12 juli 2017

Nieuwsbrief van de fractie juli 2017.

De laatste periode voor het zomerreces was er een van volle agenda’s. Onder andere de jaarrekening en de kadernota hebben ons bezig gehouden. Daarom deze keer een lange nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over onze inbreng.

 

Jaarrekening.

Op 1 juni zouden we als raad spreken over de jaarrekening. Op die dag werden we onaangenaam verrast door de gewijzigde resultaten van de jaarrekening na het controleren van het Sociaal Domein en het COWWI door de accountant. Vooral de vraag hoe het mogelijk was, dat op dit late tijdstip pas bekend werd hoe de vlag er voor stond hield ons bezig. Hoewel de uitgaven van het Sociaal Domein binnen de begroting zijn gebleven, is een bijstelling van ruim 8 ton een negatieve zin een onaangename tegenvaller. We vragen de toetsingskamer nadrukkelijk om in het onderzoek deze gang van zaken goed te analyseren. De memo van het college geeft aan dat er grote achterstanden waren bij het COWWI en verschillen tussen productverantwoording van de zorgaanbieders en de administratie bij het COWWI. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

 

De jaarrekening sluiten we af met een negatief resultaat van ruim 2 ton. Wederom moeten we een greep doen uit de Algemene Reserve. We zien grote uitschieters in de begroting. Onvoorziene mee- en tegenvallers. Gelukkig staan er tegenover de soms forse tegenvallers ook een aantal meevallers. In de meeste gevallen zijn het wel incidentele onder- en overschrijdingen, maar we moeten constateren dat dit wel een jaarlijks terugkerend fenomeen is. De structurele kosten worden goed begroot, maar de onvoorziene uitgaven moeten beter beheersbaar worden en we willen als raad ook eerder worden geïnformeerd hierover. In ieder geval bij de bestuur rapportage in september, maar ook tussendoor als er grote afwijkingen geconstateerd worden. De komende jaren wordt er met name op ICT gebied nog veel ontwikkeld en geïnvesteerd.  Juist op gebied van ICT leert de ervaring dat kosten moeilijk zijn in te schatten, dat is een landelijk fenomeen. We scharen ons dan ook achter het advies van de auditcommissie dat we regelmatiger moeten worden geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de begroting. Wij stellen voor om hierover kort na het zomerreces nog eens met het college afspraken over te maken.

 

Graag maak ik namens de fractie nog een paar opmerkingen.  In het voorwoord wordt ingegaan op de dienstverlening aan de inwoners. Het lijkt ons goed om dit blijvend te monitoren en ook een keer goed te evalueren. Het komt toch nog al eens voor dat inwoners geen antwoord krijgen of niet worden terug gebeld. Soms zijn de afspraken niet voldoende helder en duurt beantwoording langer dan de inwoner verwacht.  Verder is het op de website nog steeds lastig om zaken terug te vinden.  De dienstverlening blijft aandacht vragen, we willen tenslotte een excellente dienstverlening.  Over de dienstverlening voor het aanvragen van reisdocumenten en rijbewijs horen we over het algemeen positieve reacties. Hetzelfde geldt voor de Fixi-app en de contacten met Kernbeheer.  Maar hierbij ook de complimenten aan de inwoners die zelf mee werken en zich inzetten om hun wijk een stukje mooier te maken. Met name wil ik hier noemen de dames van de Koeteltuin in Middenmeer.

 

Het onderhoud van de openbare ruimte heeft afgelopen seizoen nog wel eens wat te wensen overgelaten, de afgesproken beeldkwaliteit werd niet overal bereikt. Maar met de nieuwe aanbesteding en daarbij een maandelijkse monitoring gaan we er vanuit dat het dit jaar beter gaat. En we hopen dat ook snel op klachten kan worden ingespeeld als niet aan de afgesproken beeldkwaliteit wordt voldaan. Er is inmiddels ook een facebook pagina Schoon Hollands Kroon, zodat inwoners kunnen volgen waar de aannemer aan het werk is.

