24 juni 2018

Nieuwsbrief CDA fractie mei en juni

Verdeling taken binnen de fractie

Zoals eerder gemeld is Sjaak Vriend fractievoorzitter geworden. Hans van Tongerlo is plaatsvervangend fractievoorzitter. Sjaak zit als fractievoorzitter ook in de Regionale Adviescommissie Noordkop (RRN). Jan Willem van der Klugt vervangt zo nodig Sjaak in de RRN. Daarnaast is Jan Willem secretaris van de fractie en is Sjaak penningmeester gebleven.

 

Voor wat de taakverdeling is verder van belang dat ieder fractielid primair aangewezen is voor een bepaald onderwerp en dus ook op dat onderwerp woordvoerder is. Zoals te doen gebruikelijk zorgen we er altijd voor dat twee fractieleden elkaar kunnen vervangen op die onderwerpen.

 

Reginald Visser:                     economische zaken, financiën

Jan Dijkshoorn:                      economische zaken, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, agrarische sector

Hans van Tongerlo:               sociaal domein, accommodatiebeleid

Sjaak Vriend:                          financiën, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, portefeuille burgemeester

Jan Willem v.d. Klugt:                        sociaal domein, portefeuille burgemeester

 

 

Mei en juni drukke maanden

Mei en juni zijn zoals gebruikelijk drukke maanden voor de gemeenteraad. Hieronder een terugblik op de afgelopen raadsvergaderingen, waarbij ik in ga op de (politiek) meest interessante onderwerpen.

 

Raadsvergadering 24 mei

In navolging van eerdere stappen van het college om te komen tot een nieuwe gemeentewerf en brandweerkazerne in Wieringerwerf heeft de gemeenteraad (en dus ook het CDA) ingestemd met het benodigde krediet voor de bouw van een multifunctionele accommodatie aan de Medemblikkerweg voor gemeente, brandweer en politie (of de ambulancepost verhuist, is nog in onderzoek).

 

Om de samenwerking in de regio meer structuur te geven is enkele jaren geleden besloten een regionale adviescommissie (RRN) in het leven te roepen. De RRN adviseert over de gemeenschappelijke regelingen en het programma De Kop Werkt. Doel is de positie van de gemeenten te versterken in de gemeenschappelijke regelingen en te komen tot eensluidende besluitvorming. Door een extern bureau is deze werkwijze geëvalueerd en zijn er 13 aanbevelingen gedaan. Om meerdere redenen is onze fractie niet enthousiast over de werking van de RRN. Het geeft veel extra werk en bestuurlijke drukte, levert daardoor extra kosten op en binnen de RRN vindt nauwelijks inhoudelijke discussie plaats. Tot slot zien we dat de gemeenteraden vervolgens op basis van eigen afwegingen veelal afwijkende besluiten nemen. Wij zien veel meer in goede informatievoorziening van de raden aan de voorkant, zodat de raad het college richting kan geven aan het aan de raad voor te leggen collegevoorstel. Goede samenwerking ambtelijk en tussen de colleges, met daarbij de hiervoor bedoelde goede informatievoorziening aan de voorkant van de gemeenteraden zal in onze ogen tot een vergelijkbaar (en mogelijk beter resultaat) leiden. Uit het evaluatierapport blijkt ook nauwelijks de meerwaarde van de RRN, laat staan dat er sprake zou zijn van positieve resultaten (althans dit wordt niet onderbouwd). Alle reden om de 13 aanbevelingen niet klakkeloos over te nemen. Omdat er meerdere partijen met verschillende argumenten in de gemeenteraad sceptisch waren over de evaluatie, is door de gemeenteraad besloten alleen aanbeveling 13 over te nemen. Deze aanbeveling vraagt te

komen tot een voorstel om de visie van de regio en de ontwikkeling daarvan te actualiseren en op basis daarvan de positie van de regio te versterken ten opzichte van provincie en Rijk. Dus geen discussie over de vorm (RRN) maar over de inhoud (versterken positie regio). De griffiers en gemeentesecretarissen hebben de opdracht te komen tot een gezamenlijk Plan van Aanpak. Opgemerkt moet worden dat (opnieuw) Hollands Kroon de meest kritische opstelling in dit debat inneemt. De overige drie gemeenteraden zijn (gematigd) positief over het functioneren van de RRN. Tot slot voor alle duidelijkheid: het gaat ons en de gemeente Hollands Kroon om de samenwerking op inhoud en niet om de vorm.

 

Raadsvergadering 14 juni

In deze raadsvergadering stond de behandeling van de jaarrekening centraal.

Met de jaarrekening legt –in dit geval- het vorige college verantwoording af over de voorgenomen activiteiten en doelstellingen, zoals verwoord in de begroting 2017.

Hoewel soms grote fluctuaties, kunnen we constateren dat de rekening per saldo goed aansluit bij de begroting (een voordeel van ruim 3 ton). We kijken in die zin dan ook tevreden terug.

Weliswaar is het begrotingsresultaat veel groter (ca. 2,7 miljoen), maar dat wordt veroorzaakt door incidentele meevallers. Meevallers die overigens goed van pas komen om een aantal tegenvallers op te vangen.

