05 november 2014

CDA – hart voor onderwijs

Techniek en ICT

Het CDA is dan ook zeer content met het voornemen van de Triade om moderne technische vakken en ICT over een breed niveau aan te bieden. Volgend jaar wordt bekend gemaakt met welke vernieuwde technische profielen gewerkt gaat worden.

Het Don Bosco College en de Triade bieden op dit moment hun leerlingen een maatschappelijke stage aan. Wij betreuren het dan ook zeer dat het huidige kabinet voornemens is de maatschappelijke stage af te schaffen, net nu deze goed van de grond gekomen is en hierover positieve geluiden te horen zijn. Het CDA zet zich in voor het behoud van die stages, om zo te investeren in de vrijwilliger van de toekomst.

Vishandelsopleiding

De nieuwe directeur van de Triade, de heer J. Adels, vindt het een interessante optie om een lang gekoesterde wens van het CDA – een goede vishandelsopleiding binnen onze gemeente – te onderzoeken of hier mogelijkheden voor zijn. We volgen dit met veel interesse.

Passend onderwijs en transitie Jeugdzorg

Met de ‘stelselwijzigingen passend onderwijs en de transitie jeugdzorg’ wordt de verantwoordelijkheid voor hulp aan kinderen en gezinnen, die extra ondersteuning nodig hebben, gelegd bij het samenwerkingsverband van schoolbesturen en de gemeente. Het is van belang dat met elkaar de verbinding tussen passend onderwijs en zorg voor jeugd vorm wordt gegeven. De kick off van passend onderwijs heeft in augustus plaats gevonden in het stadion van Volendam, waar alle basisschool leerkrachten uit onze regio voor uitgenodigd waren. De start is gepaard gegaan met wijzigingen en minder financiële middelen. Dit zorgt op de werkvloer voor enige ruis en de nodige onrust. Passend onderwijs moet gaan over de belangen van het kind. Het CDA maakt zich zorgen dat er te veel aandacht uit gaat naar discussies over de bestuurlijke inrichting en het veilig stellen van financiële belangen. Dit vinden leraren en ouders niet zo belangrijk, zij willen gewoon goed onderwijs.  Bij de invulling van passend onderwijs wil onze partij graag kleinschalige hulp dicht bij huis/ouders/scholen stimuleren. De inzet van het Centrum voor Jeugd en Gezin is hierbij van grote waarde. 

  

Plusgroep hoogbegaafde leerlingen 

Het CDA heeft vernomen dat er in onze gemeente door het Samenwerkingsverband Waterland een plusklas wordt ingericht voor hoogbegaafde basisschool kinderen. Het Don Bosco College wordt hierbij betrokken om een doorgaande lijn in het Voortgezet Onderwijs te realiseren. Een prima initiatief die door het CDA van harte wordt ondersteund. 

VVE beleid

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) staat momenteel goed in de steigers. De regierol die de gemeente hierin speelt,  is belangrijk en past goed in het preventieve beleid, waar krachtig op wordt ingezet. Dat geldt ook voor het schoolmaatschappelijk werk (SMW). De verbindende rol, die het SMW kan spelen tussen school, Centrum voor Jeugd en Gezin en ouders, kan wellicht zwaardere (en dure) zorg voorkomen. 

Suggesties zijn welkom

Het CDA staat open voor suggesties en ideeën en zal wanneer de definitieve keuzes moeten worden gemaakt, een open dialoog met onze burgers voorstaan. Neem contact op met het CDA Edam-Volendam via edamvolendam.cda@gmail.com of kijk op onze website www.cda.nl/noord-holland/edam-volendam, facebookpagina of volg ons via twitter.

Namens het CDA Edam-Volendam

Henco Hakkers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.