We stemmen in met het vaststellen van de jaarstukken, zoals ze nu zijn voorgelegd. We onderschrijven de aanbevelingen van de accountant en van de auditcommissie en rekenen er op dat deze zullen worden opgevolgd.

 

Het college heeft toegezegd om de interne procesbeheersing te verbeteren en met de raad in gesprek te gaan om meer grip te krijgen op de ICT. Daarna is de jaarrekening unaniem vastgesteld door de raad.

 

Kadernota.

Algemene beschouwingen Kadernota 2018

Vorig jaar bij de algemene beschouwingen ben ik ingegaan op het eerste lustrum van Hollands Kroon en de transformatie van een gemeente, die voor u zorgt en regelt, naar een gemeente die met u zorgt en samen onderneemt. Hollands Kroon is nog steeds een gemeente in opbouw en in ontwikkeling. We zijn als Hollands Kroon gestart in een moeilijke periode, een periode van recessie en daarmee van bezuiniging. Langzaam kruipen we uit dat dal en de organisatie Hollands Kroon krijgt steeds meer vorm. We moeten de komende jaren verder bouwen.

 

We hebben nog een jaar met deze coalitie. Het coalitieakkoord was een goede basis en is bijna volledig gerealiseerd. We constateren dat veel dingen goed verlopen. De personeelskosten zijn afgelopen jaren fors gereduceerd. We hebben fors geïnvesteerd in onder andere bruggen, Waddenpoort en scholen. Een deel van de Ontmoeting is verhuurd, waardoor de kosten van de huisvesting van de gemeentelijke organisatie lager zijn. Inwoners zijn betrokken bij ontwikkelingen en  beheer van accommodaties. Met de regiogemeenten en de provincie hebben we het programma De Kop Werkt om te investeren in de regio. Met de drie decentralisaties hebben we er veel  taken bij gekregen en met Incluzio hebben we een nieuwe weg ingeslagen op het gebied van zorg. We hebben regels afgeschaft of verminderd, denk aan de APV en Welstand. Paspoorten en rijbewijzen worden thuis gebracht, geboorteaangiften vinden thuis plaats. De nieuwe Omgevingsvisie is vastgesteld. Kortom er gebeuren veel mooie dingen.

 

Maar vanzelfsprekend zijn er ook nog wensen, kunnen dingen beter en gaan er soms dingen fout. Dat kan ook niet anders, in een periode van ontwikkeling en bezuiniging. Daar willen we zeker de ogen niet voor sluiten en daar moeten we aan blijven werken. We willen er een paar noemen:

-          In de communicatie met de inwoners gaat het soms nog niet goed. Maak duidelijk wat men van elkaar kan verwachten en werk aan verbetering van de website.

-          Neem klachten serieus en probeer de mensen goed duidelijk te maken wat wel en niet kan en waarom een besluit wordt genomen. Dit geldt op allerlei gebied, ook in de zorg.

-          Ook wij als raadsleden spelen daarin een belangrijke rol en moeten de mensen de weg wijzen in plaats van anoniem roepen dat zaken niet goed gaan. Zo komen we niet verder.

-          De regels ten aanzien van bouwen vragen nog wel verbetering. Nu de vraag aantrekt moet de flexibiliteit wel beter. Het KWK en het provinciaal beleid lijken hier en daar te knellen.

-          Als laatste wil ik noemen de openbare ruimte. We hebben een groot oppervlak te onderhouden en besteden relatief weinig. Onkruidbestrijding op verhardingen zonder chemie kost ca. 4 tot 5 x zo veel per m2 als bestrijding met chemische middelen om dezelfde beeldkwaliteit te bereiken. Dat bedrag hebben we niet beschikbaar gesteld. Hier kom ik straks op terug.

