16 november 2018

CDA inspraak over de Duinpolderweg

De Middenvariant van de Duinpolderweg was 15 november j.l. onderwerp van een debat in de raad van de gemeente Haarlemmermeer. Maar liefst 15 insprekers hebben hun kans gegrepen om vol passie te vertellen wat hun visie is op de realisatie van de Duinpolderweg. Dit toont de betrokkenheid!

Dank aan o.a: Tuincentrum Global Garden, Dorpsraad Beinsdorp, Dorpsraad Zwaanshoek, Dorpsraad Lisserbroek, Kopersvereniging AQUAradius en alle andere insprekers!

Gevolg is wel dat de inhoudelijk behandeling is verplaatst naar 29 november 2018. Het CDA vindt dat onze inwoners het recht hebben om voor de verkiezingen te weten hoe partijen tegen de Middenvariant van de Duinpolderweg aankijken? Daarom voor alle betrokken in onderstaande de "Integrale" spreektest van onze woordvoerder Erik van der Peet die het dossier al 5 jaar op de voet volgt.

Deel vooral als je geïnteresseerden kent.

 

Duinpolderweg Middenvariant (15-11-2018)

Voorzitter,

De fractie van het CDA is bijzonder teleurgesteld dat we het zo vlak voor de verkiezingen in deze Raad moeten hebben over de Duinpolderweg. Niet omdat we het er niet over willen hebben, nee, omdat gedeputeerde Post en haar collega Vermeulen (beide VVD), ervoor hebben gekozen om te wisselen van variant.

Tot aan het begin van de zomer vloten de vogels in de omgeving van Zwaanshoek en Beinsdorp. Iedereen was opgewekt, een strak blauwe lucht en een heerlijk zonnetje. Ineens verdween dit alles en hingen er grotere donkere wolken en brak het noodweer los tegen alle weersverwachtingen in.

Op die dag, 28 juni j.l. kregen de inwoners, ondernemers en anderen betrokkenen te horen dat Gedeputeerde Staten (oftewel GS) van Noord- en Zuid-Holland hadden besloten om de middenvariant als definitieve voorkeursvariant verder uit te werken en niet de zuidvariant.

Tussen deze mooie dag, de donderwolken en vandaag is zeer veel gebeurd. Zo heb ik namens de Raad op 6 september ingesproken tijdens de hoorzitting van Provinciale Staten (oftewel PS) van Noord- en Zuid-Holland. 
Uiteindelijk heeft PS van Zuid-Holland op 19 september besloten om het voorstel van GS te bekrachtigen met een aantal essentiële aanpassingen. De ruimtelijke reservering van doortrekking tussen de N208 en de N206 is komen te vervallen en er is extra geld beschikbaar gesteld voor fietsverbindingen.

Op 2 november j.l. heeft GS van Noord-Holland besloten om de wensen van PS van Zuid-Holland te volgen en de ruimtelijke reservering definitief uit het project te halen. 
Voorzitter, de besluitvorming rondom de Duinpolderweg is een lang en uitermate complex proces. In de project-MER en het provinciaal inpassingsplan wordt het tracé nogmaals grondig doorgerekend en wordt er gezocht naar optimalisaties. Het CDA heeft begrip voor de stroperigheid van de besluitvorming. Wij snappen echter één ding niet:

1) Waarom heeft het College van Haarlemmermeer zich niet laten horen toen op 28 juni bleek dat de door de Raad en het College gewenste Zuidvariant was gewijzigd in de Middenvariant?

2) Waarom heeft het College dit niet besproken met de Raad?

3) Waarom moest de Raad uiteindelijk zelf het initiatief nemen om een tegengeluid te laten horen in Den Haag en onze inwoners bij te staan?

In Hillegom hebben de Raad en het College zich na bekendmaking van het concept voorkeursalternatief op alle fronten laten horen. Zij hebben een dusdanig krachtig politiek signaal afgegeven dat de hun zienswijze is gekozen tot definitief voorkeursalternatief. Als Hillegom dit kan had Haarlemmermeer dit ook gekund.

De centrale vraag in deze sessie is hoe de Raad van Haarlemmermeer nu aankijkt tegen de Middenvariant en het vervolgproces. Ik zal de visie van het CDA aan de hand van de verschillende delen uit een zetten.

Deel 1) betreft de verdubbeling van de nieuwe Bennebroekerweg tussen de N205 en de A4. Deze moet wat ons betreft zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd met of zonder Duinpolderweg.

