Woord vooraf

Het CDA is blij met de fusie van de gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarwoude. Een fusie die breed wordt gedragen en omarmd door inwoners en organisaties. Samenwerken, naar elkaar omzien, het beste in elkaar naar boven halen, elkaar helpen als het even tegen zit zijn de waarden die we hopelijk terug zien binnen de nieuwe gemeente. Het CDA wil daar actief in bijdragen.

De gemeente Haarlemmermeer heeft van oudsher veel ervaring in de verbinding van en met vele buurtgemeenschappen, kernen en wijken. Gezamenlijk willen we er aan werken dat de inwoners van nu nog Haarlemmerliede en Spaarnwoude zich echt thuis gaan voelen in Haarlemmermeer.

De CDA afdelingen van beide gemeentes hebben elkaar gevonden en willen vanuit het CDA gedachtegoed er aan bijdragen dat de juiste beslissingen worden genomen.

Ons gedachtegoed komt samen in een aantal kernwaarden binnen onze partij: Rechtvaardigheid, Solidariteit, Rentmeesterschap en Gespreide Verantwoordelijkheid.

Kernwaarden waarover we voortdurend met elkaar in gesprek zijn en nadenken over wat zij betekenen in een veranderende en dynamische maatschappij en die praktisch worden vertaald in onderwerpen als wonen, sociaal beleid, duurzaamheid, participatie, het betrekken van jongeren bij ontwikkelingen, onderwijs, sport en goed beheer van de openbare ruimte en recreatiegebieden.

Met Jongeren is het CDA een nieuwe weg ingeslagen. Er leeft een diepe wens om de visie en ideeën van jongeren door te laten klinken in dit verkiezingsprogramma en het toekomstig beleid. Het CDA prijst zich dan ook gelukkig dat nieuwe jonge leden meegeschreven hebben aan dit programma. Hun wensen en ideeën t.a.v. duurzaamheid en wonen vindt u dan ook in dit programma terug. Twee van hen hebben ook een verkiesbare plek gekregen op de kandidatenlijst

In dit programma lichten wij onze ideeën toe. Dit vanuit kennis en ervaring met het werk in de beide gemeenteraden, met een blik en een visie naar de toekomst en de bereidheid om daar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor te nemen.

Terug naar inhoud

“Rechtvaardigheid, Solidariteit, Rentmeesterschap en Gespreide Verantwoordelijkheid.”

noord-holland/haarlemmermeer/Actueel/Gemeenteraadsverkiezingen/Verkiezingsprogramma/ Onderwijs

Goed onderwijs is niet alleen voor vergaren van kennis maar ook voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en burgerschapsvorming. De schooltijd is een van de belangrijkste pijlers onder de ontwikkeling van een kind tot volwassene en het geeft toegang tot een volwaardige deelname aan de maatschappij. Goed onderwijs is voor jongeren niet vrijblijvend maar schept de verplichting tot inzet.

Het CDA vindt behoud van basisscholen in de kleine kernen van groot belang en zal zich inzetten voor het behoud ervan.

De gemeente zet kwartiermakers in om meer bedrijven in contact te brengen met het basis- en middelbaar onderwijs om scholieren en leerkrachten voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt.

Het is belangrijk dat iedere jongere een schoolopleiding volgt of een leerwerktraject . Geen enkele leerplichtige jongere zit thuis.

Het CDA wil dat jongeren die gebruikmaken van het leerlingenvervoer en de stap willen zetten naar grotere zelfredzaamheid, worden ondersteund. Het CDA wil een proef starten met een vorm van digitale ondersteuning (GoOV) voor jongeren die zelfstandig met het OV willen en kunnen reizen maar die begeleiding op afstand nodig hebben.

Laaggeletterdheid is een toenemend probleem, ook in Haarlemmermeer. Laaggeletterdheid maakt dat mensen onvoldoende kunnen deelnemen aan de samenleving, hun kinderen nauwelijks kunnen begeleiden op school en ook kunnen vereenzamen.

