Scootmobiel
15 juni 2018

vragen aan college over ouderenmishandeling

Vragen aan het college over omvang en bestrijding ouderenmishandeling op de internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

In de Gooi- en Eemlander van 11 juni wordt in het artikel ‘Extra aandacht ouderenmishandeling in Gooi en Vechtstreek’, gemeld dat vanwege de internationale Dag tegen Ouderenmishandeling op 15 juni, Veilig Thuis zich extra inzet tegen ouderenmishandeling. Met name thuiszorgorganisaties worden extra voorgelicht. Het CDA Hilversum is verheugd dat dit onderwerp de aandacht heeft van Veilig Thuis.

Deze week reageerde het kabinet op de conclusies uit het rapport ‘aard en omvang ouderenmishandeling’. Het onderzoeksrapport maakt onderscheid tussen een vijftal vormen van ouderenmishandeling, namelijk verwaarlozing, psychische mishandeling waaronder schending van rechten, fysieke mishandeling, financiële benadeling en seksuele mishandeling.Het rapport vermeldt dat 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken krijgt met ouderenmishandeling en 1 op de 50 thuiswonende 65-plussers op jaarbasis te maken heeft met ouderenmishandeling. Daarbij wordt ook vermeld, dat er te weinig actuele kennis is over de aard en omvang van ouderenmishandeling in Nederland. 

Slachtoffers van ouderenmishandeling kunnen getypeerd worden door een aantal kwetsbaarheden, bijvoorbeeld op het vlak van verslechterde gezondheid en psychisch functioneren, beperkte zelfredzaamheid en sociaal netwerk of financiële moeilijkheden. Deze kwetsbaarheden lijken ook voor plegers te gelden. Voor preventie, herkenning en aanpak van ouderenmishandeling kunnen deze kwetsbaarheden fungeren als signaal om nader onderzoek te doen naar de specifieke situatie van de betreffende oudere en diens sociale netwerk.

De veronderstelling is dat met de toenemende vergrijzing, het langer thuis blijven wonen van ouderen en de groeiende nadruk op zelfredzaamheid het probleem in de toekomst kan verergeren wanneer we onvoldoende grip krijgen op preventie en interventie.De bevindingen van dit onderzoek bieden enkele aandachtspunten of perspectieven voor de praktijk:

  • mits voldoende aandacht, tijd en kennis van het thema zijn instanties in staat om ouderenmishandeling actief te signaleren;
  • niet alleen professionals, maar ook ouderen zelf en hun sociale netwerk zijn en blijven belangrijke doelgroepen als het gaat om voorlichting met betrekking tot de thematiek en mogelijkheden voor hulp;
  • preventie en interventie zouden gebaat zijn bij inzet op het gehele systeem van de oudere, waarbij zowel gekeken wordt naar de kenmerken van het slachtoffer als de pleger(s), evenals de context waarin zij zich bevinden.

Vragen

Het CDA Hilversum is geschrokken van de resultaten van dit onderzoek en heeft daarom de volgende vragen voor het college:

  1. Is bekend op welke schaal ouderenmishandeling in Hilversum en in de Regio Gooi en Vechtstreek voorkomt?
  2. Op welke manieren wordt ouderenmishandeling in onze gemeente en in de regio bestreden?
  3. Zijn er resultaten bekend over de effectiviteit van het Hilversumse en het regionale beleid?
  4. Ziet u op basis van dit rapport mogelijkheden om de maatregelen te intensiveren zodat er (nog meer) werk wordt gemaakt om deze schrijnende problematiek tegen te gaan?

Gerben van Voorden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.