11 maart 2021

wonen én zorg voor ouderen

De afgelopen jaren is er binnen de ouderenzorg veel veranderd. Daarbij zal de vergrijzing met de daarbij behorende vraag naar wonen en zorg de komende jaren sterk toenemen. In het verleden werd het verzorgingshuis gezien als een fijne plek om oud te worden. Later werd het adagium om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, maar inmiddels is de wens en het inzicht dat er een gezonde mix van voorzieningen zou moeten zijn om beter in te kunnen spelen op de vraag.

Grote zorgorganisaties in Hilversum spelen in op de veranderende vraag; Gooizicht wordt verbouwd en na de verbouwing verandert de doelgroep en krijgt de zorg een andere functie. Dit geldt ook voor De Boomberg en Sint Carolus.

Toch is de vraag, mede gezien door de verschillende financieringsstromen, of we met elkaar een goed beeld hebben van de totale ouderenzorg. Hebben we voldoende zicht op de ontwikkelingen en nemen we hierbij de juiste beslissingen om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, met andere woorden: wie voert de regie? Om dit in kaart te brengen heeft het CDA Hilversum de volgende vragen:

vragen

Herkent u de geschetste ontwikkelingen? Op welke wijze geeft u invulling aan deze veranderende vraag? Kunt u per buurt aangeven hoeveel plekken beschikbaar zijn van de onderstaande voorzieningen?

  • Aanleunwoning (seniorenwoningen met zorg)
  • Woonzorgcomplex
  • Serviceflats
  • Verzorgingshuizen
  • Verpleeghuizen
  • Kortdurend eerstelijns verblijf
  • Palliatieve zorg
  • (Graag aanvullen indien onvolledig)

Kunt u aangegeven wat de vraag is (per buurt) in gespecificeerd naar bovenstaande voorzieningen? Bent u met woningbouwverenigingen en ouderenorganisaties in gesprek om bovenstaande ontwikkelingen te bespreken en kunt u dit toelichten? Conform het actieplan ‘langer thuis wonen’ bespreekt de gemeente met de zorgverzekeraars bovengenoemde ontwikkelingen. Bent u met zorgverzekeraars hierover in gesprek en kunt u toelichten wat u bespreekt? Bent u bekend met de woonbehoefte van de ‘oudere’ Hilversummer? Zo niet, bent u bereid om dit te onderzoeken? Zo ja, wat is deze woonbehoefte en hoe geeft u daar invulling aan? Voelt de gemeente zich regisseur met betrekking tot de samenhang van de problematiek? Zo ja, hoe geeft u hier invulling aan? Zo niet, wie zou volgens u de regie moeten voeren? Kunt u aangeven of met de huidige beschikbare plekken (woonvormen) er wordt voorzien in een behoefte die ontstaat 2030?  

Namens de fractie van het CDA,

Gerben van Voorden

Publicatie verschenen in de Gooi en Eembode https://www.gooieneembode.nl/extra/208720/-bent-u-bekend-met-de-woonbehoefte-van-de-oudere-hilversummer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.