Het CDA wil geld vrijmaken om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Terug naar inhoud

Cultuur

Voor het CDA is een brede cultuureducatie https://www.cda.nl/belangrijk. Via het onderwijs en instellingen als PierK kunnen kinderen kennis maken met verschillende cultuuraspecten. Daarnaast is kennismaken met de lokale cultuur en geschiedenis wat het CDA betreft ook een belangrijk onderdeel van cultuureducatie.

Cultuur moet je jong mee beginnen. Het CDA wil daarom dat leerlingen van de basisschool muziekonderwijs ontvangen. Uiteraard mag dit de al hoge werkdruk van de leerkrachten niet nog meer verhogen. Pier K en muziekleerkrachten zijn hier de aangewezen partners. Kennis over je geschiedenis kan het gevoel verbondenheid versterken. Het CDA wil dan ook dat kinderen via jeugdwerk, onderwijs en het Haarlemmermeer Museum kennis krijgen over de ontstaans- en wordingsgeschiedenis van Haarlemmermeer

Terug naar inhoud

Wonen

Het tekort aan betaalbare woningen is zo groot dat binnen de metropoolregio Amsterdam tot 2040 minstens 250.000 woningen nodig zijn. Hiervan zal Haarlemmermeer er minstens 20.000 moeten leveren.

Hierbij houdt het CDA vast aan de navolgende uitgangspunten:

 • De huidige lange wachttijden moeten verkort

 • Minimaal 30% bouwen in de sociale huursector en 20% in het middensegment;

 • Bij nieuwe bouwprojecten geldt voor het CDA onverkort “Eerst bewegen dan bouwen” ofwel voor er wordt gebouwd moeten wegen geschikt zijn voor de toekomstige situatie. Nieuwe woongebieden dienen tevens een goede aansluiting te krijgen op het openbaar vervoer (Lisserbroek, Beinsdorp, Zwaanshoek en Cruquius)

 • Onze bevolking vergrijst: het woningaanbod dient hiermee rekening te houden b.v. bij het aanbod aan gelijkvloerse woningen;

 • Voor starters op de woningmarkt is het enorm lastig om een woning te vinden omdat koop en huur voor hen vaak te duur is. Extra inspanningen voor deze doelgroep zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld door het aanbieden van startersleningen en mogelijkheden bieden voor de bouw van 'tiny houses' en nieuwe initiatieven die jonge starters woonruimte bieden ondersteunen.

 • Waar sprake is van structurele leegstand in kantoorgebouwen, dient ombouw naar woningen stevig voortgezet te worden;

 • Van inwoners wordt verwacht dat zij langer zelfstandig wonen. Van de lokale overheid mag dan verwacht worden dat zij dit mogelijk maakt door het voeren van een goede regie op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg. Dit vraagt om uitbreiding aan de onderkant van de woningmarkt en verbetering van “wonen met zorg”.

Terug naar inhoud

“Minimaal 30% bouwen in de sociale huursector en 20% in het middensegment.”

Sociaal domein

Per 2018 zijn de uitgaven sociaal domein in overeenstemming met de inkomsten. Mocht een goede uitvoering dat echter noodzakelijk maken b.v bij het ontstaan van onaanvaardbare wachtlijsten, dan is het CDA voor de inzet van extra gemeentelijke middelen voor het sociaal domein.

Met name bij de uitvoering van de Jeugdwet vinden wij wachtlijsten ongewenst.

Anders ligt dat met een tekort van bijna 2 miljoen op de vergoeding van rijksmiddelen voor uitkeringsgelden in het kader van de Participatiewet. Dit moet met een juist beleid worden opgelost. Strengere eisen voor recht op bijstand (poortwachter) en steviger eisen voor het doorstromen naar werk in onze banenmotor Haarlemmermeer.