 

De Kadernota 2018 is weer verder ingevuld ten opzichte van de Kadernota 2017. De maatschappelijke effecten, doelstellingen en kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) zijn verder ingevuld. Het zijn er veel, we gaan er vanuit dat hier geen organisatie voor gaan inrichten om te meten, maar zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande onderzoeken. De financiële vertaling volgt in de begroting. Bij de behandeling van de jaarrekening hebben we al geconstateerd dat de begroting krap is en soms te veel afweek van de uiteindelijke bestedingen. Dat moet beter. Veel ruimte voor nieuw beleid is er niet. Dat zien we ook bij de financiële doorkijk. De meicirculaire geeft een positiever beeld. Maar terecht wordt de opmerking gemaakt over de loon- en prijsindexatie. Deze willen we nu al verwerken in de begroting (amendement 07). Dan blijft er weinig ruimte over. De begrotingsbuffer zullen we moeten handhaven. We hebben gezien dat er altijd onverwachte zaken zijn.

 

Eerst een paar algemene opmerkingen. Bij de grote projecten staan veel zaken die nog verder onderzocht moeten worden of nadere uitwerking behoeven. Ook staan daar projecten op de lijst waar we als raad nog niet echt een uitspraak over hebben gedaan en we missen daarbij ook de inbreng van het college. We stellen de bedragen pas beschikbaar na het beoordelen van de uitwerking of na het onderzoek. Met een ja tegen de kadernota gaan we akkoord met het genoemde onderzoek of het opstellen van plannen. De bedragen stellen we pas beschikbaar na het voorleggen van het voorstel aan de raad en nemen die nu niet op in de kadernota (amendement 20).

Een tweede opmerking is dat we veel geld uitgeven aan De Kop Werkt, maar dat in deze kadernota vaak wordt gesproken over additionele kosten. Daar zijn we zeer terughoudend in.  In de beantwoording van de technische vragen staat dat voorstellen worden voorgelegd aan de Regionale Raadsadviescommissie. Maar vanzelfsprekend gaan we hier als raad over.

 

Na dit algemene deel zijn we verder in gegaan op de programma’s en hebben we samen met andere partijen een aantal amendementen ingediend. Ook andere partijen hebben amendementen en moties ingediend. Uiteindelijk zijn er  20 amendementen en 7 moties ingediend. Uiteindelijk zijn er een aantal niet in stemming gebracht. De belangrijkste amendementen en moties, die zijn aangenomen, worden hieronder vermeld.

A07: Prijscompensatie. De extra gelden voor de prijscompensatie (5%) van afgelopen jaren, die we van de overheid ontvangen willen we verwerken in de begroting 2018. Deze hebben we als CDA opgesteld en met de coalitie en D66 ingediend.

A9: Breedband. Breedband willen we op de lijst van prioritaire projecten. Dit amendement van CU, D66 en GL hebben we ondersteund. Hierover is al op 20 juni een besluit genomen.

A11: Biodiversiteit. Dit amendement is ingediend namens de werkgroep Biodiversiteit (waar Elaine voorzitter van is). We willen een onderzoek naar wat er leeft (flora en fauna) in Hollands Kroon en een gedragscode opstellen. Dit maakt duidelijk wat we willen beschermen en waar we zonder extra onderzoek ontwikkelingen kunnen toestaan.

A 15: Grasbetontegels. Het aanleggen van grasbetontegels langs wegen in het buitengebied vinden we belangrijk. Dit is ondersteund door het aannemen van een amendement van Groen Links.

A19: Openbare ruimte. Samen met de coalitiepartners hebben we een amendement opgesteld om extra geld beschikbaar te stellen voor de openbare ruimte. Totaal 250.000 euro extra voor:

    • Onkruidbestrijding in onverharde terreinen
    • Intensiveren maaien van bermen in het buitengebied
    • Twee extra maairondes rondom bomen en straatmeubilair
    • Het verschralen van de bermen

En:

    • Een extra budget voor kernbeheer van € 60.000,-

A 26: Restauratie sluisje Nieuwe Niedorp. Dit project vinden we belangrijk. Daarom hebben we het amendement van de PvdA om dit op de lijst van prioritaire projecten te zetten ondersteund.

M05: Houtkachels. We hebben de motie ondersteund om aandacht te vragen in de media voor het stoken van hout en de mogelijke overlast.

M06: Tiny houses. Een motie om initiatieven voor het bouwen van Tiny houses te ondersteunen hebben we gesteund.

