31 december 2017

Nieuwbrief van de fractie van december 2017.

De laatste nieuwsbrief alweer van 2017. Een bewogen jaar in de politiek van Hollands Kroon. Er zijn veel mooie dingen gebeurd, maar ook minder leuke dingen. Veel gaat er goed, maar niet alles. Daar wordt hard aan gewerkt om te verbeteren. Het iedereen naar de zin maken, is een illusie, maar zorgen dat processen en procedures goed verlopen is de opgaaf voor de komende periode.

 

Als CDA maken we ons weer op voor de verkiezingen. We gaan vol enthousiasme de campagneperiode in. Voor de verkiezingen zijn er nog twee reguliere raadsvergaderingen, waarin we hopelijk nog een aantal goede en belangrijke besluiten gaan nemen voor Hollands Kroon.

 

Vorige week mocht ik als raadslid iets vertellen bij een groep trainees, die vanuit het oosten van het land naar onze gemeente waren gekomen om te zien hoe het hier gaat. Een groep enthousiaste jonge mensen. Een aantal van hen was na alle negatieve berichtgeving in de pers over onze gemeente met enige scepsis naar de Kop gekomen. Maar ze waren enthousiast en zeer positief over hetgeen ze gehoord en gezien hadden. Niet alleen de mooie werkomgeving, maar ook alles wat ze gehoord hadden over het werken in de organisatie en hoe we als raad bezig zijn. Dat inspireert en geeft energie.

 

De raadsvergadering van december.

 

Op de agenda van de raad van december stonden een aantal belangrijke onderwerpen. Als eerste de toekomst van de zwembaden. Op 2 mei hebben we HOZE de kans gegeven om hun plannen verder uit te werken. Op 19 december werd ons gevraagd om een vervolgbesluit te nemen.  Het CDA stemde in met het besluit om de zwembaden nog 15 jaar open te houden onder de voorwaarde van een stabiele exploitatie en de inzet van vrijwilligheid. Om dit te bereiken geven we het college de opdracht om met HOZE overeenstemming te bereiken over zelfbeheer. We kiezen voor een groeimodel en vragen het college om met HOZE in gesprek te blijven over volledige overdracht van het eigendom en de verantwoordelijkheden. Zodra de partijen van mening zijn dat er sprake kan zijn van een volledige overdracht, dan kan dat wat het CDA betreft, plaatsvinden. Het moet een zorgvuldig proces zijn in belang van de mensen die de verantwoordelijkheid willen nemen, de vrijwilligers, het personeel en de zwemmers.

Ook hebben we de verantwoordelijkheid als werkgever voor het gemeentelijk personeel. Van belang is om goede afspraken te maken over verantwoordelijkheden en wie waar over gaat. Dit om duidelijkheid te scheppen en te voorkomen dat er twee kapiteins op een schip komen.

Onderdeel van het besluit was ook om een reserve onderhoud te vormen en te vullen met ruim 1,2 miljoen euro. Tevens werd de intentie uitgesproken om in 2023 een extra storting te doen voor het onderhoud. De raad die er dan over gaat, zal dit uiteindelijk moeten besluiten.

We wensen HOZE veel succes en roepen inwoners op om zich in te zetten om de vier zwembaden voor Hollands Kroon beschikbaar te houden.

 

Ook hebben we in de raad van 19 december het Integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen vastgesteld. Hierin is opgenomen welke beleidsdoelstellingen er zijn voor de leefomgeving en hoe het beheer wordt uitgevoerd. Veel was al in losse beleidsstukken vastgelegd, nu is het een integraal geheel. Zo kan een integrale afweging worden gemaakt en kan er efficiƫnter worden gewerkt. Als CDA hebben we met het voorstel ingestemd.

 

Als derde punt stond de herstructurering van Wieringerwerf op de agenda. Op 12 december was er een bewonersbijeenkomst geweest in het dorp zelf. Hierbij was ook de fractie aanwezig om de reactie van de inwoners te horen. In de raadsvergadering is besloten om in te stemmen met de stedenbouwuitwerking van de deelgebieden 1 (sporten en leren), 2 (wonen in een leefbaar centrum) en 3 (wonen en recreƫren in het groen). De fractie van het CDA stemde in met de verdere uitwerking. Van belang is en blijft om de inwoners en gebruikers er bij te blijven betrekken. Vragen waren vooral over de verkeersontsluiting in het winkelgebied en over woningbouw. Wat betreft de verkeersafwikkeling zal nog een afweging moeten worden gemaakt in het vervolgtraject. Wat betreft het wonen, dit is zeker ook onderdeel van de plannen. De wethouder Theo Groot gaf duidelijk aan dat er mogelijkheden zijn en dat men ook continue kijkt naar mogelijkheden en open staat voor plannen. Met name het gebied rondom de oude primalicht bied kansen.

 

Verder is in de raadsvergadering geld beschikbaar gesteld voor het AED-netwerk. Daarmee kunnen  AED-apparaten worden vervangen en onderhouden. Belangrijk om te zorgen dat het netwerk functionerend, dekkend en uniform is. Veel vrijwilligers hebben een training gevolgd en kunnen indien nodig worden opgeroepen.

 

In de vergadering heeft het CDA samen met PvdA en CU een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. Dit ging over de salarissen van bestuurders van publieke en semipublieke instanties. In de vorige vergadering had de PvdA een amendement hierover op de agenda geplaatst. Die is toen ingetrokken, omdat deze niet op brede steun kon rekenen. Het CDA heeft toen aangeboden om mee te denken over amendement. Het amendement verzocht nu het college om: In de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te bepleiten om gezamenlijk te komen tot een norm voor honorering van bestuurders voor gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen, waarvan de aandelen deels of volledig in publieke handen liggen, conform de Wet Normering Topinkomens (WNT). Als de WNT niet wordt gehanteerd dit gemotiveerd toe te lichten in de jaarrekening.

Dit amendement werd unaniem aangenomen.

 

De overige punten op de agenda zijn direct op de besluitvorming geplaatst.

Aan het einde werd afscheid genomen van VVD raadslid Tjebbe Tip. Hij gaat verhuizen naar een plek buiten onze gemeente. We bedanken Tjebbe voor de zijn inzet en de samenwerking.

 

De fractie wenst iedereen een heel gelukkig 2018 en we hopen u de komende periode te ontmoeten bij het fractieoverleg, in de raadszaal, tijdens verkiezingsactiviteiten of gewoon ergens in onze gemeente.

 

 

Namens de fractie van het CDA Hollands Kroon

Elaine Vlaming

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.