Hilversum heeft te maken met grote tekorten op de zogenaamde BUIG uitkeringen, de

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten. Hierdoor komt de gemeente

jaarlijkse miljoenen tekort. Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:

  • De Quotumwet verplicht gemeenten om per 25 medewerkers iemand aan te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit het principe ‘iedereen telt mee’, willen we als CDA niet dat de gemeente deze plicht afkoopt.
  • Kijk naar de succesvolle bijstandsaanpak van andere gemeenten, zoals de gemeente Rotterdam.
  • Het is helaas niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte termijn een vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger.Die inzet verdient waardering van de samenleving en daarom willen wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die structureel en gedurende meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden.
  • Het CDA vindt het goed en belangrijk dat ouderen hun kennis en ervaring kunnen inzetten en overbrengen op jongere collega’s. Het is van belang dat zowel landelijk als plaatselijk actief beleid gevoerd wordt om ouderen langer in dienst te houden. Dit gaat over scholing, mobiliteit en zicht op minder belastend werk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.