08 april 2017

CDA Hollands Kroon stemt met ingediende wensen en bedenkingen in met De Kop Werkt.

De Kop Werkt is een samenwerking tussen de vier Noordkop gemeenten Den Helder, Schagen, Texel en Hollands Kroon. Het doel van de regionale samenwerking in de Kop Werkt is het creëren van een optimaal klimaat om te wonen, werken, recreëren en voor bedrijven om zich in de Kop te vestigen. De samenwerking richt zich op economie, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en leefbaarheid. Afgesproken is dat we hiervoor als Hollands Kroon 4,3 miljoen euro reserveren in de begroting. Hier hebben we op 26 mei 2016 al ja tegen gezegd en hier staan we als CDA-fractie nog steeds achter. Toen hebben we besloten over de 4 bestuursopdrachten en besloten geld te reserveren. Ook hebben we toen een investeringsoverzicht vastgesteld met daarbij de opdracht aan het college deze uit te werken met daarbij de wijze waarop inwonersparticipatie en duurzaamheid wordt vorm gegeven. Uiteraard is daarbij van groot belang om aan te geven op welke wijze de projecten bijdragen aan de doelstelling van De Kop Werkt. Een 4de besluit was de vaststelling van een convenant met een aantal besluiten en uitwerkingsopdrachten. Als laatste besluit is de opdracht verstrekt om de jaarschijf 2017 uit te werken en aan de RRN aan te bieden.

De uitwerking van deze voorstellen lag nu voor ons. Helaas moesten we constateren dat de uitwerking op een groot aantal punten niet conform ons raadsbesluit van mei 2016 was. Belangrijkste punten was dat in het voorstel was opgenomen dat de raden niet zouden besluiten over de jaarschijven, maar slechts wensen en bedenkingen mochten uiten. Een tweede belangrijk punt was dat onvoldoende duidelijk was op welke wijze de projecten zouden bijdragen aan de doelstellingen van De Kop Werkt. Na enkele schorsingen en veel overleg heeft het college de volgende toezeggingen gedaan:

De jaarplannen  en de voortgang en evaluatie worden jaarlijks (of vaker) voorgelegd

De projecten worden getoetst aan de toetsingskaders

Het projectplan Havens wordt aangepast, zoals in het raadsvoorstel in mei 2016 wordt aangegeven.

We hebben de wethouder gehoord over de kwalificatie van het proces en hij heeft hierover het boetekleed aangetrokken. Dit geeft het belang van een goede communicatie wederom aan.

 

De fractie van het CDA heeft uiteindelijk zienswijze en bedenkingen geuit bij het voorstel en daarmee ingestemd met het geamendeerde voorstel. We zijn voorstander van regionale samenwerking om de economie in de Kop te stimuleren.  De gang van zaken rondom het proces van het convenant tot dit raadsvoorstel en de gekozen werkwijze maakten het voor ons moeilijk om voor te stemmen. Maar juist vanwege het belang  van deze regionale samenwerking en met  de ingebrachte zienswijze en na toezeggingen van de wethouder hebben we toch ingestemd. We gaan er vanuit dat het college  lering heeft getrokken uit dit proces en hopen op een succesvol De Kop Werkt.

Lees hier de inbreng met wensen en bedenkingen.. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.