Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dit ten koste van de privacy

Toepassen cameratoezicht en nieuwe technologische ontwikkelingen als dit bijdraagt aan verhoging van de veiligheidsbeleving. Met name in gebieden waar veel overlast is en/of incidenten plaats vinden zoals bijvoorbeeld het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp en de brengparkjes.

In plaats van strenger optreden tegen overlastgevende jongeren, moet de gemeente geld uittrekken voor activiteiten voor deze jongeren

Het oplossen van de problemen is niet eenvoudig en vraagt veel van onze handhavers en politie. Hierdoor zijn zij minder beschikbaar voor het uitvoeren van hun primaire taken. Het CDA wil overlast tegen gegaan door een ‘Integrale aanpak Overlast’ waarin preventie, educatie en handhaving samengaan.

Het vuurwerkverbod voor consumenten moet ook na corona blijven

Daar waar veel overlast wordt ervaren kan binnen het bestaand beleid een gebied worden markeert waar een verbod kan worden ingesteld. Bijvoorbeeld in de buurt van ziekenhuizen, verzorgingshuizen of winkelcentra. De Nederlandse traditie van vuurwerk afsteken willen wij onze inwoners niet afpakken zolang er voldoende inzet is om illegaal vuurwerk tegen te gaan.

Bij de winkelcentra moeten meer fietsenstallingen komen, ook als dit ten koste gaat van parkeerplaatsen voor auto's

Het CDA wil blijven investeren in het fietsnetwerk inclusief de daarbij behorende voorzieningen zoals fietsenstallingen en openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen.

De gemeente moet geld uitgeven aan het verbeteren van lokale busnetwerken naar de kernen, ook al gaat hierdoor de lokale belasting omhoog

Het openbaar vervoer in de gemeente wordt door de Vervoersregio Amsterdam uitgevoerd. We hebben hier als gemeente slechts beperkte invloed op. Als we alle kernen bereikbaar willen maken via reguliere buslijnen moet de gemeente hier fors aan meebetalen. Het aantal reizigers is echter zo beperkt dat dit geen verantwoorde investering is. Het CDA wil daarom vooral inzetten op het uitbreiden van het aanbod van vraag gestuurd vervoer (AML Flex) die aansluiten op Hoogfrequentie buslijnen of treinstations.

Bij nieuwbouwprojecten moet het aandeel sociale huurwoningen omhoog van 30% naar 40%

Het CDA houdt vast aan het realiseren van zoveel mogelijk betaalbare en bewoonbare woningen. Dit kan alleen als binnen woningbouwprojecten met vaste percentages wordt gewerkt. Het CDA houdt ten aanzien van de betaalbaarheid vast aan de verdeling 30-20-50 oftewel bij elk project 30% sociale huur, 20% betaalbare koop of middenhuur en 50% vrije keuze.

Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat dit ten koste van het groen

Haarlemmermeer is een prettige gemeente om te wonen, werken en leven. De ruimte en rust die ons groene landschap biedt heeft een grote aantrekkingskracht op mensen. Daarbij is de bereikbaarheid in Haarlemmermeer goed, beschikken we over kwalitatief goede openbare buitenruimte en zijn we een veilige gemeente om in te wonen. De inwoners van Haarlemmermeer waarderen deze kwaliteiten die samen onze leefomgeving vormen. Wij willen de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving van inwoners behouden en verder versterken. Dit kan alleen door hierin te blijven investeren en bij nieuwe ontwikkelingen af te dwingen dat hieraan wordt bijgedragen. Dit betekent dat er voldoende ruimte voor groen en water moet zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Het CDA wil rentmeesterschap tonen en voorkomen dat we door de druk op onze ruimte door onder andere de woningnood, te snel toegeven aan de ruimtelijke kwaliteit. Alleen dan blijft Haarlemmermeer ook voor volgende generaties de prettige woon- werk en leef gemeente die we nu zijn.

De lening voor starters op de woningmarkt (starterslening) moet omhoog

Wij willen dat starters in Haarlemmermeer zoveel mogelijk kansen kunnen krijgen op een woning. Met de bestaande starterslening van de gemeente Haarlemmermeer kan tot 20% van het aankoopbedrag worden gefinancierd met een maximum van 40.000,-. Dit bedrag sluit niet meer aan op de huidige woningmarkt en willen wij daarom verhogen.

De gemeente moet een investeringsfonds oprichten om zelf woningen te bouwen, ook als dit grote financiële risico’s oplevert

Het CDA wil in Haarlemmermeer een pilot starten met een Woonfonds vergelijkbaar met het Woonfonds Rijswijk. Hierbij neemt de gemeente het initiatief om huurwoningen te bouwen in het middensegment door het oprichten en deelnemen aan een Woonfonds. Doel van het woonfonds is zorgen voor doorstroming uit de sociale sector en meer betaalbare woningen voor middeninkomens realiseren, denk aan onderwijzers, politieagenten en zorgmedewerkers en de woningen voor langere tijd beschikbaar en betaalbaar te houden. De gemeente verkoopt hierbij gronden aan ontwikkelaars die hier huizen op bouwen. Het Woonfonds waarin de gemeente een belang van minimaal 25% neemt, koopt deze woningen op en verhuurt ze volgens aan de beoogde doelgroep waarbij de huren op de langere duur worden gematigd.

