Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Dankzij CDA Hilversum is er eindelijk aandacht voor deze problematiek. De eenzaamheid groeit en inmiddels voelt 11% van onze inwoners zich ernstig eenzaam. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen.

Om eenzaamheid tegen te gaan zetten wij in op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en het stimuleren van ouderen om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten. Eenzaamheidsbestrijding blijft een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid;

De komende jaren wil CDA Hilversum eenzaamheid verminderen door in ons subsidiebeleid organisaties te belonen die werk maken van het tegengaan van eenzaamheid. Zo worden de subsidies op vrijwilligersorganisaties zoals de Vrijwilligerscentrale en Stichting Present flink verhoogd als er een plan tegen eenzaamheid wordt opgesteld. Maar ook verenigingen zoals SenVer, buurthuizen en sportverenigingen kunnen aanspraak maken op extra subsidie.

Wij willen een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht.

Wij stellen voor het onderwerp eenzaamheid tijdens het 'keukentafelgesprek' aan de orde te laten komen.

Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele interventies in gang worden gezet.

De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat we hen graag actief bij de samenleving betrokken houden, zijn we van plan alle mensen die de AOW gerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te bieden waarin zij worden opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.