M08: Monumentenbeleid. Al heel lang willen een aantal partijen een gemeentelijke monumentenlijst. Als CDA zien we het belang van het behoud van waardevolle monumenten. Een lijst opstellen is wat ons betreft niet zinvol. Het gaat er om wat je doet met de monumenten. Het college is nu gevraagd om een voorstel te maken om beleid op te stellen.

M13: Huisvesting arbeidsmigranten. We dragen het college op om in Haarlem te pleiten voor het voorzien in 500 bedden voor arbeidsmigranten om te voorzien in de actuele behoefte om deze mensen te huisvesten. Er wordt onderzoek gedaan naar de behoefte van huisvesting. Er is echter op korte termijn behoefte aan extra ruimte. Hiervoor is medewerking van de provincie nodig.

 

Al deze wensen en voorstellen zullen worden vertaald in de begroting 2018. In september zullen we een eerste concept bespreken. In november gaan we de begroting vaststellen. 

 

Overige agendapunten.

Stichting Cultuurhuis Lutjewinkel.

Op 1 juni is besloten om het gebouw van de oude basisschool over te dragen de Stichting Cultuurhuis en een bedrag voor achterstallig onderhoud mee te geven. We hopen dat de inwoners van Lutjewinkel met  dit initiatief de leefbaarheid en sociale samenhang in het dorp verder kunnen versterken.

 

Breedband.

Op 20 juni heeft de raad unaniem ingestemd met het voorstel om het college opdracht te geven om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar de meest geschikte partner om de aanleg van breedband internet in het buitengebied te realiseren. Dit om de leefbaarheid en de kansen voor bedrijvigheid in onze gemeente te vergroten. De gemeente wil een actieve rol innemen. Welke vorm van partnerschap het wordt, zal moeten blijken. De raad heeft aangegeven dat dit bij voorkeur een partnerschap of lening zal zijn. We hopen dat met de begroting 2018 meer duidelijk is over de aanleg van breedband.

 

Accommodatiebeleid toekomst sporthallen.

In het kader van het accommodatiebeleid wordt er naar toe gewerkt dat de sporthallen door de verenigingen zelf worden geëxploiteerd en beheerd. Dit proces heeft enige tijd nodig en loopt bij de ene sporthal wat sneller dan bij de andere. De Zuiderzeehal zal mee worden genomen in de plannen voor de Sportcampus in Wieringerwerf De Niedorphal krijgt sinds 2016 een bijdrage van 15.000 eur van de gemeente voor de exploitatie. Daarnaast is een bedrag voor noodzakelijke investeringen beschikbaar gesteld. Eind 2017 volgt een evaluatie en zal worden vooruit gekeken naar een overdracht.

Sportcentrum Wieringen is volledig verzelfstandigd. Er is nu een bedrag beschikbaar gesteld om een lening af te lossen. Met het aflossen van deze lening zal de stichting in staat kunnen zijn om met een exploitatiebijdrage van 15.000 euro de hal te kunnen beheren en exploiteren.

De gang van zaken rondom Veerburg gaat moeizamer. Afgesproken is dat op 1 januari 2018 de gebruikers een aantal taken gaan overnemen van de gemeente. De gebruikers van de toneelzaal, de dojo en de kegelbaan willen dat deel in eigendom overnemen de beheren. De gebruikers van d sporthal hebben voorgesteld de zaalsporten over te hevelen naar een nieuwe hal op het complex van Kleine Sluis. De gemeenteraad, inclusief CDA, was in eerste instantie niet enthousiast over het voorstel om een nieuwe hal te bouwen.  Deze discussie is een aantal jaren geleden in Anna Paulowna ook al gevoerd, voor de bouw van de dojo. Toen is juist gekozen voor een concentratie van de accommodaties. Schoorvoetend is ingestemd met een voorstel voor nader onderzoek. Maar gebruikers zullen zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen, in eerste instantie in het beheer van Veerburg zelf.

 

Zomerreces.

Deze nieuwsbrief is langer dan gebruikelijk vanwege de vele belangrijke agendapunten. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Dan kunt u altijd mailen met de fractie elainevlaming@hollandskroon.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.