04 november 2015

Bijdrage CDA bij algemene beschouwingen

Dankuwel Voorzitter

Vorig jaar hadden we een unieke situatie, waarbij de raad de kadernota niet behandeld heeft. Voorafgaand aan de jaarrekening zijn toen geen politieke keuzes gemaakt. Nu, een jaar later, blijkt dat dat helemaal geen unieke situatie was.

We staan voor hetzelfde feit. Wij gaan ervanuit dat dit college zorg draagt dat de begroting van 2017 wordt opgesteld met voorafgaande een raadsbrede kaderstelling. Er is echter één belangrijk verschil: het college heeft een aanvullend voorstel aan de raad geleverd; een sluitende begroting voor de komende jaren.    Het CDA hecht hier veel waarde aan. Dank daarvoor.

Gezien de huidige economische omstandigheden moet er door de gemeente heel bewuste keuzes gemaakt worden, waar willen we als gemeente naar toe? Welke prioriteiten stellen wij en welk belang zetten wij voorop?

Het is goed om te lezen dat het college vasthoudt aan de raadsbreed gesteunde strategische visie met de 6 doelen.

We willen met elkaar een duurzame economie, waarin de zeehaven en luchthaven tot verdere bloei worden gebracht. En het winkelaanbod wordt vergroot waarmee een aantrekkelijke binnenstad wordt gecreëerd. Dit komt ten goede aan de economische ontwikkeling van Den Helder en levert extra banen op voor bestaande en nieuwe inwoners. Evenzo belangrijk zijn de opleidingen hiervoor. Op die manier kunnen onze jongeren in Den Helder blijven leren, wonen en werken.

Het CDA heeft zorg over de marktontwikkeling van de activiteiten die plaats vinden in de zeehaven evenzo bij de luchthaven. Het aandeel van olie en gas gerelateerde activiteiten zal gaan afnemen. En of wind op zee dit kan opvangen valt nog te bezien. Hoe denkt het college hierop in te kunnen spelen?

Het aantal toeristen dat onze gemeente bezoekt moet groeien in alle seizoenen. Een letterlijke tekst uit het bestuursakkoord. Dat is niet te rijmen met het voorstel tot verhoging van de toeristenbelasting. Wat is de gedachte van het college hierover?

Voorzitter,       De inwoners moeten meer betrokken worden bij de uitvoering en invulling in hun eigen wijk. Niet alleen informeren maar ook laten meedenken en laten uitvoeren.

Geef de wijken die daarvoor openstaan en verantwoordelijkheid voor kunnen nemen, een eigen wijkbudget. Een wijkbudget waarmee zij zelf het onderhoud kunnen uitvoeren een wijkbudget waarbij activiteiten georganiseerd kunnen worden. Het is voor het CDA belangrijk dat mensen zich erkend, veilig en thuis voelen binnen hun eigen leefomgeving.           Meer betrokkenheid van de bewoners mag niet direct leiden tot een bezuiniging maar moet een bevordering zijn van de leefkwaliteit. Een grotere betrokkenheid zal leiden tot een grotere cohesie binnen de gemeenschap en omzien naar elkaar. Alleen dan komen wij verder in de wereld waar individualisme een grote rol speelt.

Behalve in de wijk vinden de mensen elkaar bij de vereniging. Een plek van ontmoeting die toegankelijk moet blijven voor iedereen. Verdere bezuinigingen op de sport zal het CDA niet toestaan.    Evenmin de bezuiniging op het onderhoud van Quelderduyn.

Het CDA heeft er geen probleem mee om de sport voorzieningen onder te brengen bij andere openbare sportvelden. Echter, het is het voor ons onwenselijk om alleen Willemsoord te bestempelen als evenemententerrein. Wij vernemen graag van het college of hier onderscheid in te maken is?