Leraren moeten voorrang krijgen op sociale huurwoningen in de gemeente Haarlemmermeer

Er zijn te weinig sociale huurwoningen om groepen voorrang te geven. Daarbij is het erg lastig om deze groepen te definiëren.

Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen geen voorrang krijgen op een sociale huurwoning

Statushouders worden in onze gemeente zodanig gehuisvest dat zij (verder) kunnen werken aan hun integratie. Omdat de automatische voorrangsregel voor deze groep in de huisvestingsverordening ongewenst is, komt deze te vervallen. Wij zorgen voor voldoende (alternatieve) woonvormen en woningen om statushouders te huisvesten, conform onze wettelijke plicht.

De hondenbelasting moet worden afgeschaft

De gemeente maakt jaarlijks kosten voor het inrichten en onderhouden van voorzieningen voor de hond. Wij vinden het eerlijk dat eigenaren hieraan bijdragen zolang de opbrengsten en kosten in evenwicht zijn. De hondenbelasting mag geen melkkoe zijn van de gemeente.

Om de gemeentelijke voorzieningen in stand te houden mag de OZB (de belasting op huizen of bedrijfspanden) worden verhoogd

Het verhogen van de lokale lasten is alleen aan de orde als de balans tussen inkomsten en uitgaven structureel in disbalans met elkaar blijven (ook na ombuigingsmaatregelen). Het CDA wil hiermee voorkomen dat de rekening te snel bij de burger wordt neergelegd.

Bij belangrijke besluiten is de gemeente verplicht een referendum te organiseren

Er zijn diverse voorbeelden op rijksniveau die aantonen dat een referendum een slecht instrument is. Op rijksniveau hebben ze het daarom al geschrapt. We moeten niet de fout maken door het op lokaal niveau weer in te voeren. Daarom steunen we deze verordening niet.

De gemeente moet zich verzetten tegen de groei van Schiphol

Het CDA wil dat de verstoorde balans tussen de luchtvaart en haar omgeving wordt hersteld. Door corona hebben we kunnen ervaren hoe dit voelt. Schiphol mag niet verder groeien dan het vastgestelde plafond van 500.000 vluchten per jaar. Daarnaast moet worden ingezet op het verduurzamen van de luchtvaart door minder energieverbruik, minder uitstoot van fijnstof en stillere vliegtuigen.

De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving

Het CDA vindt het eerlijk om mensen die een bijstandsuitkering krijgen te vragen om een tegenprestatie te leveren. Hierdoor krijgen deze mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij en neemt de kans op een baan toe. Uiteraard kan niet iedereen dit en daarom moet maatwerk mogelijk zijn.

De gemeente moet taken kunnen overdragen aan dorps- en wijkraden

De vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden zijn niet gekozen. Zij hebben dus geen mandaat van de bewoners. Besluiten zullen dus alleen door de gemeenteraad genomen kunnen worden, waarbij de mening van dorps- en wijkraden wordt betrokken. Daarmee kunnen verantwoordelijkheden niet worden overdragen. Het is wel mogelijk bepaalde uitvoerende taken over te dragen bijvoorbeeld ten aanzien van groenonderhoud in de wijk of het organiseren van activiteiten. Hiervoor kunnen ook de middelen, die de gemeente bespaart, worden overgedragen.

Er mogen meer windmolens gebouwd worden

De fractie van het CDA is kritisch geweest op het besluit van het college en we hebben daar vragen over gesteld en goede antwoorden gekregen en die doen ons besluiten om het amendement te steunen omdat we in ieder geval niet willen dat dit twee jaar lang in de ijskast blijft liggen.

Zonnepanelen mogen op weilanden worden geplaatst

Het CDA wil dat er goed wordt omgegaan met onze vruchtbare polder. Daarom ondersteunen wij de ontwikkeling van zonneakkers in het vastgestelde zoekgebied, alleen als deze aantoonbaar in lijn loopt met de ontwikkeling van zonnepanelen op daken. De treden van de zonneladder moet gevolgd worden. Het kan niet zo zijn dat we onze landbouwgronden inzetten terwijl de ruimte op daken onbenut blijft.

In het centrum van Hoofddorp moet meer groen komen, ook al gaat dit ten koste van parkeerplaatsen

Bij bouwplannen en grote reconstructies wordt zoveel mogelijk uitgegaan van een klimaat adaptieve aanpak en inrichting. Zo wil het CDA investeren in het voorkomen van wateroverlast of hittestress door het aanleggen van waterbergingsmogelijkheden en het aanplanten van meer groen.

