Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Ons ideaal is een gemeente waarin zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen

De inrichting van de publieke ruimte raakt ons allen. Het gaat om het scheppen van een zo goed mogelijk evenwicht tussen wonen, werken en recreëren, tussen economische en ecologische functies.

De leefbaarheid in historische kernen en het groene karakter van Gooise Meren dient behouden te worden. Bij (her)inrichting moet er aandacht zijn voor het gebruik van duurzame materialen en voorzieningen (zoals LED-verlichting) en voor de vraag of het onderhoud goed kan worden uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van kinderen, ouderen en gehandicapten.

Betrokkenheid bij en eigen verantwoordelijkheid voor het inrichten en bijhouden van de leefomgeving dienen alle ruimte te krijgen. Te denken valt aan schoonmaakacties in de buurt of het door bewoners gezamenlijk bijhouden van plantsoenen.

Ons ideaal is een gemeente waarin zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen én waar inwoners hun persoonlijke bijdrage willen leveren. Samen zijn we verantwoordelijk voor een aantrekkelijke en schone woonomgeving.

Gezien de ligging van Gooise Meren onder de aankomst- en vertrekroutes van Schiphol claimt het gemeentebestuur een plek in de Omgevingsraad Schiphol en is het – met name vanuit het oogpunt van leefbaarheid - alert op de consequenties van de verwachte toekomstige groei van Schiphol.

Speerpunten

De benutting van de schaarse bouwmogelijkheden dient zich mede te richten op het middensegment, om de doorstroming te bevorderen. Bij nieuwbouwprojecten moeten ook kansen worden gegeven aan starters op de woningmarkt.

Het CDA is voor verruiming van bestemmingsmogelijkheden voor vrijkomende agrarische gebouwen, mits deze bijdragen aan een passende en duurzame omgeving. Landbouwgronden blijven op die manier hun waarde behouden en voor woningen op landbouwgrond kunnen andere bestemmingen worden gezocht.

Bij gemeentelijke investeringen worden zoveel mogelijk duurzame materialen en methodes toegepast. Ook wordt ingezet op voorlichting en faciliteren van bewoners en ondernemers op het gebied van duurzaamheid.

Een soepeler beleid ten aanzien van het realiseren van zorgwoningen voor ouderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.