Openbare orde en veiligheid

Het CDA wil graag een open en verdraagzame samenleving

Zorg voor een veilige woonomgeving is een primaire taak van de gemeente, maar deze taak kan niet succesvol worden uitgevoerd zonder actieve betrokkenheid van burgers. Een veilige woonomgeving zorgt ervoor dat mensen zich op hun gemak voelen - en belangrijker nog - zich open en actief durven op te stellen. Actieve betrokkenheid op wijk- en buurtniveau is een belangrijke voorwaarde voor een veilige samenleving.

Het CDA wil graag een open en verdraagzame samenleving. Respect voor elkaar moet een gedeeld begrip worden. Het veiligheidsbeleid vereist een gemeente die haar gezag gebruikt, stimuleert en ondersteunt. Burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben uiteraard ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van onveiligheid. Samenwerking is een voorwaarde. Buurtplatforms en buurtpreventieverenigingen kunnen hieraan bijdragen omdat zij middenin de wijken staan en weten wat er speelt. Waar mogelijk dient zelfredzaamheid inzake lokale veiligheid te worden gestimuleerd. Hardnekkige signalen op het gebied van onveiligheid (bijvoorbeeld jeugdcriminaliteit, radicalisering op scholen, oplopende spanningen in buurten) moeten door de gemeente onderkend worden en zo nodig gedeeld worden met de bevoegde instanties.

 

Speerpunten

Het CDA ziet buurtpreventie als een goed middel voor een veilig samenleven. Wijkagenten vormen de belangrijkste spil tussen bewoners en politie. Informatie over onveilige situaties en de voorkoming daarvan moet wijkgericht aangeboden worden. Een voorbeeld hiervan is inbraakpreventie.

De gemeente heeft oog voor wat burgers bezig houdt. Een actieve houding kan een positieve bijdrage aan deze doelstelling leveren. Hieraan voorafgaand zijn permanente en goede voorlichting over zelfredzaamheid belangrijk.

Om mede verantwoordelijkheid te dragen worden inwoners uitgenodigd mee te denken en te praten over de veiligheid in hun buurt. De politie, het buurtplatform en de buurtpreventievereniging zijn in dit verband actieve partners.

Het CDA vindt dat voorzieningen als Burgernet, sociale media en WhatsApp-groepen moeten worden gestimuleerd, omdat deze voorzieningen de actieve betrokkenheid van burgers met lokale gemeenschappen krachtiger maken.

Het CDA ondersteunt een veiligheidsbeleid waarin (brand- en inbraak-) preventie een belangrijke plaats inneemt.

Het CDA wil veilige uitgaansgebieden met strikte handhaving van het beleid ten aanzien van alcohol en drugs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.