De gemeente moet woningeigenaren subsidie geven om zich los te koppelen van de gasaansluiting

Het CDA onderschrijft het belang om ons gasverbruik terug te dringen en over te stappen op andere vormen van verwarming. Uitgangspunten voor het CDA bij deze transitie zijn dat de verandering zoveel mogelijk kostenneutraal is voor onze inwoners en dat zij de vrijheid hebben om zelf te kiezen voor een alternatief voor gas. Het CDA wil dat de gemeente goed communiceert over wat inwoners te wachten staat en wat de financiële consequenties zijn. Het geven van subsidies kan een goede maatregel zijn maar hiervoor zal dan wel geld vanuit het Rijk moeten worden beschikbaar gesteld.

In plaats van inwoners restafval te laten scheiden, zou de afvalverwerker dat moeten doen (nascheiding)

De uitrol van het project Van Afval Naar Grondstof (VANG) is gestart. Hoewel het CDA hier eerder geen voorstander van was zien wij nu in dat ‘omdenken’ nodig is om de hoeveelheid restafval per jaar per inwoner te verminderen en meer circulair te worden. Van de oude situatie met 2 bakken en brengparkjes gaan we over naar een 3 bakken systeem. Wij begrijpen dat de VANG veel aanpassing vraagt van onze inwoners en daarom willen wij dat er veel aandacht is en blijft voor voorlichting en communicatie. Maatwerk moet in ruime mate mogelijk zijn. De bereidheid van inwoners om op een andere manier te gaan denken bepaalt immers het succes van VANG.

De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op scholen

Het CDA is voorstander van meer gezond eten op scholen maar dit is geen onderdeel van de gemeentelijke taken binnen het onderwijs, die beperken zich tot het schoolgebouw en het schoolplein. Scholen hebben zelf een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om het gezonder eten op scholen. Dit geldt uiteraard ook voor ouders en leerlingen zelf.

Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook al stijgt hierdoor de lokale belasting

In Haarlemmermeer is er een goed minimabeleid en dit willen we graag zo houden. Wij vinden het daarbij belangrijk dat wij de menselijke maat hanteren en handelen vanuit vertrouwen en barmhartigheid.

De gemeente moet schulden van inwoners tijdelijk kunnen overnemen om boetes (incassokosten) te voorkomen, ook als het hierdoor financiele risico's loopt

Het CDA vindt het een goede zaak dat de gemeente verplicht is ondersteuning te bieden bij schulden. Meerwaarde is hierin een belangrijke partner maar er zijn ook vanuit de samenleving goede initiatieven zoals bijvoorbeeld SchuldHulpMaatje of Thuisadministratie van Humanitas. We moeten zorgen dat het voor mensen duidelijker is waar ze terecht kunnen voor hulp. Bovendien is een schuldhulpverleningsbureau ingeschakeld door de gemeente. Die treedt in contact met de schuldeisers en vraagt de schuldeisers om hun invordering te staken omdat er gewerkt wordt aan een oplossing. Het overnemen van schulden vinden wij niet verantwoord vanwege de financiële risico's.

Om zorg betaalbaar te houden, moet de bijdrage voor de WMO-voorzieningen (bijv. thuiszorg, dagbesteding) omhoog voor hogere inkomens

Het CDA wil dat het zogenoemde abonnementstarief wordt afgeschaft. Dit onderdeel van de WMO zorgt ervoor dat alle inwoners een gelijke bijdrage moeten betalen voor WMO-voorzieningen ongeacht het inkomen dat men heeft. Wij vinden het eerlijk dat hogere inkomens voor deze voorzieningen een hogere eigen bijdrage betalen of geen beroep doen op de WMO.

De gemeente moet zich inzetten om ervoor te zorgen dat inwoners zich laten vaccineren tegen corona

Het CDA wil dat de gemeente de mogelijkheden die zij heeft gebruikt om mensen zoveel mogelijk mensen op een goede manier voor te lichten over het vaccineren tegen corona. Het CDA is geen voorstander van verplichte vaccinatie en wil dat mensen uiteindelijk zelf de keuze kunnen blijven maken.

Voor klachten over gemeentelijke zorg moet een lokale ombudsman komen

Het CDA wil dat de gemeentelijke overheid zich dienstbaar opstelt. Het inzetten van een onafhankelijke ombudsman/vrouw kan hier aan bijdragen en kan bijvoorbeeld voorkomen dat inwoners de lange, moeizame en ook kostbare weg naar de rechter moeten inslaan. Wij willen dat de overheid niet tegen maar naast haar inwoners staat en alle initiatieven die hier aan kunnen bijdragen zijn welkom.

De gemeente moet extra geld uittrekken om inwoners om te scholen naar sectoren met tekorten op de lokale arbeidsmarkt

De gemeente moet alles op alles stellen om inwoners een eerlijke kans te geven op de arbeidsmarkt. Het CDA is er voorstander van om het regionaal werkcentrum dat is opgericht in de corona-crisis te behouden om op deze manier inwoners te helpen bij omscholing naar sectoren waar in onze gemeente tekorten in zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.