De digitale transitie heeft invloed op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Niet alleen zetten overheden meer en meer digitale middelen in om hun dienstverlening, handhaving en toezicht te verbeteren, maar ook is digitalisering onmisbaar voor belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de transitie naar duurzame energie, betere zorg en onderwijs of een goede bereikbaarheid. CDA Hilversum wil dat overheid en samenleving zich hier tijdig op voorbereiden.

De veelomvattendheid en verwevenheid van alle aspecten van de digitale transitie vergen een stevige rol van de overheid; onder meer bij digitale veiligheid en cybersecurity, ook bij de eigen taken van de gemeente.

CDA Hilversum wil dat dienstverlening dichtbij de inwoners en ondernemers wordt aangeboden én waar mogelijk digitaal toegankelijk .

Tegelijkertijd is het voor CDA Hilversum ook heel belangrijk dat informatie voor alle inwoners van Hilversum toegankelijk blijft. Meer dan de helft van zelfstandig wonende ouderen (75+) voelt zich niet voldoende digitaal vaardig. Deze groep heeft vaak hulp nodig bij het gebruik van digitale diensten. Bij de online beschikbare interactie met de gemeente moet er dan ook altijd rekening gehouden worden met de internationaal vastgestelde richtlijnen voor digitale toegankelijkheid voor ouderen. Hetzelfde geldt voor de mensen met een beperking. Ook zij mogen geen hinder ondervinden bij de (digitale) interactie met de overheid. Voor inwoners die niet voldoende digitaal vaardig zijn, is de gemeente ook offline (op papier) en fysiek bereikbaar.

Het verhogen van de digitale weerbaarheid is nog steeds één van de belangrijkste randvoorwaarden voor digitalisering. Digitale weerbaarheid veronderstelt niet alleen dat de digitale veiligheid op orde is, maar ook dat men in staat is adequaat te reageren op cyberincidenten. Hilversum, als mediastad, is interessant voor kwaadwillenden en het risico van uitval van digitale diensten, processen of systemen wordt hiermee steeds reëler.

Om op dit alles voorbereid te zijn, wil CDA Hilversum dat er duidelijk, en toekomstgericht, beleidsplan voor digitalisering wordt opgesteld. Dit beleidsplan moet ook worden ingezet om de doelmatigheid van de gemeente te vergroten. Hierbij gaat het niet alleen om de toegankelijkheid van de gemeentewebsite, maar om de duidelijkheid en de opties die als alternatief blijven bestaan (zoals bijvoorbeeld loketten en reguliere post). Ook wil CDA Hilversum er op toezien dat dit plan regelmatig en waar nodig geactuali­seerd wordt.

Steeds vaker worden grootschalige databestanden en slimme algoritmen ingezet, bijvoorbeeld in Smart City of ter voorkoming van armoede en schulden. CDA Hilversum wil er op toezien dat er geen onvoorziene neveneffecten optreden die van invloed zijn op privacy, non-discriminatie, autonomie en menselijke waardigheid.
 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.