17 november 2018

Bij de gemeentelijke begroting 2019

Woensdag 14 november j.l. sprak fractievoorzitter Olaf Streutker de gemeenteraad toe tijdens de jaarlijkse behandeling van de gemeentebegroting. Hier vindt u integraal zijn tekst:

Voorzitter,

Het opstellen van een begroting is geen eenvoudige klus. Het gaat erom dat ambities en beloftes
vertaald worden in concrete doelen en budgetten.
Wij danken daarom het college en met name de ambtenaren voor het vele werk dat is verzet.

En toch…deze begroting roept bij ons ook heel veel vragen op.
Zo stuitte ik bij het lezen van de inleiding reeds op een reeks van positief verwoorde bespiegelingen (over nota bene uw eigen stuk), die de wenkbrauwen wel wat deden fronzen.

Ik citeer:

Gezonde gemeentefinanciën blijven het uitgangspunt, want alleen met een gezond beleid kan je goede
en verantwoorde keuzes maken voor de toekomst.
’ Of:
Wij hebben als uitgangspunt dat er een gezonde verhouding is tussen inkomsten, bezit en schulden,
waarbij structurele uitgaven niet met incidentele inkomsten worden gedekt
.’

Bijzonder opmerkelijke uitspraken, die u wat ons betreft achterwege had mogen laten.

Een korte blik op de hoofdlijnen wijst namelijk al uit, dat u uw eigen beleid hiermee toch wel wat
onderuit haalt. Sterker nog, het lezen van de stukken was niet eens nodig: de wethouder had ons per brief al op de hoogte gebracht van het feit, dat deze zo fraai verwoorde uitgangspunten in feite niet nageleefd worden. Een begrotingssaldo dat de komende jaren negatief uitvalt kun je toch niet uitleggen als prudent financieel beleid…

Natuurlijk gaan er ook zaken goed en dat willen we zeker niet onbenoemd laten. Wij vinden de aanpak
rondom het ontwikkelen van het Stationsgebied zorgvuldig is en zijn verheugd dat er een sportinvesteringsfonds komt. Maar onze algemene indruk is dat deze coalitie zich in het algemeen lijkt
te vergalopperen in daadkracht - het ontbreekt simpelweg aan concrete beloftes.

De begroting leest als een roman of novelle, maar het zou eerder een keihard financieel document
moeten zijn, wat bolstaat van concrete meetbare ambities waarop wij u als raad moeten kunnen
afrekenen, u als college moeten kunnen controleren. Nu hebt u een stuk aangeleverd, dat uitblinkt in vaagheden, gemeenplaatsen, wensdromen en vooral een opsomming van uitvoerende werkzaamheden.

Ik heb zelf de commissie behandeling eind oktober moeten missen omdat ik op bezoek was in Las Vegas, maar mij bekroop even het gevoel dat we hier in Hilversum ook in luchtkastelen investeren.
In deze voor u – en dan druk ik me nog eufemistisch uit – roerige tijden waarbij u als coalitie het
vertrouwen van de burger in de politiek danig op de proef stelt, is naar onze mening een stabiel bestuur gebaat bij helder geformuleerde stukken met concrete plannen. Een geromantiseerde begroting bepaalt niet hoe de burger de politiek ervaart. Juist de uitvoering bepaalt voor onze burgers de kwaliteit van de besluitvorming, en het is aan ons, raadsleden, deze uitvoering te controleren.

Hoe gaat u met dit stuk, de raad in staat stellen, haar controlerende rol uit te voeren, wat wij aan onze
kiezers verplicht zijn?

De coalitie is een verzameling van uitersten en lijkt elkaar op vele vlakken tegen te werken.
Zo wordt er aan de ene kant een investering van bijna 1 miljoen voor 'Citymarketing' gevraagd om zo
Hilversum met maximale inzet zo goed mogelijk op de kaart te zetten, terwijl aan de andere kant een
foto de wereld overgaat waar een vrouw zich aan haar fiets vastklampt en uiteindelijk wordt afgevoerd
door de politie, omdat haar voorwiel niet binnen het parkeervakje stond.
Een grotere anti-reclame voor Hilversum kunnen wij ons niet bedenken!

Er is geen extra geld gereserveerd voor verkeersveiligheid. De toezegging van het college om alle
knelpunten op te pakken juichen we van harte toe, maar we maken ons zorgen over de snelheid
waarmee dit gerealiseerd gaat worden. We zullen de stilstand op het terrein van zorg- en welzijn maar niet benoemen want dan zijn we snel door onze spreektijd.

