25 februari 2016

Bewonersbijeenkomsten ACZ Crailo verlopen erg positief

Deze weken vinden er bewonersbijeenkomsten plaats met de gemeente Gooise Meren en omwonenden van AZC Crailo. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn tot nu toe erg positief. Het vluchtelingenvraagstuk houdt onze fractie dagelijks bezig en ook wij zijn daarom (als toehoorder) aanwezig geweest bij deze bijeenkomsten. Naast de negatieve geluiden die vaak te horen zijn, leveren de bijeenkomsten vooral positieve geluiden op. Hierbij willen we jullie graag meenemen in het verloop van de bijeenkomsten.

Hieronder volgt daarom een korte impressie van de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden:

De gemeente Gooise Meren organiseert verschillende bewonersavonden in de wijk Oostereng in Bussum. De bijeenkomsten worden gehouden naar aanleiding van de opvang van vluchtelingen op het terrein van het voormalige AZC Crailo. De belangstelling voor deze bijeenkomsten is groot. Meer dan 150 buurtbewoners hebben zich aangemeld voor één van de bijeenkomsten. Per bijeenkomst kunnen 25 bewoners de gemeente op de hoogte te stellen van wat er leeft in de buurt en welke zorgen er zijn. De gemeente wil graag leren en weten wat er speelt. Vorige week vonden de eerste twee gesprekken plaats en deze week weer twee. Hierna volgen nog twee of drie bijenkomsten.

De ervaringen tot nu toe zijn erg positief. De gesprekken vinden plaats onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider en namens de gemeente zijn de burgemeester, wethouder en medewerkers van de afdeling openbare orde en veiligheid aanwezig. Verder zijn de projectleider van de regio, het Leger des Heils en twee wijkagenten aanwezig bij de gesprekken. Naast het uiten van gedachten krijgen buurtbewoners de gelegenheid om vragen te stellen. Deze worden beantwoord door de verschillende aanwezigen. Op dit moment is het Leger des Heils verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen op Crailo. Sinds oktober wordt hier een kleine groep opgevangen.

De bewoners van het AZC doen veel dingen zelf en blijken goed in staat om problemen onderling op te lossen: zo is er een bewonersraad, een kinderopvang en wordt er gezamenlijk gekookt. Bij eventueel ongewenst gedrag spreken bewoners elkaar hierop aan. De kinderen gaan naar school en iedereen krijgt les in de Nederlandse taal. Ook wordt er veel voorlichting gegeven over bijvoorbeeld artikel 1 van onze Grondwet en over hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Verder worden de verkeersregels in Nederland bijgebracht. Voordat ze buiten het AZC-terrein mogen fietsen, moeten ze een fietsexamen afleggen om ongelukken te voorkomen. 

De vluchtelingen die worden opgevangen op Crailo, zijn er nu al een aantal maanden. Het grootste deel van de bewoners gaf aan hier absoluut geen overlast van te ervaren. Er is wel meer wandelverkeer in de wijk, maar dit geeft geen concrete overlast. De buurtbewoners hebben verder wel zorgen met betrekking tot de opvang van (meer) vluchtelingen op Crailo. Deze gaan met name over het aantal vluchtelingen, de samenstelling van de groep en de gevolgen van de opvang van vluchtelingen voor de woningmarkt en het zorgstelsel. De gemeente is erg blij met deze signalen en geeft aan dat als er problemen (gaan) spelen, dit direct moet worden aangepakt. De regio is bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van een regionale woonvisie waar dit probleem één van de speerpunten in is. Het onderwerp staat verder bij elke gemeenteraad in de regio hoog op de agenda.

Veiligheid is een ook voor de gemeente een belangrijk punt. De wijkagenten gaven aan dat er op het gebied van registratie van incidenten veel verbeterd is ten opzichte van het verleden.. De gemeente  roept iedereen op om eventuele incidenten vooral te melden aan de politie en/of gemeente. Het registreren, monitoren en terugkoppelen van incidenten is een nadrukkelijke wens van de buurtbewoners. Men moet weten wat er speelt en hier open en transparant over zijn. Het terrein is gewoon toegankelijk en mochten er incidenten plaatsvinden kan de politie goed in grijpen.

De omwonenden willen de gemeente, het Leger des Heils en elkaar ook graag wat tips meegeven: zorg er bijvoorbeeld voor dat alle programma’s voor begeleiding/inburgering e.d.  klaar zijn op het moment dat de vluchtelingen arriveren. Zo kan gelijk worden gestart met de programma’s. Andere tips zijn het zorgen voor prullenbakken bij bankjes op de hei en het elkaar aanspreken op ongewenste situaties. Ook zijn omwonenden benieuwd naar wat ze zelf kunnen doen: hoe kunnen we ontmoetingen creëren en een bijdrage leveren aan een voorspoedig integratieproces? Verder wordt geopperd om de vluchtelingen uit te nodigen voor de ‘Bussumse Wereld-BBQ’. Vrijwilligers kunnen zich per mail aanmelden bij ‘vrijwilligerscoördinator@outlook.com’ of op kijken op www.vluchtelingenwerk.nl naar wat de verschillende mogelijkheden zijn. 

Zowel de omwonenden als de gemeente hebben de gesprekken als erg positief ervaren. Er heerst een positieve stemming en omwonenden denken mee met de gemeente en vice versa. Afgesproken wordt dat volgend jaar weer bijeenkomsten met buurtbewoners worden georganiseerd om ervaringen te delen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.