Het CDA wil blijven investeren in meer preventie en de aanpak van “zwaar naar licht”. Alleen zo blijft het sociaal domein betaalbaar.

Ook bij schuldhulpverlening mensen stimuleren hier gebruik van te maken zodra betalingsproblemen ontstaan. Daartoe tevens met zoveel mogelijk potentiële schuldeisers de afspraak maken dat deze achterstanden zo vroeg mogelijk melden.

Op cruciale voorzieningen voor ouderen, zoals huishoudelijke hulp, maaltijdvoorziening en AM Flex (Meertaxi), mag niet verder bezuinigd worden.

Het CDA wil dat mensen met een beperking door een gelijkwaardige toegankelijkheid op alle gebieden kunnen deelnemen aan de samenleving. Het CDA spant zich in om deze groep te betrekken  bij het ontwikkelen van inclusief beleid. De BGH is hierbij de natuurlijke partner

Het CDA wil dat in elke dorpskern de mogelijkheid blijft of wordt gecreëerd om elkaar regelmatig te ontmoeten zodat eenzaamheid wordt tegengegaan. Dit dient zich echter niet te beperken tot ouderen. Er zal actief gezocht moeten worden naar mogelijkheden om ook eenzaamheid onder jongeren en volwassenen te verlichten.

Van inwoners wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht. Alhoewel een positieve trend ligt eenzaamheid hiermee ook op de loer. Eenzaamheid kan worden voorkomen door inwoners met behulp van een digitaal platform met elkaar in contact te brengen. In omliggende gemeenten zijn daar mooie voorbeelden van, bijvoorbeeld het platform Buuv in Haarlem.

Het beroep op vrijwilligers stijgt en het aantal vrijwilligers neemt niet toe, waardoor overbelasting dreigt. Het CDA wil een vrijwilligerspool opzetten die tijdelijke vervanging biedt aan overbelaste mantelzorgers.

De overbelasting van oudere mantelzorgers is verontrustend. Maar ook de groep kind-mantelzorgers geeft veel zorgen. Belangrijk is dat jonge mantelzorgers door middel van een specifiek ondersteuningsaanbod extra aandacht krijgen. (bijvoorbeeld nieuwe technologieën en apps).

Het onderkennen en signaleren van huishoudelijk geweld en kindermishandeling dient een belangrijke plaats te krijgen/te behouden bij gemeentelijke en andere instellingen.

Het CDA wil dat de gemeente ruimhartig flexibele bouwconcepten toestaat, eventueel met een bepaalde duur, om het mogelijk te maken mantelzorg te verlenen aan een gehandicapt kind of senior met zorgbehoefte.

Terug naar inhoud

Sociale duurzaamheid.

Duurzaamheid is meer dan energie en gescheiden afval. Sociale duurzaamheid bereik je als je de gemeenschap centraal stelt waardoor mensen in hun buurt willen blijven wonen en in hun leefklimaat willen investeren. Dat zijn buurten waarin kinderen stabiel kunnen opgroeien en waar mensen oog voor elkaar hebben. Die situatie bereik je niet zo maar. Het CDA wil dat de gemeente in buurten die rafels vertonen extra gaat inzetten om sociale duurzaamheid te bereiken. Het wiel hoeft niet zelf uitgevonden, er zijn voorbeelden van gemeenten waar dat goed gelukt is.

Terug naar inhoud

Participatie

Het CDA is een uitgesproken voorstander van participatie van zowel inwoners als bedrijven. Participatie is de voorwaarde voor een breder gedragen vertrouwen in de plaatselijke democratie. Het betekent voor het CDA dat inwoners en bedrijven al in het voortraject van plannenmakerij betrokken raken. Ook moet de gemeente initiatieven vanuit de samenleving serieus nemen. Participatie betekent overigens niet dat je altijd je zin krijgt, wel dat jouw stem en die van vele anderen medebepalend is voor definitieve plannen. Participatie hoort een automatisme te worden in de relatie tussen inwoners en gemeente.

