Kinderen

In Hilversum mogen kinderen kind zijn.Op straat, op school en thuis moeten kinderen en jongeren in een veilige omgeving kunnen opgroeien.

Het CDA Hilversum heeft daarom in haar verkiezingsprogramma veel aandacht voor kinderen en gezinnen. Dit is in lijn met het beleid van de afgelopen periode. Zo heeft het CDA er de afgelopen vier jaar voor gezorgd dat:

 • In 2017 de kindergemeenteraad en de kinderburgemeester zijn geïnstalleerd. Kinderen worden hierdoor gehoord en kunnen van jongs af aan kennismaken met democratie.
 • De maatschappelijke stage is behouden gebleven. Dankzij het CDA lopen jaarlijks ruim 1.000 scholieren een maatschappelijke stage.
 • Op initiatief van het CDA is het kinderkansenbeleid verbeterd. Op een peutergroep is nu een betere verhouding tussen kinderen met en zonder een taalachterstand. Ook hebben we, op verzoek van scholen, er voor gezorgd dat de schakelklas behouden is gebleven.

Voor de komende periode heeft het CDA Hilversum de volgende concrete plannen opgenomen in haar verkiezingsprogramma:

Gezinnen

 • Het consultatiebureau van het Edisonplein wordt verhuisd naar een centrale locatie in de buurt. · In tijden dat het even tegenzit is het fijn om iemand in je omgeving te hebben die je kan ondersteunen. Daarom is het CDA voorstander om een netwerk op te zetten voor leun- en steungezinnen in de buurt.
 • De gemeente zorgt voor een goed vestigingsklimaat voor kinderopvang zodat de diversiteit, passend bij een opvoeding, geborgd is. In het gemeentelijk beleid is er oog voor voldoende spreiding van kinderopvang.
 • We willen ons beleid richten op het terugdringen van vechtscheidingen. De kinderen zijn namelijk de dupe! Wij komen op voor deze kinderen. Daarom is het belangrijk dat als ouders besluiten uit elkaar te gaan, zij bij de gemeente terecht kunnen voor hulp en advies om een vechtscheiding te voorkomen.
 • Wij bepleiten de mogelijkheid van opvoedondersteuning in moeilijke en makkelijke tijden. Dit wordt een pijler in onze communicatie gericht op inwoners en professionals zoals scholen en mediators.

Pleeggezinnen

 • Pleeggezinnen zijn waardevol. Het zijn veilige havens waarin kwetsbare kinderen de kans krijgen even op adem te komen of zelfs een nieuw 'thuis' vinden. Sommige pleegouders hebben moeite om alle kosten van hun pleegkind te voldoen met de vergoeding die zij ontvangen. Wij willen ten minste één keer per jaar specifieke aandacht voor pleeggezinnen. Wij betrekken pleegouders bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid en wij bepleiten een reële vergoeding voor de kosten die pleegouders moeten maken.

Kindvriendelijke buurten

 • We willen buurten waarin kinderen opgroeien veilig zijn. Wij bepleiten strengere handhaving van overtredingen in kinderrijke buurten en in de omgeving van (sport)parken. Hierbij kan men denken van verkeersovertredingen, overlast of drugsgebruik.
 • De gemeente draagt zorg voor de zelfstandige mobiliteit van kinderen, door het bieden van veilige routes en oversteekvoorzieningen.
 • De gemeente zorgt voor goede (ook informele) speelmogelijkheden in elke buurt, voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking. De buurt moet hierbij worden betrokken.
 • Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals de Erfgooiersspeeltuin en de Zoutkeet, maar ook de scouting en kindervakantiewerk zijn van groot belang en kunnen rekenen op medewerking van de gemeente.

Onderwijs

 • Voor veel ouders is het belangrijk dat de identiteit van de school aansluit bij de opvoeding die zij het kind geven Laat ouders daarom zelf kiezen naar welke school hun kinderen gaan.
 • Het CDA vindt de ontwikkeling van kinderen ontzettend belangrijk. Zo heeft het CDA zich sterk gemaakt voor goed taalonderwijs en een goede verdeling tussen kinderen met een taalachterstand en kinderen die dit niet hebben. Er zijn grote uitdagingen in het onderwijs als het gaat om speciaal onderwijs. Daarom wil het CDA investeren in het kinderkansenbeleid.
 • Gemeente, onderwijs en Bureau Leerplicht moeten schooluitval koste wat voorkomen, omdat goed onderwijs de sleutel is voor de toekomst van ieder kind.

Jeugdzorg

 • Betrek huisartsen, zorgverzekeraars en instellingen bij de versterking van lokale toegangspunten tot de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld door het versterken van de praktijkondersteuning van huisartsen.
 • Versterk de samenwerking tussen basisscholen. Juist om de drempel voor ouders te verlagen. Bijvoorbeeld door een periodiek overleg met leerkrachten of een spreekuur van het Centrum van Jeugd en Gezin. · Durf te experimenten met nieuwe financieringsvormen waarbij de te behalen resultaten vanuit de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen en professionals leidend zijn. Durf te experimenteren met nieuwe financieringsvormen en aanbestedingen.
 • Maak instellingen met lokale toegangen tot zorg en welzijn samen verantwoordelijk voor het opstellen van een individueel 'zorgplan van aanpak' voor het moment dat een jongere meerderjarig wordt en daardoor niet meer onder de jeugdzorg valt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.