De ambitie om de sociale voorraad, zowel koop als huur, op peil te brengen en te houden is goed, maar
wij missen de concrete invulling: waar dan, hoe dan, wanneer dan? De nood is hoog en we willen toch
niet dat onze kinderen verplicht worden om uit te wijken naar Almere of Amersfoort?

Doorstroombeleid is van groot belang. Woningcorporaties moeten dit mede waarmaken. Wij zien uit
naar de visie van het college inzake het doorstroombeleid Ouderen die doorstromen naar nieuwe
woonvormen in het middeldure segment zoals een ‘Knarrenhof’. Alleenstaanden die hun woning
vrijmaken voor gezinnen. Jonge gezinnen die hun appartement vrijgeven voor starters.
Het Midden en Kleinbedrijf (MKB) wordt niet genoemd in de begroting. Bij de ingekomen stukken van
vandaag kon u al lezen dat nota bene 2 ondernemersverenigingen zich beklagen bij de gemeente dat ze niet gehoord worden.

Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West heeft grote moeite met de bestemmingswijziging van het
voormalige LTS Kerkelanden omdat dit nadelig zou zijn voor de in de omgeving van het project
gevestigde bedrijven. Stichting Ondernemersfonds de Gijsbrecht uit haar zorgen over de begroting van de gemeente Hilversum en dan specifiek het ontbreken van waarderingssubsidies, cofinanciering van projecten of investeringen in de openbare ruimte.

Wij hebben getwijfeld of we de motie van de VVD en SP mede zouden indienen. We hebben uiteindelijk
nog niet onze handtekening onder deze motie gezet. De consequentie van deze motie is namelijk dat er
komend jaar geen extra geld wordt vrijgemaakt voor het MKB.
Onze vraag aan de wethouder is hoe hij het komende jaar extra geld vrij gaat spelen zodat hij het MKB -buiten het centrum- van een impuls kan voorzien? Bij een goede beantwoording zullen wij de motie
steunen. Bij een onbevredigend antwoord komen wij op een later moment met een motie.

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving, de helden van deze tijd. Wij zijn verheugd over de
toezegging dat de gemeente samen met maatschappelijke partners als Versa, Hilverzorg en MEE een
gezamenlijk plan van aanpak te maken op het gebied van vrijwilligerswerkbeleid (T18/147) en zien deze dan ook met spanning tegemoet. Vooruitlopend op dit beleid hebben we alvast een voorstel.
Waarom zouden we niet vandaag al de ambitie waarmaken om te investeren in de leefbaarheid van
onze samenleving door alle werknemers in dienst van de gemeente Hilversum, 16 uur per jaar, in de
gelegenheid te stellen vrijwilligerswerk te verrichten in Hilversum, het zogenaamde ‘werknemersvrijwiliggerswerk’.

Motie werknemersvrijwilligerswerk

Tot slot komen we nog even terug op waar ik mijn bijdrage mee ben begonnen. Over het gebrek aan
vertaling van ambities en beloftes in concrete doelen en budgetten. We vragen aandacht voor het concretiseren van de luchtkastelen. Over het verder invullen van MOTIE 18/67 “Meetbare prestatie-indicatoren”. Mooi dat we 32 aanvullende prestatie-indicatoren hebben ontvangen. Belangrijk dat we als raad ook echt gaan monitoren en sturen. De indicatoren zijn kort voor de behandeling van de begroting aangeboden, maar niet verder inhoudelijk met de gemeenteraad besproken.
Vandaar onze Motie prestatie-indicatoren met als wens om vóór de behandeling van de Kadernota in 2019 een onderbouwde tussenrapportage over alle prestatie-indicatoren in de raad/commissie te bespreken.

Voorzitter, wij zien niet wat er achter de schermen allemaal plaatsvindt maar wij zien vooral een coalitie die worstelt - soms zelfs meer letterlijk dan figuurlijk.

Voorzitter, wij wensen daarom dit college en deze coalitie de veerkracht en het verstand om met elkaar
samen te werken, ambities beter op elkaar af te stemmen en vooral de vechtlust om het vertrouwen van de burgers terug te winnen. Laten we met elkaar bouwen aan een betrouwbare en toegankelijke overheid, een overheid die luistert die richting geeft en luistert naar de zorgen uit de samenleving.

Ik dank u voor uw aandacht. 

Olaf Streutker

Fractievoorzitter CDA Hilversum

14 november 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.