Deel 2) betreft het tracédeel tussen de aansluiting Nieuwe Bennebroekerweg en de N208. Dit deel heeft grote gevolgen voor Zwaanshoek. In totaal worden er 12 percelen doorsneden en wordt de Spieringweg afgesloten. Het gevolg is dat het vele verkeer dat nu vanaf de Ringdijk via de Spieringweg om Zwaanshoek heen rijdt via de Ringdijk door het dorp zal gaan rijden. Het gaat hierbij ook om vrachtverkeer dat we juist uit het dorp willen weren.

Het CDA is heel duidelijk: afsluiting van de Spieringweg is voor ons onacceptabel. De leefbaarheid in Zwaanshoek moet verbeteren en niet verslechteren. Bovendien is de heringerichte Bennebroekerweg hier helemaal niet geschikt voor.

Een aquaduct met verdiepte ligging tot voorbij de Spieringweg biedt de mogelijkheid om de leefbaarheid op orde te houden en moet hoe dan ook worden onderzocht. Een meer zuidelijke ligging van het tracé tussen Ringvaart en nieuwe Bennebroekerweg kan er wat het CDA betreft voor zorgen dat minder inwoners en ondernemers worden geraakt en het eenvoudiger en goedkoper wordt om verdiept aan te leggen. Daarbij kan de aansluiting op de Nieuwe Bennebroekerweg ook verder van de bebouwing af komen te liggen wat voordelig is voor inwoners van Aquaradius en Floriande.

Wij verwachten overigens dat veel verkeer vanuit Hillegom via Beinsdorp en Nieuw Vennep naar de A4 of A44 zal blijven rijden omdat dit simpelweg de kortste route blijf waardoor de leefbaarheid in Beinsdorp onder druk zal blijven staan.

Deel 3) betreft de aanleg van de Poelweg ten Zuiden van Lisse tussen de A44 en Lisse met een nieuwe oververbinding. Hoewel deze weg het polderlandschap doorkruist heeft de weg absolute meerwaarde voor de ontsluiting van de toekomstige woningbouw in Lisserbroek. De weg kan een essentiële schakel worden binnen Lisserbroek 2040 en maakt het totale verkeersnetwerk robuuster. Voorwaarde is wel dat het tracé beter wordt ingepast en dat de bewoners hier actief bij betrokken worden.

Tot slot deel 4) De knip in de Bennebroekerdijk en de ringweg rondom Zwaanshoek. Een knip treft niet alleen het doorgaande verkeer maar ook de inwoners. In hoeverre kan er dan nog sprake zijn van een Dubbeldorp? Het CDA is geen voorstander van de knip en de ringweg omdat de belasting op de Spieringweg (richtiing Cruquius) enorm zal toenemen en bestemmingsverkeer op de Ringdijk kilometers moet kilometers omrijden. Wij zien veel meer in oplossingen die alleen het doorgaand verkeer raken zoals verbod voor doorgaand verkeer in de spitsuren dat door middel van camera’s wordt gehandhaafd.

Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat het CDA Haarlemmermeer grote bezwaren heeft tegen de middenvariant. Door het wegvallen van de ruimtelijke reservering voor doortrekking naar de N206 is een nieuwe politieke werkelijkheid ontstaan. De grote bezwaren tegen de Zuidvariant en NOG Beter 2.0 hadden hadden immers te maken met deze reservering.

Hou nu verder? In het vrije debat leggen we graag een voorstel aan de collega’s voor. Wat ons betreft moet het openhouden van de Spieringweg, een zuiderlijke inpassing nabij Zwaashoek en een verdiepte ligging tot voorbij de Spieringweg onderdeel zijn van het vervolgproces. Immers: in de brief van de Provincie Noord-Holland wordt alleen gesproken over een verdiepte aanleg ter hoogte van de Oosteinderpolder en niet aan de Haarlemmermeerse zijde!

Voorzitter tot slot wil het CDA voorstellen om vanavond de unaniem gedeelde conclusies van het debat op te nemen in een brief aan PS en GS van Noord-en Zuid- Holland.

Daarnaast willen wij de collega Raadsleden en het College oproepen om alles op alles te zetten om de impact voor de inwoners van Zwaanshoek, Beinsdorp en Floriande zoveel mogelijk te beperken. Het CDA Haarlemmermeer zal hier de komende jaren in elk geval voor blijven strijden!

Bijdrage vrij debat:
Nu een 2x2 stroomweg tussen de A4 en de N206 van de baan is komt een 2x1 strooks verbindingsweg weer in beeld. Een weg opgebouwd uit het tracé van de Zuidvariant aan Haarlemmermeerse zijde en de aansluiting op de Weerlaan conform NOG Beter 2.0 lijkt op voorhand de meest kosten efficiënte oplossing met veel minder impact op de omgeving. Collega’s wat vinden jullie hiervan? Ontstaat hier vanavond de Haarlemmermeerse Zienswijze.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.