Vluchtelingen

Met betrekking tot de opvang van de vluchtelingen die al in ons land zijn, heeft het CDA de volgende standpunten ingenomen die deels ook al tot wet verheven zijn;

Wij vinden het een morele plicht om vluchtelingen die reeds in ons land zijn een veilige haven te bieden ten tijden van oorlog. Deze vluchtelingen zouden echter niet de normale asielprocedure moeten doorlopen met uitzicht op een permanent verblijf. Hen wordt een tijdelijk en veilig onderkomen geboden me uitzicht op terugkeer naar eigen land. Deze vluchtelingen krijgen geen asielstatus, maar een ontheemdenstatus wat een duidelijk signaal geeft dat ze terug moeten keren zodra de situatie dat toelaat. De huidige asielprocedure moet versneld worden om te kunnen bepalen wie vluchteling is en wie migrant. De IND moet hierover binnen 6 maanden duidelijkheid kunnen geven. Vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen, kunnen aanspraak maken op huisvesting, bijstand en zorg. Waar versobering nodig is, zal die  doorgevoerd  worden. Het afschaffen van de voorrangsregeling bij toekenning van een sociale huurwoning is daarvan een voorbeeld.  Werk en scholing moeten gericht zijn op een succesvolle terugkeer naar het land van herkomst. Bij integratie moet het besef centraal staan dat men zich houdt aan de wetten, regels en gewoonten die in de Nederlandse samenleving gelden. Wie zich niet aan de wet houdt en een misdrijf pleegt, verliest zijn recht op verblijf. In het geval dat een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt overwogen , moet iemand in elk geval slagen voor het inburgeringexamen. Ook is er inspanningsverplichting om zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.