Voorzitter,       Het is voor de culturele organisaties van groot belang om te weten waar zij aan toe zijn en het is daarom van belang dat de cultuurnota wordt herzien. Het CDA wil deze dan ook voor een langere periode vaststellen. Dit zorgt ook voor duidelijkheid en continuïteit bij de organisaties.         De culturele activiteiten zijn van grote waarde voor onze stad en moeten voor een ieder toegankelijk blijven. Wij pleiten ervoor om betrokken partijen zoals het cultuurplatform, hierover te laten meedenken.

We ontkomen er helaas niet aan dat ook culturele organisaties het moeten doen met minder middelen. Het CDA pleit ervoor om dit op een zorgvuldige manier in samenspraak met de organisaties uit te voeren.    De actieve samenwerking kan zo beter tot stand worden gebracht en wij zien en verwachten daarin een zeer actieve rol van de cultuurmakelaar. De cultuurmakelaar als bindende factor tussen organisatie en verenigingen om optimaal gebruik te laten maken van elkaars capaciteiten en ervaring.

Wij vragen het college om de ons inziens noodzakelijke functie van cultuurmakelaar mee te nemen in de aangekondigde herziening van de cultuurnota.

 

Voorzitter, Het CDA is blij dat de maatschappelijke stage behouden blijft in Den Helder. Het laat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk en doet hen beseffen dat het goed en leuk kan zijn om je belangeloos in te zetten voor anderen.  20% Van de jongeren gaat na de maatschappelijk stage door met vrijwilligerswerk. De maatschappelijke stage is zo van grote waarde voor onze samenleving.

Wij onderschrijven de visie die het college heeft op het stadshart en die vertaald is in het ambitiedocument “Huiskamer van de stad”.  Wel doen wij een dringend beroep op het college om deze visie zowel met de inwoners als met de ondernemers die daar gevestigd zijn verder vorm te geven. Juist de lokale ondernemers die binding hebben met de stad zijn van grote waarde voor de binnenstad.

Het CDA is van mening dat De Noordkop met de 4 gevestigde gemeenten, sterker kan zijn indien er een goede en gecoördineerde Regionale samenwerking is. De eerste stappen zijn genomen, het CDA wil weten wat het college gaat doen om de samenwerking te optimaliseren? 

Voor het sociaal domein was 2015 een moeilijk jaar. Zowel voor de inwoners, de zorgaanbieders als de gemeente die de regie heeft op de 3D’s.  Het jaar 2015 is bijna om, maar nog steeds is er geen duidelijkheid omtrent de financiën, dit is een gemis. Een gemis,

dat onzekerheid en onrust creëert bij mensen die zorg ontvangen en bij organisaties die zorg leveren.  Uiteraard begrijpen wij dat het college haar uiterste best doet om de gegevens aan te leveren. Toch verwacht het CDA – direct na de jaarwisseling – de eerste rapportage hierover. Het CDA wil controleren hoe het budget van het sociaal domein zich verhoudt tot de uitgaven die hieruit gedaan moeten worden. De onzekerheid die er nu is creëert onrust binnen het sociaal domein en dat wil het CDA niet. Hoe wordt de kwaliteit geborgd?

En wanneer wordt hierover aan de doelgroep duidelijkheid gegeven?

Voorzitter tot slot

De gemeenteraad is het bestuursorgaan dat het dichtst bij de inwoners staat.

Het lijkt een open deur, alleen is het mij opgevallen dat wij niet altijd doorhebben wat voor effect er door de samenleving gaat bij onjuiste of paniekzaaiende uitspraken, wat voor schade dit kan hebben voor organisaties en hoe de samenleving kijkt naar de raad.

 

Deze raad controleert het college en is daarmee het hoogste bestuurlijke orgaan.  Deze verantwoordelijkheid vraagt van ons dat we ook verantwoordelijkheid nemen.

 Wat het CDA betreft voeren we hier in deze arena dan ook meer het debat over hoe we onze stad nog beter en mooier maken, hoe we onze inwoners de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben.

In de samenleving van vroeger, in de samenleving van nu,  en in de samenleving van de toekomst hebben we elkaar keihard nodig,alleen … red je het niet.

We moeten het doen met elkaar.

Dank u wel 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.