21 april 2017

Nieuwsbrief van de fractie februari en maart 2017.

Deze keer een nieuwsbrief over twee maanden. Door de drukke activiteiten rondom de verkiezingen hebben we besloten om een keer over te slaan. Daarom nu een bericht over de raadsvergaderingen van februari en maart.

In de raadsvergadering van 28 februari hebben we een besluit genomen over de Westfriesesluisbrug en over de locatie voor de Brede School Hippolytushoef. Op de agenda van de raadsvergadering van 28 maart stond het voorstel voor De Kop Werkt. Verder is er over een aantal voorstellen besloten zonder discussie.

 

Westfriesesluisbrug.

In de raadsvergadering van januari hebben we wel een besluit genomen over de Kerkwegbrug, maar nog niet over de Westfriesesluisbrug. De raad vroeg zich af welke afspraken met de Provincie waren gemaakt over het al dan niet aanleggen van een beweegbare brug.. In het verleden heeft de Provincie geïnvesteerd in aanpassingen aan de sluis om scheepvaart tot een lengte van 43 m mogelijk te maken.  Ook waren er vragen gesteld over andere opties. Het bleek dat zowel ons eigen beleid in de Omgevingsvisie als het Provinciaal beleid uitging van het beweegbaar houden van de brug. Voor ons als CDA-fractie was de keuze dan ook duidelijk. We willen graag een betrouwbare overheid zijn. Afspraken die we hebben gemaakt, komen we na. Daarom hebben we voor een beweegbare brug gekozen. Hiermee hebben we de keuze voor minimaal de komende 40 jaar gemaakt.

 

De Kop Werkt.

De Kop Werkt is een samenwerking tussen de vier Noordkop gemeenten Den Helder, Schagen, Texel en Hollands Kroon. Het doel van de regionale samenwerking in de Kop Werkt is het creëren van een optimaal klimaat om te wonen, werken, recreëren en voor bedrijven om zich in de Kop te vestigen. De samenwerking richt zich op economie, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en leefbaarheid. Afgesproken is dat we hiervoor als Hollands Kroon 4,3 miljoen euro reserveren in de begroting. Hier hebben we op 26 mei 2016 al ja tegen gezegd en hier staan we als CDA-fractie nog steeds achter. Toen hebben we besloten over de 4 bestuursopdrachten en besloten geld te reserveren. Ook hebben we toen een investeringsoverzicht vastgesteld met daarbij de opdracht aan het college deze uit te werken met daarbij de wijze waarop inwonersparticipatie en duurzaamheid wordt vorm gegeven. Uiteraard is daarbij van groot belang om aan te geven op welke wijze de projecten bijdragen aan de doelstelling van De Kop Werkt. Een 4de besluit was de vaststelling van een convenant met een aantal besluiten en uitwerkingsopdrachten. Als laatste besluit is de opdracht verstrekt om de jaarschijf 2017 uit te werken en aan de RRN aan te bieden.

De uitwerking van deze voorstellen lag nu voor ons. Helaas moesten we constateren dat de uitwerking op een groot aantal punten niet conform ons raadsbesluit van mei 2016 was. Belangrijkste punten was dat in het voorstel was opgenomen dat de raden niet zouden besluiten over de jaarschijven, maar slechts wensen en bedenkingen mochten uiten. Een tweede belangrijk punt was dat onvoldoende duidelijk was op welke wijze de projecten zouden bijdragen aan de doelstellingen van De Kop Werkt. Na enkele schorsingen en veel overleg heeft het college de volgende toezeggingen gedaan:

De jaarplannen  en de voortgang en evaluatie worden jaarlijks (of vaker) voorgelegd

De projecten worden getoetst aan de toetsingskaders

Het projectplan Havens wordt aangepast, zoals in het raadsvoorstel in mei 2016 wordt aangegeven.

We hebben de wethouder gehoord over de kwalificatie van het proces en hij heeft hierover het boetekleed aangetrokken. Dit geeft het belang van een goede communicatie wederom aan.

 

De fractie van het CDA heeft uiteindelijk zienswijze en bedenkingen geuit bij het voorstel en daarmee ingestemd met het geamendeerde voorstel. We zijn voorstander van regionale samenwerking om de economie in de Kop te stimuleren.  De gang van zaken rondom het proces van het convenant tot dit raadsvoorstel en de gekozen werkwijze maakten het voor ons moeilijk om voor te stemmen. Maar juist vanwege het belang  van deze regionale samenwerking en met  de ingebrachte zienswijze en na toezeggingen van de wethouder hebben we toch ingestemd. We gaan er vanuit dat het college  lering heeft getrokken uit dit proces en hopen op een succesvol De Kop Werkt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.