01 december 2020

vragen aan het college: Compensatie voor de scouting

Vragen CDA Hilversum

In raadsinformatiebrief 67, inzake Septembercirculaire gemeentefonds 2020, staat te lezen dat de gemeente ruim € 4 miljoen van het Rijk ontvangt als compensatie voor de gevolgen van de coronacrisis. Een deel van deze gelden is bedoeld om jeugd-vrijwilligersorganisaties te compenseren voor de geleden schade. Er staat in bijlage 1 van RIB 2020-67: "Het kabinet stelt middelen voor 2020 beschikbaar om lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen, te compenseren voor schade als gevolg van de coronamaatregelen."

Het CDA Hilversum is blij met deze tegemoetkoming omdat deze organisaties, net als veel andere organisaties, een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp.

De CDA fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  • Kunt u aangeven welk bedrag bestemd is voor jeugd-vrijwilligersorganisaties?
  • Kunt u aangeven om welke organisaties het in Hilversum gaat?
  • Kunt u aangeven of u al contact heeft gehad met deze organisaties?
  • Op 9 november heeft de CDA-fractie een brief van de scouting ontvangen (u heeft hiervan een CC ontvangen). De Scouting schrijft: "Net als bij andere organisaties heeft Corona impact op scouting in Hilversum. Sinds maart is er een teruggang in ledenaantal te zien, die slechts met zeer veel inzet van vrijwilligers via wervingsacties en pr-activiteiten weer gedraaid is. Om reguliere activiteiten veilig te kunnen voortzetten is, naast de extra inzet die is vereist door de begeleiding en bestuurders van scoutinggroepen, er ook sprake van forse extra onkosten en investeringen. Financieel moeten we alle zeilen bijzetten." Wij vragen u om op korte termijn met de scouting in gesprek te gaan. Bent u hiertoe bereid?

Namens de fractie van het CDA,

Gerben van Voorden

Klik hier voor een krantenartikel uit de gooi en eembode over de artikel 41 vragen: https://www.gooieneembode.nl/extra/194416/cda-in-de-bres-voor-hilversumse-scouting/yt5lytUK2nkLBClIRbapdMFUhQGJIU5nwC2NEFs0RFGXYqbzD0ResdGbWUki06ugYP0g3W9Ha5-VCQ1QR5y7MO0Zg21-CrndF41qqMekkUdnakAFRmOPbLsuLUXpY3Wt

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.