16 september 2015

Interview met Sybrand Buma in Volendam

Vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus was de CDA Tweede kamerfractie op werkbezoek in Volendam. Een mooie gelegenheid voor  fractievoorzitter Vincent  Tuijp en voorzitter Ferry Veerman van CDA Edam-Volendam om wat vragen te stellen aan politiek leider van het CDA Sybrand Buma. Hierbij een uiteenzetting van dat interview dat zaterdag 29 augustus met Sybrand Buma werd afgenomen in de Klipperzaal van Art Hotel Spaander.

1. Schaalvergroting, wat vindt het u van het voornemen van het kabinet Rutte-Asscher om te streven naar gemeenten van 100,000+ inwoners?

Het CDA is tegen gedwongen herindelingen om  100.000+ gemeenten te creëren. Alleen als gemeenten zelf het initiatief nemen om te herindelen is het CDA hier voorstander van. Hiermee blijft de verantwoordelijkheid bij inwoners en de lokale politiek om te kiezen wat het beste past bij hun situatie.
Als het regeerakkoord onverkort wordt uitgevoerd, dreigt het lokaal bestuur te worden gereduceerd tot een uitvoeringsloket van het Rijk. Ook vreest het CDA dat door de voorgenomen schaalvergroting provincies en gemeenten verder af komen te staan van hun inwoners en er helemaal geen maatwerk meer geleverd kan worden.

2.      Europa – regeldruk, verschil tussen zware onderwerpen (werkeloosheid, vluchtelingen, euro) en minder belangrijke onderwerpen (de kromming van bananen). Wat is de toekomst voor de EU en wat betekent dat voor de inwoners van Nederland.

Het CDA wil dat de Europese Unie zich beperkt tot kerntaken. De EU is met 28 landen zo groot geworden, dat er ook grote verschillen zijn tussen landen. Die belemmeren de slagvaardigheid van de Unie. De verschillen tussen een dorp in Roemenië of een gemeente in Nederland zijn te groot. Het CDA wil daarom dat binnen de EU lidstaten met een vergelijkbare economische ontwikkeling een voortrekkersrol gaan vervullen in een zogeheten kerngroep. Dit doorbreekt de neerwaartse spiraal dat de slagvaardigheid van de EU wordt bepaald door de zwakste schakel. Ook in het wielrennen gaat het hele peloton immers harder werken als er een paar renners vooruit zijn gereden.

Het CDA wil een grondige heroriëntatie op de Europese samenwerking, waarbij geen taboes mogen gelden. Dat moet het vertrouwen van de burger in Europa herstellen. Het CDA is tegen het laatste reddingspakket aan Griekenland omdat wij er geen vertrouwen in hebben dat Griekenland daadwerkelijk alle afspraken zal nakomen. Daarnaast hebben ze de afgelopen maanden door mismanagement enorme veel geld weggegooid. In Europa moet een afspraak ook daadwerkelijk een afspraak te zijn. 

3.      Werkgelegenheid – hoe kan volgens het u de werkgelegenheid worden vergroot? Op welke sector kan de jeugd zich het beste richten?

Het CDA wijst er al langer op dat herstel van groei en werkgelegenheid vraagt om een fundamentele keuze: belastingverlaging voor werkende families en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Veel jongeren hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Er komen weinig banen vrij, de werkloosheid is hoog en de kans op een vast contract is heel klein. Ze krijgen vooral flexibele en tijdelijke contracten aangeboden. Het is ontzettend belangrijk om een goede studiekeuze te maken die je na je studie ook kansen biedt op de arbeidsmarkt. Daarom wil het CDA betere vakopleidingen en ambachtsscholen.

4.      Studiefinanciering is afgeschaft en in plaats daarvan kunnen studenten leningen afsluiten bij de overheid. Wat vind u daarvan?

Het CDA is tegen het leenstelsel omdat het de drempel verhoogt om te gaan studeren. De vroegere basisbeurs vinden wij beter, omdat die er voor zorgt dat het hoger onderwijs toegankelijk is voor iedereen die het niveau aan kan. Een tweede bezwaar tegen het leenstelsel is dat de middeninkomens voor de rekening opdraaien.

5.      Zorg – de wachtlijsten zijn verdwenen, maar de kosten voor de zorg lopen nog altijd op. Wat is de visie van het CDA hierop en wat betekent dit voor zorgpremies en eigen risico van de burgers?

Het CDA wil dat het extra geld dat zorgverzekeraars op de plank hebben liggen aan de zorg wordt besteed of wordt gebruikt om de zorgpremies te verlagen. Het CDA wil dat er een maximumhoogte wordt vastgesteld voor de reserves die zorgverzekeraars mogen hebben.

Het  CDA  wil niet dat de zorgkosten blijven stijgen doordat  er  onnodig meer  geld bij  de  zorgverzekeraars op de plank ligt dan nodig is. Wij maken ons dan ook zorgen over de stijging van het eigen risico, de zorgverzekeringspremie, de werkgeverslasten en de gevolgen voor de middeninkomens.

Het CDA vindt het heel belangrijk dat er een Wet is voor onverzekerbare langdurige zorg. Deze zorg mag nimmer risicodragend worden uitgevoerd. Daarom is het CDA van mening dat de langdurige GGZ (langer dan 1 jaar) ook onder de WLz (voorheen AWBZ) moet worden gebracht.

6.      Immigratie – het CDA heeft gepleit voor een tijdelijke verblijfsstatus voor asielzoekers uit Syrië. Voor deze mensen betekent dat tijdelijk een veilige haven met de zekerheid dat ze terugkeren naar Syrië op moment dat de situatie dat toelaat. Moeten we onderscheid maken tussen mensen die daadwerkelijk vluchten voor de oorlog en mensen die economisch een beter bestaan zoeken? Wat betekent dit voor de huisvestingsopgave voor gemeenten?

Echte vluchtelingen moeten wat de CDA betreft bescherming krijgen. Daarom wil het CDA dat vluchtelingen uit oorlogsbieden een ontheemdenstatus krijgen. Met deze status krijg je tijdelijk bescherming en veiligheid. Na afloop van het conflict keer je terug naar je land om daar een bijdrage te leveren aan het weer opbouwen van het land. Dus opvang die tegelijk gericht is op terugkeer.

Daarnaast wil het CDA wil ook een betere controle aan de buitengrens van Europa en een betere opvang van vluchtelingen in de eigen regio.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.