12 juli 2019

Kadernota 2020: beschouwing CDA fractie

De zorgpremie is gestegen, de premies voor schadeverzekeringen zijn gestegen, maandtarieven voor internet- en tv abonnementen zijn gestegen de btw-verhoging etc. Stijging koopkracht valt tegen. Wij schrikken enorm van deze totale stijging van de vaste lasten. Het gaat om substantiële bedragen van honderden euro’s per jaar. Het kabinet zegt rekening te hebben gehouden met alle prijsstijgingen in de verlaging van de inkomstenbelastingen én de koopkrachtstijging. Wij horen dat op straat niet terug! Al met al houdt het rijk ruim 11 miljard over! Als gemeente moeten we alle zeilen bijzetten om de tekorten op te lossen. Dit mag wat ons betreft niet leiden tot verzwaring van de lasten voor de burgers van Enkhuizen!

Het CDA gaat voor een aantrekkelijk Enkhuizen, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Waar iedereen mee doet. Met een goed voorzieningenniveau, die bereikbaar zijn voor alle wijken, en betaalbare lasten.

Het CDA blijft actief, positief haar kader stellende rol uitvoeren. Goede, uitvoerbare voorstellen uit alle partijen zullen door ons worden gesteund. Er valt met ons te praten!

Kadernota

Boekhoudkundig en lay-out technisch ziet het er goed uit! De begroting is bij het opstellen natuurlijk een momentopname en onderhevig aan ontwikkelingen buiten de gemeente. Denk aan de uitkeringen van het Gemeentefonds. Wat wel zeker is, is dat er steeds meer taken overgeheveld worden vanuit het Haagse.

 • Kunnen we ons daar beter op voorbereiden?

Om goed het werk uit te kunnen voeren is er personeel nodig. Personeel dat steeds moeilijker is te krijgen. Een gunstig en gastvrij omgevingsklimaat van Enkhuizen is goed voor de ondernemers, goed voor Enkhuizen en goed voor het algemeen welzijn. De economie groeit, dus ook de aanvragen van vergunningen.

 • Ontstaat er geen onnodige vertraging door gebrek aan personeel bij het aanvragen van vergunningen?
 • Heeft het college de overtuiging dat het personeel zo efficiënt mogelijk wordt ingezet en het werk doet zoals in de functieomschrijving staat beschreven?
 • Valt er uit regionale samenwerking nog winst te behalen?

 Samenleving

Een groot aantal vrijwilligers is veelal stilzwijgend bezig om essentieel zorgwerk in onze Enkhuizer samenleving in te vullen. Ze verdienen onze waardering.

Er wordt op veel gebieden binnen het Sociaal Domein actief ingezet op betrokkenheid, preventie, toegang en participatie. Dit kost veel geld. Intensivering van informatieoverdracht van college naar Raad lijkt ons een goede zaak. Sociaal Domein moet een rustige, stabiele koers varen. De kern van het beleid moeten we uit kunnen blijven voeren, ook bij financiële tegenslag.

De financiën en het “grip erop krijgen” binnen de jeugdzorg vormen een groot probleemgebied. Onduidelijke verrekenconstructies veroorzaken dit.

 • Kan het college aangeven wanneer ze verwacht dat de financiële tekorten bij de jeugdzorg zijn opgeheven en het uitgavepatroon stuurbaar is?

Nelson Mandela zei het al: “onderwijs is het machtigste wapen om de wereld te veranderen”. Voortijdig uitval van kinderen naar school moet zo snel mogelijk worden aangepakt.

 • Hoe vaak is er contact met de leerplichtambtenaar hierover en wat zijn kort de resultaten van de aanpak?

We zijn er groot voorstander van dat sportlessen optimaal ingevuld kunnen worden. Het idee om het veld bij het Rietbos zodanig in te richten dat het multifunctioneel bruikbaar is voor m.n. sport leeft bij ons al een aantal jaren. M.n. voor de R.S.G. zou dit een oplossing zijn om de sportlessen adequater in te vullen.