Terug naar inhoud

“buurten waarin kinderen stabiel kunnen opgroeien en waar mensen oog voor elkaar hebben.”

Sport

Haarlemmermeer heeft veel kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen, zowel binnen als buiten. Het CDA wil deze voorzieningen toegankelijk en bereikbaar houden en maken voor alle inwoners, in het bijzonder voor mensen met een beperking. Sport is het middel bij uitstek om gezondheid en sociale contacten te bevorderen.

Het CDA wil sportclubs betrekken bij de sociale activiteiten in de wijk. Het CDA wil tevens dat maatschappelijke organisaties medegebruiker kunnen zijn van sportvoorzieningen.

Veel jongeren en ouderen bewegen volgens onderzoek veel te weinig. Weinig bewegen is mede oorzaak van obesitas en geeft op latere leeftijd gezondheidsklachten. Het CDA wil dat de gemeente onderzoekt hoe meer bewegen structureel gestimuleerd kan worden.

Terug naar inhoud

Mobiliteit

Alle kernen in Haarlemmermeer verdienen de mobiliteit die aansluit op de behoefte van de inwoners. Investeringen in het vervoersnetwerk en de bijbehorende voorzieningen zijn hiervoor noodzakelijk.

Terug naar inhoud

Openbaar vervoer

Het CDA is vóór het versterken van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) maar dit mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van de buitengebieden (sociale functie).

Het CDA zal de uitvoering van de huidige vervoersconcessies Amstel- en Meerlanden en Haarlem-IJmond kritisch blijven volgen en daar waar nodig pleiten voor aanpassingen. Het CDA wil dat Schiphol 24/7 bereikbaar wordt met het openbaar vervoer.

De vervoerswaarde van het openbaar vervoer mag nooit boven de verkeersveiligheid worden gesteld. (bijvoorbeeld Fanny Blankerskoenlaan, Hoofddorp).

Het CDA wil dat de voorzieningen nabij knooppunten van het openbaar vervoer op orde zijn:

Het CDA is er voorstander van dat nieuwe woongebieden rondom de dubbeldorpen (Lisserbroek, Beinsdorp, Zwaanshoek en Cruquius) een goede aansluiting krijgen op het openbaar vervoer.

Het CDA is voorstander van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol maar wil voor de verbinding met Hoofddorp vooral inzetten op het beter gebruiken van de bestaande infrastructuur (trein en bus).

Terug naar inhoud

Aanvullend openbaar vervoer

Het CDA wil dat wordt onderzocht of in Haarlemmermeer mogelijkheden zijn om aanvullend openbaar vervoer te combineren met het bestaande vraaggestuurd openbaar vervoer.

Terug naar inhoud

Bereikbaarheid

Knelpunten voor de bereikbaarheid van de kernen in Haarlemmermeer moeten worden aangepakt voor zowel de korte- als de lange termijn:

 • Een nieuwe oeverbinding Lisserbroek-Lisse is essentieel voor de woningbouw in Lisserbroek.

 • Verdubbeling Nieuwe Bennebroekerweg en aansluiting op N208 (Duinpolderoplossing).

 • Aanpassing van de weginrichting op de Ringdijk (geen fysieke afsluitingen).

Verbreding van fietspaden op hoofdroutes.

Beperken gebruik fietspaden door brommers/scooters.

Het CDA wil dat de agrarische verbindingsroutes behouden blijven en op deze routes zo min mogelijk belemmeringen zijn voor een goede doorstroming van het agrarisch verkeer.

Terug naar inhoud

Parkeren

Het CDA wil dat parkeren in Badhoevedorp en Nieuw Vennep gratis blijft.

Parkeren in de omgeving station Halfweg-Zwanenburg en langs de Haarlemmerstraatweg in Halfweg, veroorzaakt overlast voor de direct omwonenden. Onderzocht moet worden of de verbetervoorstellen van deze inwoners op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Een methode om langparkeerders te weren wordt urgent.

