28 december 2022

Motie aangenomen: energiecompensatie verenigingen, cultuurinstellingen en maatschappelijke voorzieningen

Al tijden horen we over de alsmaar stijgende energieprijzen. De gemeente doet er alles aan om onze inwoners met een kleine beurs te compenseren. Maar de stijgende energielasten raken niet alleen onze inwoners, maar ook de maatschappelijke instellingen, cultuurinstellingen en verenigingen. Het CDA Hilversum is bezorgd over deze ontwikkeling want het mag niet leiden tot afname van ledenbestanden, of erger nog, tot sluiting van instellingen of het opheffen van verenigingen. Daarom heeft het CDA Hilversum, op initiatief van ons kamerlid Inge van Dijk, samen met andere partijen een motie ingediend om de middelen die gemeenten van het Rijk krijgen ook daadwerkelijk hiervoor te bestemmen. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Motie VADO Energiecompensatie Verenigingen, Cultuurinstellingen en Maatschappelijke voorzieningen

De raad van de gemeente Hilversum in vergadering bijeen op 7 december 2022, vreemd aan de orde
van de dag inz. energiecompensatie Verenigingen, Cultuurinstellingen en Maatschappelijke
voorzieningen;

overwegende dat:
- de energierekening voor maatschappelijke voorzieningen, cultuurinstellingen en verenigingen
fors stijgt, waardoor bijvoorbeeld, sportclubs of muziekverenigingen in financiële nood dreigen te
komen;
- er signalen zijn dat stijging kosten kunnen oplopen tot 14,5% voor deze instellingen,
van mening zijnde dat:
- maatschappelijke voorzieningen en verenigingen in onder meer de sport en de cultuur een
onmisbare maatschappelijke rol vervullen;
- het onwenselijk is als er een kaalslag onder deze verenigingen en organisaties zou komen;
- voorkomen moet worden dat met name kinderen hun abonnement bij een vereniging zouden
moeten opzeggen, of niet langer gebruik kunnen maken van maatschappelijke voorzieningen
vanwege te sterk stijgende kosten voor een lidmaatschap,

constaterende dat:
- het Rijk via de Najaarsnota 2022 aanvullende financiële middelen beschikbaar heeft gesteld aan
gemeente vanwege de sterk gestegen energieprijzen van cultuurinstellingen, maatschappelijke
voorzieningen en verenigingen;
- deze middelen echter niet geoormerkt zijn,
verzoekt het college:
- de aanvullende financiële middelen in te zetten voor steun aan maatschappelijke voorzieningen
en verenigingen zoals sportverenigingen, ontspanningsverenigingen in wijk- en buurthuizen en
cultuurinstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tjalke de Jong

CDA Hilversum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.