31 oktober 2022

Amendement: Doorstroming en vergroten huisvestingsmogelijkheden voor cruciale beroepen

Na een roerige gemeenteraadsvergadering werd bij de bespreking van het toekomstplan voor Over 't Spoor van 2 amendementen, één gemaakt. CDA-raadslid Tjalke de Jong nam het voortouw om daarmee met onderstaand amendement een grote wens van het CDA te verwezenlijken: het vergroten van huisvestingsmogelijkheden voor cruciale beroepen.

Zie ook de Gooi en Eembode van 27 oktober j.l.

Het amendement is aangenomen!

Amendement — Doorstroming en vergroten huisvestingsmogelijkheden voor cruciale beroepen

De raad van de gemeente Hilversum in vergadering bijeen op 26 oktober 2022 behandelend agendapunt 12 vaststelling Chw-bestemmingsplan 1221,

overwegende dat:

- het Coalitieakkoord spreekt over het belang van doorstroming in de huidige woningmarkt en het bestemmen van woningen voor mensen met cruciale beroepen;

- de woonvisie (vigerend beleid) doorstroming als kerninstrument heeft benoemd en enkele cruciale beroepen (zoals zorgpersoneel en leraren) reeds noemt;

- het Bestemmingsplan 1221 refereert aan bestaande visies en afspraken; echter geen concrete notie of invulling geeft aan zowel doorstroming dan wel bestemmen voor mensen met cruciale beroepen,

spreekt uit dat:

- het belang van doorstroming, bouwen voor specifieke doelgroepen en bestemmen van woningen voor mensen met cruciale beroepen belangrijk is, ook voor ontwikkellocaties in 1221;

- het vastleggen van deze belangen binnen het bestemmingsplan een belangrijk fundament is voor toekomstige ontwikkelingen en voor ontwikkelaars in ‘1221’,

besluit:

• beslispunt 2 als volgt te wijzigen:

‘2. de Nota van wijzigingen Chw-bestemmingsplan 1221 vast te stellen, met dien verstande dat in de nota wordt opgenomen dat op pagina 44 van het bestemmingsplan — na “Dit wordt vertaald in een zogenoemd Locatie Ontwikkel Plan (Lap).” — de tekst wordt aangevuld met:

“In dit LOP wordt duidelijk gemaakt op welke wijze op deze locatie en bij deze ontwikkeling uitvoering wordt gegeven aan vigerend beleid.

Zoals op het moment van vaststelling het belang dat er gebouwd wordt voor doorstroming, zoals levensloopbestendige woningen voor senioren in de eigen woonwijk. Hierdoor komen meerdere verhuisbewegingen op gang. Ook is het van belang dat de huisvestingsmogelijkheden voor cruciale beroepen (zoals leraren, agenten en zorgpersoneel) wordt vergroot’. In de toetsing en beoordeling van de LOP’s en vergunningsaanvragen zullen deze belangen worden meegenomen.”

Tjalke de Jong (CDA)

Roderik van Grieken (D66)

Haitske van de Linden (VVD)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.