06 november 2017

CDA Edam-Volendam over de Programmabegroting: NU DOORPAKKEN !

Donderdag 2 november j.l. werd de Programmabegroting van de gemeente Edam-Volendam behandeld. Deze bestaat uit financiële informatie, wat de verwachte kosten en inkomsten in de komende jaren zullen zijn, en wat daarvoor gedaan moet én van verwacht kan worden.

Terugblik

Het is tevens een moment van bezinning en een moment om terug te kijken naar wat er afgelopen jaar gerealiseerd c.q. besloten is. Een aantal langlopende zaken zijn in dit jaar adequaat opgepakt zodat daar een definitief besluit over is genomen. Te denken valt aan de sporthal de Seinpaal, de herinrichting van het Europaplein, de voorbereiding voor de 3e ontsluitingsweg en de ontvlechting van de Baanstede, waarbij de sociale aspecten van de direct betrokkenen prioriteit hebben. Daarnaast speelden de transities in het sociale domein nog steeds een prominente rol, een rol die met verve is opgepakt. Wij als CDA kijken met trots terug op hetgeen onder verantwoording van onze wethouders tot stand is gekomen.

De toekomst

Wat betreft de toekomst: die zien wij met vertrouwen tegemoet. Het Programmaplan kan op zijnzachtst gezegd behoorlijk ambitieus genoemd worden. Er wordt veel geïnvesteerd in de lokale gemeenschap. De onderwerpen (verkeers)veiligheid, ruimtelijke inrichting, sport en dienstverlening staan al geruime tijd in de publiciteit en het doel is ook die onderwerpen nu met spoed goed aan te pakken; het heeft wat ons betreft al te lang geduurd. Deze taak is dan ook aan het college meegegeven. Hiermee zijn ook grote investeringen gemoeid; investeringen waar nu ruimte voor is.

Financieel

De financiële situatie van onze gemeente is momenteel goed te noemen, maar omdat deze vrij snel kan veranderen zullen wij te allen tijde een stevige vinger aan de pols houden. Tijdens de behandeling hebben wij de wethouder dan ook gevraagd om meer financieel inzicht te verstrekken en de gewijzigde bestemmingsplannen met spoed aan de raad ter bespreking en goedkeuring voor te leggen.Al met al was 2 november dus een dag die wat ons betreft als positief ervaren is. Wij weten waar we staan en waar we de komende tijd voor zullen gaan.

U kunt op ons rekenen!

Suggesties zijn welkom

Het CDA staat open voor suggesties en ideeën. Neem contact op met het CDA Edam-Volendam via edamvolendam.cda@gmail.com of kijk op onze website www.cda.nl/noord-holland/edam-volendamfacebookpagina of volg ons via twitter.

Fractie CDA Edam-Volendam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.