De parkeerdruk in de gebieden rondom het centrum van Hoofdorp is te groot en moet wat het CDA betreft worden verlaagd.

De Haarlemmermeerse parkeernormen dienen bij nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw) nadrukkelijk te worden gevolgd.

Terug naar inhoud

“Een nieuwe oeverbinding Lisserbroek-Lisse”

Leefomgeving

De kwaliteit van de leefomgeving is voor veel inwoners een voorwaarde om te blijven wonen, werken en leven in Haarlemmermeer. Het CDA zet zich er voor in om deze kwaliteit ook voor de toekomst te behouden. Dit betekent dat er goede balans moet zijn tussen groen (recreatie), wonen en voorzieningen.

Terug naar inhoud

Landschap

Het CDA wil dat het unieke ‘open polder- en weidelandschap’ in de nieuwe Haarlemmermeer behouden blijft. Het bestemmen van agrarisch- en groengebied voor andere doeleinden moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden.

Het CDA wil geen grootschalige zonneparken (zonnepanelen) op vruchtbare landbouwgronden zolang hier voldoende alternatieven voor zijn (bijv. op daken).

Het CDA wil voorkomen dat zoals nu gebeurt ‘vervuilde grond’ op schone gronden wordt aangebracht.

Terug naar inhoud

Beheer en onderhoud

Als voldoende onderhoud achterwege blijft neemt de kwaliteit van de leefomgeving snel af. Het CDA wil daarom dat de komende periode extra geld wordt vrijgemaakt voor het beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte en recreatieterreinen. Het CDA wil komen tot een aanpak waarmee de achterstanden op het gebied van onderhoud van wegen, bruggen, riolering en andere objecten wordt ingelopen. Het CDA wil inzetten op een overgang van correctief naar preventief onderhoud.

Op het onderhoud aan fiets- en voetpaden dient een kwaliteitsslag te worden gemaakt.

Het CDA wil de bezuinigingen op het maaibeleid (onderhoud openbaar groen) terugdraaien waarbij wordt ingezet op kwaliteit in plaats van kwantiteit zonder het belang van biodiversiteit uit het oog te verliezen.

De verloedering bij de brengparkjes is veel inwoners een doorn in het oog. Het CDA wil een integrale aanpak van deze overlast waarbij meer wordt ingezet op gedragsverandering en handhaving.

Terug naar inhoud

380KV/150KV

Het aanleggen van een hoogspanningsnetwerk is noodzakelijk om te voorzien in de (toekomstige) energiebehoefte. Het CDA zal er nadrukkelijk op toezien dat het groen dat is verdwenen voor de aanleg van het 380KV hoogspanningstracé op de afgesproken wijze wordt gecompenseerd.

Het CDA is tegen de bouw van een 150KV trafostation in de directe omgeving van Rijsenhout en heeft de nadrukkelijke voorkeur voor een locatie die verder van de bebouwde kom ligt.

Terug naar inhoud

Airbnb

De gemeente Amsterdam heeft de regelgeving ten aanzien van Airbnb aangescherpt waardoor het zeer aannemelijk is dat dit woonconcept zich naar aangrenzende gemeenten zal verplaatsen. Het CDA wil voorkomen dat in Haarlemmermeer dezelfde soort overlast ontstaat als in de binnenstad van Amsterdam Het CDA wil daarom preventief de regels voor Airbnb ook in Haarlemmermeer aanscherpen

Terug naar inhoud

Park 21 en natuurgebieden rondom Spaarnwoude

Aangezien er in de afgelopen raadsperiode geen zicht is gekomen op concretisering van plannen die de financiële basis vormen van Park21 vindt het CDA dat de aanleg van Park21 herijkt moet worden. Het CDA wil dat er ingezet gaat worden op kleinschaligere plannen die voorzien in de behoefte van inwoners van Haarlemmermeer en de omliggende regio. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de aanleg van nieuwe recreatieve fietsverbindingen en het duurzaam inrichten van de Houtrakpolder in nauw overleg met het Recreatieschap Spaarnwoude. Het veen-weidegebied dient beschermd te blijven.

