04 november 2017

Behandeling van de begroting 2018.

Op 2 november hebben we als raad de begroting 2018 en een voorstel met noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen besproken en vastgesteld. Door het college aan ons gepresenteerd op basis van de Kadernota, die we als raad in juni 2017 hebben vastgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben we een aantal technische vragen gesteld. Bedankt voor de beantwoording. Hierbij een verslag aan de hand van onze inbreng.

 

Bij de Kadernota hadden we een aantal amendementen aangenomen (Kernbeheer, openbare ruimte en revitaliseringsfonds). In de voorstellen waren de bedragen zonder goede onderbouwing gewijzigd. Hier waren we niet blij mee. Technische vragen en een reactie van onze wethouder Theo Groot gaven de gewenste duidelijkheid.

 

Over de Programmabegroting zelf hadden we niet veel opmerkingen. De OZB-opbrengst wordt aangepast aan de inflatie, zoals afgesproken in ons coalitieakkoord. We onderschrijven de adviezen van de auditcommissie.

 

Daarna zijn we ingegaan op een aantal aspecten uit het voorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen.

 

Autonome ontwikkelingen.

Voor ons was onduidelijk waarom er ruim 2 ton was opgenomen voor het Pluspakket van de  Veiligheidsregio. Het gaat hierbij om adviezen over veiligheid bij evenementen en adviezen over brandveiligheid. In eerdere jaren werden deze kosten pas achteraf verwerkt, nu worden deze kosten vooraf begroot.

 

Bij de kadernota hadden we een aantal amendementen aangenomen als raad. De bedragen in de tabel van het voorstel wijken echter op een aantal punten af.  Wat betreft het revitaliseringsfonds akkoord met het bedrag gezien de toelichting. Er is extra geld begroot dat nodig is voor het project herstructurering Wieringerwerf. Graag zien we dit echter uitgewerkt in beleid.

 

Voor Kernbeheer hadden we bij de Kadernota aangegeven dat we hier 60.000 euro extra voor over hadden. De wethouder gaf echter aan dat Kernbeheer had aangegeven dat in eerste instantie een lager bedrag (30.000 euro) voldoende is. Wat ons betreft is Kernbeheer succesvol en willen we hiermee de burgerparticipatie stimuleren. Daarnaast kan het ook de sociale samenhang in wijken vergroten. Wel hebben we de wethouder gevraagd om met een voorstel te komen als lopende het jaar blijkt dat het bedrag onvoldoende is om de plannen van inwoners te faciliteren.

 

Daarnaast is er nog het bedrag voor de onkruidbeheersing en kwaliteitsimpuls openbare ruimte en  het maaien van de bermen. Het extra geld voor de eerste twee is opgenomen. De 75.000 euro voor verschraling en extra maaien van de bermen is niet meegenomen. We willen graag verschraling, dit is positief voor de biodiversiteit en zal op termijn leiden tot minder welige groei in de bermen. Dan is extra maaien ook minder nodig. Bij de beantwoording is gesteld dat dit afhankelijk is van de aanbesteding of het budget toereikend is.

We willen het college meegeven, dat we dit belangrijk vinden en voorstellen dat het college terug komt bij de raad als het budget hiervoor onvoldoende is.

 

In de tabel noodzakelijkheden zijn de extra ICT lasten voor de RUD meegenomen. Nodig om de RUD efficiënter te laten werken en daarmee de afgesproken efficiëntie slag te kunnen behalen.  Terecht wordt de opmerkingen gemaakt dat ook andere GR-en te maken zullen hebben met noodzakelijk investeringen in ICT om te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving.

Met de voorstellen intensivering huidig beleid en nieuw beleid gaan we akkoord. Opknappen van de haven De Haukes,  extra investering in toerisme en voorbereiding van woningbouw ’t Veld Noord kunnen op onze steun rekenen. Maar ook de restauratie van een aantal Rijksmonumenten willen we benoemen.

We staan positief tegenover een ouderenpakket. Goed om extra geld te besteden om ouderen te helpen bij sociale activering en hiermee de eenzaamheid en de gevolgen van dementie tegen te gaan.

 

Bij de niet gehonoreerde wensen staat de wens om onderzoek te doen naar Blauwalg. We hebben daar recent ook een memo over ontvangen. We worstelen daarmee. Het Lutjestrand is belangrijk voor recreatie. Maar we weten ook dat veel maatregelen voor de bestrijding van Blauwalg duur zijn en zeker geen garantie voor succes. Maar een goede analyse van de bronnen is belangrijk om te weten of maatregelen zinvol zijn. We hebben de suggestie gedaan om via een QuickScan te bepalen of maatregelen kansrijk zijn. De wethouder heeft dit toegezegd.

 

Ook hebben we een opmerking gemaakt over het Visjagersgaatje. We hebben veel geld gestoken in de haven van Den Oever. De bereikbaarheid van de haven is daarbij belangrijk. We beseffen dat Rijkswaterstaat hiervoor verantwoordelijk is. Hier is al veel over gesproken. Als het zinvol is om hier nog geld in te steken, dan horen we het graag. Maar er lijkt weinig kans op succes.

 

Er zijn door een aantal partijen opmerkingen gemaakt zonder daarvoor plannen in te dienen (o.a. door Groen Links) en er is wederom gesproken over het monumentenbeleid. Hier hebben we echter al eerder een besluit over genomen en dat wordt uitgevoerd. Een aantal partijen heeft wel amendementen en motie ingediend.

 

Amendement 21 over de tramabri in Barsingerhorn. Voorgesteld wordt om een opmerking hierover in de begroting te schrappen. Dit omdat partijen niet voor de plannen zijn. De wethouder gaf aan dat de projectontwikkelaar nog in gesprek gaat met omwonenden. Echter met het schappen van de zin uit de begroting heeft geen invloed op de aanvraag voor een Omgevingsvergunning. Daarom hebben we tegen gestemd, los van wat we vinden van de plannen.

 

We hebben ingestemd met de amendementen over armoedebeleid voor kinderen.

 

Ook hebben we voor de motie over het busvervoer gestemd. Hierin wordt het college opgeroepen om met de Provincie in gesprek te gaan over het opheffen/instandhouden van buslijnen. Als CDA hebben we hierover al contact met het CDA in onze buurgemeenten en CDA NH.

 

Ondanks de forse tegenvallers die volgen uit de huisvesting, de tegenvallers in de septembercirculaire, het doorvoeren van de loon- en prijscompensatie en het verwerken van de noodzakelijkheden en wensen hebben we toch een sluitende begroting, is ons weerstandsvermogen voldoende en hebben we de OZB-verhoging kunnen beperken tot de inflatiecorrectie.

Wel moeten we constateren dat de algemene reserve fors is afgenomen de laatste jaren. Veel ruimte voor onverwachte grote uitgaven is er niet. Maar we kunnen spreken van een degelijke financiële situatie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.