Vrijwilligers

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze wijken en buurten. Vrijwilligers zijn het cement voor onze samenleving.We zien steeds vaker dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze positieve ontwikkeling verdient ondersteuning door overbodige regels te schrappen. De gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken.

Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:

  • Het CDA wil investeren om de vrijwilligerscentrale als spin in het web te positioneren. Om mensen, initiatieven, organisaties en bedrijven met elkaar te verbinden is een goed georganiseerde vrijwilligerscentrale noodzakelijk. Een vrijwilligerscentrale koppelt, adviseert en traint vrijwilligers en promoot het vrijwilligerswerk via vele kanalen.
  • Zo mogelijk cursussen en vergunningen voor vrijwilligers werk gratis maken (bijv. verkeersregelaars).
  • Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels. Daarbij verandert de betrokkenheid van vrijwilligers. Het is steeds lastiger om mensen structureel aan verenigingen te binden. De gemeente moet de randvoorwaarden creëren waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren, binnen de ruimte van wet- en regelgeving.
  • De verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers willen wij gratis maken met zo min mogelijk knellende regels.
  • Vrijwilligers zien en horen veel. Of het nu gaat om een vrijwilliger bij een speeltuin, bij het GNR of bij de voedselbank. Het CDA wil dat de gemeente één aanspreekpunt heeft voor deze vrijwilligers. Dit aanspreekpunt kan signalen oppakken, naar de juiste afdeling of organisatie doorsturen en vervolgens terugkoppelen aan de melder.
  • De gemeente is medeverantwoordelijk voor het re-integratiebeleid. Het CDA is voor- stander om voor een periode van max 6 maanden vrijwilligerswerk onderdeel te laten zijn van een re-integratietraject.
  • Het is belangrijk dat ieder kind kan sporten. Ontmoeten en bewegen staan hierbij centraal. Daarom wil het CDA een pilot starten waarin het Sporten voor kinderen tussen 8 en 14 jaar gratis wordt. In ruil daarvoor doen de ouder(s) 4 uur per maand vrijwilligerswerk bij de club of in de wijk. De gemeente betaalt de contributie aan de sportverenigingen.
  • Het CDA heeft ervoor gezorgd dat in Hilversum nog steeds uitvoering wordt gegeven aan de maatschappelijke stage voor tieners. Jaarlijks vervullen ruim 1.000 scholieren een maatschappelijke stage. Al deze scholieren kunnen met hun interesses en creativiteit een bijdrage leveren aan de samenleving. Deze scholieren gaan ook een maatschappelijke ervaring opdoen wat later voor een deel van de scholieren een aanzet zal blijken te zijn om vrijwilligerswerk te gaan doen. Wat het CDA betreft blijft hiervoor ruim budget beschikbaar! Zo bouwen we voortdurend aan een samenleving voor elkaar en met elkaar!
  • Wij willen dat de gemeente initiatieven van inwoners ruim baan geeft, soms door financiële ondersteuning en vaak door als gemeente los te durven laten in plaats van initiatieven over te nemen. Door samenwerking van vrijwilligers en gemeente wordt het geheel meer dan de som der delen. De gemeente moet vooral aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen waar inwoners al enthousiast over zijn. De reactie van de gemeente is daarbij standaard: ‘ja, mits’ en niet ‘nee, tenzij’.
  • Wij zetten ons in voor projecten met vrijwilligers voor mensen die moeite hebben hun administratie op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatje’. We zorgen ervoor dat gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.