Terug naar inhoud

Havengebied Noordzeekanaal

Wat het CDA betreft blijft de Machineweg de absolute grens voor het westelijk havengebied van Amsterdam. De oorspronkelijke groene buffer in dit gebied verdraagt geen verdere aantasting. Bij de ontwikkeling van andere havenactiviteiten zal vooral naar een efficiënte(re) inrichting van de bestaande havenruimte moeten worden gekeken. Net als bij discussies over verdere uitbreiding van Schiphol, is het CDA van mening dat in onze nieuwe gemeente de (uitbreidings)grenzen van het havengebied zijn bereikt.

Terug naar inhoud

Veiligheid

Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers is van groot belang voor de kwaliteit van wonen, werken en leven in wijken en kernen. Inzet van het CDA is :

 • De prioriteiten van de politie op beperking van woninginbraken, straatroof en zakkenrollerij voort te zetten;

 • Gerichte voorlichting en advisering over het voorkomen van inbraak voor huurwoningen in nauwe samenwerking met de woningcorporaties;

 • Toepassen cameratoezicht en nieuwe technologische ontwikkelingen als bijvoorbeeld nummerplaatherkenning als dat bijdraagt aan verhoging van de veiligheid(sbeleving);

 • Verhoging zichtbaarheid van wijkagenten in wijken en kernen;

 • Stimulering van buurtpreventie door Whatsapp groepen en deelname aan Burgernet;

 • Actieve aandacht voor het plaatsen van brand/rookmelders en co2 melders, niet alleen in de buitengebieden maar ook in woningen van vooral ouderen en mensen met een beperking;

 • Continueren Keurmerk Veilig Ondernemen;

Overlast door asociaal gedrag, vernieling van straatmeubilair, rommel op straat en in de natuur, en hondenpoep is voor veel inwoners een doorn in het oog. Inzet van het CDA is:

 • Voorlichting omtrent gewenst gedrag van inwoners met speciale aandacht voor jongeren;

 • Frequent(er) opruimen van afval door de gemeente op plekken waar regelmatig overlast wordt gesignaleerd;

 • Bewustzijn bij inwoners vergroten om zelf een rol te spelen en verantwoordelijkheid te nemen in het beperken van verloedering van de openbare ruimte, bijvoorbeeld met opruimacties van zwerfafval;

 • Continueren van de hondenbelasting om maatregelen om overlast te beperken te financieren;

 • Strikte handhaving door de gemeentelijke handhavers, soms in combinatie met de politie, waarbij de prioriteit moet worden gelegd bij zaken die zorgen voor de grootste overlast. Het CDA is bereid indien nodig capaciteit en bevoegdheden van de gemeentelijke handhavers uit te breiden;

 • Evenementen en festivals vergen soms een stevige bijdrage van de politie Dit mag niet ten koste gaan van de reguliere politiecapaciteit;

 • De recent overgedragen verantwoordelijkheid van de gemeente voor de zorg voor personen met verward gedrag is door de toename van het aantal incidenten een belangrijk aandachtspunt. Inzet van het CDA is:Prioriteit geven aan het uitvoeren van het gemeentelijke plan van aanpak verwarde personen met goede aansluiting naar geestelijke gezondheidszorg;

Verkeersveiligheid is voor veel inwoners een belangrijk onderwerp, waar men veelal ook eigen oplossingen heeft om deze te verbeteren. Inzet van het CDA is:

 • Inwoners meer betrekken bij het oplossen van verkeersgevaarlijke situaties en hierbij de beleving van veiligheid mee laten wegen;

 • Beperken van het aantal drempels tot die situaties waar dit een effectieve bijdrage aan de verkeersveiligheid oplevert;

 • Periodiek toetsen of bestaande drempels nog steeds effectief zijn;

 • Continueren schoolzones en verscherpen toezicht op het naleven van de daarvoor geldende regels.

