06 oktober 2018

CDA stelt vragen over voorbarig toezeggen subsidie Metropole Orkest

Terwijl in de pers vorige maand juichende berichten verschenen dat het Metropole Orkest een fantastische bijdrage van de gemeente Hilversum krijgt en de site van het Metropole Orkest meldt dat er een grote slag is gemaakt om de toekomst van het noodlijdende orkest zeker te stellen, krabt de Hilversumse Gemeenteraad zich achter de oren: hebben wij dit toegezegd? Het antwoord is duidelijk: neen. Het toegezegde bedrag en het daarbij horende voorstel had eerst goedgekeurd moeten worden door de raad en dat geldt nog steeds. CDA fractievoorzitter Olaf Streutker stelde er terecht vragen over:

Voorzitter,

De gemeenteraad heeft op 11 juli j.l. motie 18-69 unaniem aangenomen. In deze motie is het college gevraagd om te onderzoeken op welke manier het Metropole orkest ondersteund kan worden en hoe de regio en het rijk hieraan kunnen bijdragen. Het college is daarbij gevraagd om vóór de begrotingsbehandeling de raad een voorstel voor te leggen waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden de gemeente ruimte in haar begroting kan vrijmaken voor structurele ondersteuning van het orkest, bijvoorbeeld met 1 euro per inwoner, en deze ondersteuning vervolgens te dekken uit de verhoging van het cultuurbudget.  

In de raadsinformatiebrief van 18 september 2018 heeft het college de raad geïnformeerd over de wijze waarop gemeente en het ministerie van OC&W in de bres springen voor het Metropole orkest. In deze brief wordt gesteld dat gemeente, rijk en orkest overeenstemming hebben over financiële steun en de tegenprestatie daarvoor van het orkest. Kort en goed komt het plan neer op een bijdrage van € 250.000 euro van de gemeente voor 2019, waarvan 160.000 uit de algemene reserve. Dat plan wijkt in financiële zin behoorlijk af van de opdracht die de raad het college destijds heeft meegegeven. 

Vraag aan het college:

Wanneer wordt dit plan voor de financiele bijdrage van deze omvang van 250.000 euro in de vorm van een voorstel aan de raad voorgelegd?

Het antwoord was duidelijk: het college is te voorbarig geweest. Een uitgebreid verslag kunt u hier teruglezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.