen, stichtingen, bonden, scholen, bedrijven gesproken en besproken. Betrokken partijen die het beste voor hebben met al onze kernen en haar inwoners.

Het CDA heeft geluisterd, meegedacht, soms ook nee moeten zeggen. 10 aansprekende thema’s die onze kernen Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude allemaal aangaan.

We denken u met ons programma te kunnen bereiken, zodat we de inhoud ervan “met elkaar en voor elkaar” kunnen realiseren.

Wat is de onderlaag van het C(christen)D(emocratisch)A(ppel)

Het CDA is Christelijk in die zin dat de verhouding met de samenleving, de zorg voor elkaar, de aarde, het mensbeeld, centraal staat.

Dat werkt door in onze persoonlijke keuzes.

Het CDA is Democratisch in die zin dat er meer is dan vrije verkiezingen. Het is de ruimte waarin ieder met zijn eigen talenten en mogelijkheden mee mag doen in de samenleving.
Persoonlijk ook zichtbaar in de manier van politiek bedrijven.

Het CDA doet een Appel in die zin dat we een beroep op elkaar mogen en kunnen doen om verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving. Op school, naast de deur, en ook in het besturen van de gemeente.

Onze ideeën komen in dit programma bij elkaar.

Hier leest u de Verantwoording Kieskompas

Kijk ook eens bij onze "standpunten" en bij "afdeling" filmpjes en foto's

Verkiezingsprogramma 2014-2018 CDA Castricum

Het CDA-Castricum heeft haar verkiezingsprogramma nu definitief vastgesteld.

De titel die het CDA aan haar verkiezingsprogramma heeft gegeven luidt:

"Samen kunnen we meer"

Dat geldt voor alle facetten van de maatschappij; het gaat om samen, samen werken, samen willen werken.

Het geeft aan hoe het CDA zich in onze gemeente met zijn kernen inzet.

In het programma staan vijf thema's centraal:

  1. Behoud van vitale kernen en een actief sociaal beleid.
  2. Actief sturen op het wonen in Castricum
  3. Actieve inzet m.b.t. economie, banen, recreatie, toerisme.
  4. Zorgvuldig om gaan met de financiën.
  5. Meer doen aan energiebeleid en duurzaamheid.

De lijst van kandidaten is op de laatste bladzijde opgenomen.

Verkiezingsprogramma 2010-2014 CDA Castricum

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 – 2014                                                                             

Hoofdstuk 1. Voorwoord.

CDA-afdeling Castricum biedt u hierbij het verkiezingsprogramma 2010-2014 aan. Hierin staat aangegeven waar wij als Castricumse CDA (de komende gemeenteraadsperiode) voor gaan.

De kernen Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude vormen bestuurlijk één gemeente. Vijf kernen met elk zijn/haar eigen charme, uitstraling en sfeer. De fusie is al weer 6 jaar geleden tot stand gekomen. We wennen er aan. Toch willen we geen eenheidsworst. De verscheidenheid van de afzonderlijke kernen zullen we koesteren.

Desgevraagd zeggen de inwoners van onze gemeente, dat het er geweldig wonen is.
We hebben de ruimte, de duinen, de zee, de polders, het meer.
We wonen in een groene gemeente. Dat moet zo blijven.

Politiek moet zich niet met alles bezig houden. Waarmee dan wel?
CDA-Castricum zet zich er voor in om het wonen en leven in deze gemeente op het huidige niveau te houden. Samen leven in een dorp, als gezin, samenwonend of alleen. Een dorp met voldoende winkels, bibliotheek, cultuuraanbod. Een kern met veilige wegen, fietspaden en sportvoorzieningen.
Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt om: “samen er voor zorgen, samen er aan werken, liefst fluitend”.

Onze inspiratie ontlenen we aan de positieve waarden die we in de Bijbel tegen komen en onze daaruit voortgekomen christelijke en maatschappelijke tradities.
Hoe wij dat zichtbaar maken?
Lees dit programma.

In ons handelen, staan vier basisaspecten centraal:

• respectvol zijn en luisteren naar elkaar.
• eigen verantwoordelijkheid nemen en solidair zijn
met de zwakkeren.
• ruimte geven aan initiatieven uit de maatschappij.
• zorgen voor het welzijn van mens en natuur; voor
de aarde.

Iedereen die zo fluitend met ons wil samenwerken? Doe mee!!!!
Geef uw stem aan het CDA.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.