Terug naar inhoud

Duurzaamheid

Duurzaamheid is geen hobby maar een noodzaak. Het CDA zegt duurzaamheid is een kwestie van doen. Daarbij hoeft de gemeente niet zelf het wiel uit te vinden. Kijk vooral ook naar de zichtbare resultaten van andere gemeenten en werk zoveel mogelijk samen met buurgemeenten, het bedrijfsleven en organisaties met tastbare duurzaamheidsdoelstellingen. En ook bij duurzaamheid geldt dat je doelmatig en verstandig met het geld moet omgaan. Geld voor duurzaamheid moet worden besteed aan projecten waar inwoners en bedrijven baat bij hebben en niet aan abstracte bespiegelingen, bijeenkomsten en onderzoek naar stippen op de horizon

Het CDA wil dat Haarlemmermeer vaart maakt met duurzaamheid. Maar wel op zo'n manier dat de rekening niet eenzijdig bij inwoners en ondernemers komt te liggen. Het CDA wil dat inwoners en ondernemers ook direct voordeel krijgen van de noodzakelijke investeringen.

Duurzaamheid is volgens het CDA iets van iedereen. Daarom wil het CDA duurzame initiatieven van inwoners, ondernemers en instellingen volop ruimte bieden.

Terug naar inhoud

Zonnepanelen

Het CDA wil dat het voor meer inwoners of groepen inwoners aantrekkelijk wordt om zonnepanelen te plaatsen op hun eigen dak of op daken van bedrijfspanden. Om deze verduurzaming te bereiken moeten inwoners bij de gemeente kunnen aankloppen voor een aantrekkelijke lening met een aflossing gekoppeld aan hun besparing op energiekosten.

Terug naar inhoud

Energiebesparing en woningisolatie

Met energiebesparing en woningisolatie valt nog een wereld te winnen. Om inwoners inzicht te geven in het energieverlies van hun eigen woning wil het CDA dat op initiatief van de gemeente warmtescans worden uitgevoerd. Ook wil het CDA onderzoek hoe het budget voor subsidie op woningisolatie voor een breder publiek beschikbaar kan komen.

Terug naar inhoud

Groene daken

Ons klimaat verandert drastisch en dat uit zich bijvoorbeeld in extreme regenbuien. Rioleringen kunnen dat niet aan en straten komen blank te staan. Beplanting op daken werkt als een spons en kan het regenwater langer vast houden'. Bovendien zorgen ze voor schonere lucht, verlagen de omgevingstemperatuur en verhogen het rendement van zonnepanelen. Het CDA wil inwoners en bedrijven die investeren in een 'groen dak' een steun in de rug geven en een subsidiefonds instellen waar royaal gebruik van kan worden gemaakt. Tevens wil het CDA onderzoeken hoe ook woningen van woningcorporaties voorzien kunnen worden van een 'groen dak'.

Terug naar inhoud

Gasloos wonen

De overheid heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn, te beginnen bij vandaag. Daarbij wordt ingezet op gasloos wonen. Gasloos wonen betekent een heel andere manier van je huis verwarmen, koken en heet water uit de kraan krijgen. De plannen zijn ambitieus maar echt noodzakelijk. Er is echter nog heel veel onderzoek nodig. Hoe bestaande woningen aangepast moeten worden is dan ook nog onduidelijk. Het CDA wil dat de gemeente in kaart brengt wat inwoners te wachten staat, daar goed over communiceert en onderzoek doet naar de betaalbaarheid voor inwoners, oa door een aan de woning gekoppelde overdraagbare financiering.