Woningbouw dient wat ons betreft divers te zijn. Voor jong en oud, met een marktconforme diversiteit in omvang, prijs en locatie. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de Zilverstraat nog steeds niet is bebouwd.

 • Is er een reële kans dat dit binnenkort gaat veranderen?
 • Kunt u aangeven hoeveel de rentelasten tot nu toe zijn geweest?

Toerisme

Het budget van Holland boven Amsterdam groeit. De activiteiten in de regio nemen toe. Een goede zaak.

 • Hoe pakt het college de Enkhuizer zaken aan?

We snappen de noodzaak voor een openbaar toilet. Echter de € 21.000, -- die het openbaar toilet achter de HEMA kost is buitenproportioneel. Aan de hand van de opbrengst is terug te halen hoeveel gebruik er gemaakt wordt van dat ding. We zijn hier benieuwd naar.

Graag zien we dat toeristen onze stad vaker buiten het seizoen bezoeken. Enkhuizen moet aantrekkelijk worden voor gasten die meer vrijetijd hebben om hier te blijven. Toerisme is één van de financiële en economische pijlers van Enkhuizen. Mensen komen hier graag. Een visie op het toerisme en recreatie buiten het seizoen zien we graag. Veelal is het onbekend dat Enkhuizen ook in het laagseizoen wat te bieden heeft. De relatie met kunst, cultuur en cultuurhistorisch erfgoed zou voor die doelgroep in kaart moeten worden gebracht. Wij hebben de overtuiging dat wanneer er voldoende wordt geboden, je hier langer blijft. Verhoging van de toeristenbelasting is dan ook bespreekbaar.

 • Kan het college al iets zeggen over de invulling van het Snouck van Loosenhuis?

Omgeving

We zijn er voor de burger. Elke dag oog hebben voor wat er speelt in Enkhuizen. Dus niet alleen in het stadhuis of andere vergaderruimtes. Hiervoor is het noodzakelijk om regelmatig Enkhuizen in te gaan. Niet alleen in het centrum, maar door de hele stad. Het centrum van Enkhuizen wordt in onze ogen goed bediend, de andere wijken komen er wat bekaaid van af. Een optimaal opererende ambtelijke organisatie en het klant contact gebeuren zijn logische en noodzakelijke uitgangspunten.

 • Hoe tevreden is de burger van Enkhuizen over het contact met de gemeente? Wat is hierover bekend.

Goed onderhoud vraagt een goede planning. Een goede planning vraagt een goed inventarisatie.

 • Wanneer wordt het beheers- uitvoeringsplan uitgewerkt? Graag worden we over de prioritering van de activiteiten geïnformeerd.

Met het veranderende klimaat ligt het voor de hand dat meerdere plekken in Enkhuizen gevoelig zijn voor een klimaatbui.

 • Betekent dit dat die allemaal in aanmerking komen voor een herinrichting en klimaatregel?

De laatste tijd is het wat stil rondom het toepassen van cameratoezicht. Graag horen we hierover de stand van zaken.

 • Wanneer kunnen we de daadwerkelijke inzet verwachten?

Tenslotte, als CDA zijn we vanuit het Rentmeesterschap een groot voorstander van duurzaamheid. Het is belangrijk dat de economie floreert maar die groei moet duurzamer worden zodat de milieuvervuiling ons niet boven het hoofd groeit. Een bijenlint en insectvriendelijk maaibeheer juichen we toe. Echter kunt u ons vertellen waarom het noodzakelijk is om het maaisel af te voeren? Wanneer het blijven liggen van het maaisel verantwoord is, scheelt het ons dan € 16.000, --?

Begroten is een zaak van keuzes maken en zoeken naar een juiste balans. We zijn positief over de begroting. Wensen iedereen veel wijsheid toe en hopen op veel plastictariërs.

Hartelijke groet,

Jan van der Werf,
Gerhard van Galen

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.