12 januari 2018

Vragen over keukentafelgesprekken

Samen met de fractie van de SP heeft de CDA fractie verontrustende signalen ontvangen over de manier waarop een bedrijf sinds enige maanden de keukentafelgesprekken uitvoert ten behoeve van de indicatiestelling voor de WMO. Deze verontrustende signalen bereiken ons zowel vanuit burgers alsook vanuit professionele zorgverleners.

De beide fracties hebben hierover de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Klopt het dat er sinds enige maanden een bureau is ingehuurd om de keukentafelgesprekken te voeren?
  2. Bent u bekend met dit bureau? Wie kunt u als referentie opgeven?
  3. Welke opdracht heeft dit bureau meegekregen?
  4. Wat zijn de afspraken die met dit bureau zijn gemaakt met betrekking tot de samenwerking met de professional?
  5. Zijn er signalen binnengekomen wat betreft de samenwerking met dit bureau en hoe zijn die?
  6. Bent u bereid nader te onderzoeken wat de werkwijze van dit bureau is door hier navraag naar te doen bij zowel de inwoners als ook bij de professionele zorgverleners?
  7. Staat er een evaluatie van de werkwijze gepland of is die al geweest? Zo ja, wat waren de bevindingen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.