Terug naar inhoud

Water

De beschikbaarheid van voldoende zoet water in Haarlemmermeer is essentieel voor de natuur en de landbouw. Het CDA zet zich er voor in om verzilting van het water zoveel mogelijk tegen te gaan. Bij nieuwe gebiedsontwikkeling moet consequent worden getoetst of deze een risico op zoute kwel veroorzaken.

Terug naar inhoud

“voldoende zoet water in Haarlemmermeer”

Financiën

De financiële positie van de gemeente Haarlemmermeer is ten opzichte van vergelijkbare andere gemeente en rekening houdend met de specifiek voor onze gemeente geldende risico’s solide.

De lokale lasten voor inwoners en bedrijven zijn in vergelijking met de omliggende gemeentes redelijk.

Uitgangspunt is dat een sterke financiële positie geen doel op zich is, maar een middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren;

Het CDA wil een deel van de (te) rijk gevulde reserves inzetten om het flink achterstallig (groot) onderhoud op het gebied van openbare buitenruimte (wegen, bruggen, riolering en groenvoorziening) in de komende raadsperiode te verminderen;

Met belastinggeld van inwoners en bedrijven moet zorgvuldig worden omgegaan en dit vereist een constante kritische blik op de uitgaven van de gemeente;

Een slanke, terughoudende en bescheiden gemeentelijke organisatie is uitgangspunt, waarbij niet aan de vereiste kwaliteit mag worden getornd;

Streven blijft de lokale lasten voor de gemiddelde inwoner en onderneming op een niveau te houden beneden het gemiddelde van vergelijkbare grote gemeenten;

Bij het huidige niveau van de schuldenpositie is er geen ruimte voor prestigieuze projecten, maar geven wij prioriteit aan het op orde brengen van de openbare ruimte;

Terug naar inhoud

Ondernemen

Het MKB is in Haarlemmermeer een belangrijke bron van werkgelegenheid. Veel MKB ondernemingen zijn afhankelijk van Schiphol, maar zijn dit ook van elkaar.

Het CDA wil de mogelijkheden voor het MKB verbeteren, door het zowel alleen als gezamenlijk meedoen aan gemeentelijke projecten en aanbestedingen.

Het CDA stimuleert zelfstandig ondernemerschap door middel van het (laten) realiseren van kleine, betaalbare werkunits voor ZP’ers. (zelfstandige professionals)

Het CDA wil dat de BBZ faciliteit voor ZP'ers laagdrempelig blijft en dat zij geholpen worden zo snel mogelijk uit de (tijdelijke) financiële problemen te komen.

Aanvragen voor de nodige vergunningen duren veel ondernemers te lang. Zij weten vaak niet waarom de gebruikte behandelingstijd nodig is. Vergunningsprocedures mogen niet langer duren dan strikt nodig is. De gemeente zou digitaal inzage kunnen geven over het verloop van de behandelingsprocedure(s).

Het CDA wil dat de standaard bouwvlakken voor actieve agrarische bedrijven worden vergroot van de huidige 0,75 ha naar minimaal 1 ha teneinde agrarische bedrijven voldoende ontwikkelruimte te geven voor de toekomst.

Terug naar inhoud

Schiphol

Het CDA erkent het belang van Schiphol voor de economie en de werkgelegenheid, maar vraagt nadrukkelijk aandacht voor de mensen die dagelijks overlast ervaren. In het regeerakkoord staat vermeld dat Schiphol moet kunnen groeien "in balans met de omgeving". Wat het CDA betreft staat de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol echter zwaar onder druk en is bij verder groei de balans compleet zoek. Wij pleiten er voor dat Schiphol rekening houdt met de belangen van inwoners en zich gedraagt als een goede buur. Concreet denkt het CDA o.a. aan het actiever weren van lawaaiige toestellen, vermijden van pieken in de late avond en vroege ochtend, het vermijden van bochten draaien boven woonwijken en een app waarop mensen de 'baanverwachting' kunnen zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.