Zorg

De komende jaren zullen met name worden beheerst door de decentralisatie van de zorg. Aan de gemeente de uitdaging: meer zorg en goede zorg.
De decentralisatie betreft de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met name de langdurige zorg.
De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) behoort vanaf 2015 tot de taak van de gemeente. 

Diegene die zorg nodig hebben en  hun omgeving zullen een andere rol krijgen. De gemeente Hilversum werkt, samen met de andere gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek, aan nieuw beleid over extramurale begeleiding én persoonlijke verzorging.

Het tempo van genoemde veranderingen, de stapeling van maatregelen, en de bezuinigingen mogen niet leiden tot problemen waardoor kwetsbare belanghebbenden in de knel komen. Het is een grote uitdaging de zorg dichterbij de inwoners te brengen en ook nog goed te organiseren. De gemeente zal daarom zo snel mogelijk duidelijkheid moeten te geven over de uitvoering van de (zorg-) plannen. Wat het CDA betreft gaan we uit van degene die zorg nodig heeft.

Familieleden of andere mantelzorgers kunnen niet alle zorg geven. Professionele zorg blijft noodzakelijk voor hen die dat nodig hebben.

Voor creatieve oplossingen moet ruimte zijn vanuit samenwerkingsverbanden van inwoners en instellingen zoals Versa Welzijn, Sherpa, Hilverzorg en andere zorgleveranciers.

De Hilversummers moeten voor hun noodzakelijke verpleging kunnen kiezen uit verschillende zorgaanbieders. De gemeente mag niet met één grote zorgaanbieder in zee te gaan.

Thuiszorg en/of begeleiding is voorwaarde voor mensen die zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Iedereen moet veilig thuis kunnen wonen. Ook zij die zorg en/of begeleiding hierbij nodig hebben. Nu een plaats in het verzorgingshuis  niet meer vanzelfsprekend is, moeten voldoende aangepaste woningen worden gebouwd. Voor ouderen maar ook voor hen die ondersteuning bij zelfstandig wonen nodig hebben moet dit mogelijk zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.