 

In navolging van de bevindingen van de auditcommissie oordeelt de fractie van het CDA overwegend positief over de jaarrekening HK 2017. Het hanteren van een viertal programma’s, onderverdeeld in clusters met bijbehorende acties en concrete doelstellingen geeft een duidelijk inzicht in hetgeen wij in Hollands kroon aan maatschappelijk effecten hadden willen bereiken. Beter dan in de tot voor enige jaren terug gehanteerde negen hoofdstukken, die vooral onderwerp gericht waren. Grosso modo is bereikt hetgeen ons voor ogen stond, hoewel niet altijd even eenduidig vast te stellen.

 

Daarom is naar de mening van onze fractie verbetering nodig in de omschrijving van acties en met name de beoogde doelstellingen, nu nog teveel in kwantitatieve termen, deze moeten meer concreet en SMART geformuleerd worden om goed te kunnen meten, duidelijk te kunnen vaststellen of en in welke mate het beoogde doel is bereikt.

 

Er zijn in de realisatie grote afwijkingen op de verschillende programma’s in vergelijking met de begroting. Dit vindt onze fractie een aandachtspunt, in volgende begrotingen zal nauwgezetter moeten worden begroot op voorgenomen acties en die dan ook conform de prognose moeten worden uitgevoerd, tenzij overmacht blijkt.

 

Duidelijk mag zijn dat onze fractie met een dikke frons de opmerking van de accountant heeft gelezen dat niet in alle gevallen de aanbestedingsregels zijn gevolgd, dit kan en mag gewoon niet. Onze fractie onderschrijft de opmerking van de accountant omtrent de noodzaak van een goed contractenbeheer.

 

Over de kritische noot van de accountant met betrekking tot het beheersen van de administratieve processen en het hanteren van zogenoemde soft controls, komen we ongetwijfeld nog te spreken bij de rapportages met betrekking tot de voortgang van Balans 2018. Voor onze fractie geldt dat de alternatieve werkwijze van de ambtelijke organisatie in principe onze instemming heeft, echter er moet voor de Raad een voldoende vertrouwenwekkend instrumentarium beschikbaar zijn om te kunnen vaststellen dat de processen op een juiste wijze worden uitgevoerd. Het oordeel van de accountant is voor onze fractie daarvoor een belangrijke indicator.

 

Het weerstandsvermogen is – hoewel gedaald door het niet meer meerekenen van de zogenoemde stille reserves – gedaald maar nog voldoende. De algemene reserve echter is relatie laag, maar net boven de door de Raad vastgestelde 2 miljoen €, aandacht daarvoor is nodig. Dat in relatie tot de gedaalde en relatief lage solvabiliteit, of te wel het vermogen om aan de verplichtingen van de gemeente op de lange termijn te kunnen voldoen en de mogelijk toenemende zorgkosten, maken dat onze fractie meent dat de vinger aan de financiële pols moet worden gehouden.

 

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de jaarrekening.

 

Raadsvergadering 19 juni

Deze vergadering stond in het teken van de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. In bijzijn van de Commissaris van de Koning is de profielschets door de raad vastgesteld. De ambtsperiode van Jaap Nawijn eindigt per 1 september a.s. Omdat op dat moment nog geen nieuwe burgemeester benoemd is (wordt begin 2019) blijft Jaap Nawijn tijdelijk als waarnemer. Wij zijn blij dat alle fractievoorzitters hiermee konden instemmen, gelet op continuïteit en eventuele aanvullende kosten.

Ook de vertrouwenscommissie is ingesteld. Dat gaf wel veel discussie omdat in de voorbereiding bleek dat alle fractievoorzitters deel wilden uitmaken van de vertrouwenscommissie. Naast de commissieleden bestaat de commissie ook nog uit de griffier, de gemeentesecretaris en een wethouder (Mary van Gent). Dat zou betekenen dat de gesprekken met de kandidaten met 13 personen zouden worden gevoerd. Wij achten dat volstrekt onwerkbaar. Wat ons betreft is een commissie van 5 personen al fors (3 coalitie, 2 oppositie).

De vertrouwenscommissie heeft de opdracht om de kandidaten te beoordelen aan de hand van de door de raad vastgestelde profielschets en op grond van hun bevindingen te komen tot een aanbeveling aan de gemeenteraad (dit overigens ook nog eens na een eerste selectie door de Commissaris van de Koning) . De gemeenteraad moet daarbij het vertrouwen hebben dat de vertrouwenscommissie dat naar eer en geweten doet. De naam van de commissie spreekt in die zin voor zich.

Deze coalitie heeft aangegeven te willen samenwerken met de oppositie en op basis daarvan is het voorstel gedaan te komen tot een vertrouwenscommissie van 6 fractievoorzitters, waarbij coalitie en oppositie gelijkelijk vertegenwoordigd zijn en dus sprake is van een goede afspiegeling van de raad. Hiertoe heeft de raad besloten. Dit was voor LADA aanleiding om aan te geven dat deze fractie geen vertrouwen heeft in de commissie, omdat LADA daarvan geen deel uitmaakt. In publicaties heeft LADA aangegeven dat de raad door dit besluit meerdere fracties buitenspel heeft gezet.

Ik wil in herinnering roepen de samenstelling van de vertrouwenscommissie in 2012. Deze commissie was op dezelfde wijze samengesteld. Ook toen waren er dus meerdere fracties niet vertegenwoordigd (LADA toen overigens wel). En tot slot, de voltallige raad besluit straks over de voordracht.

 

Raadsvergadering 21 juni

In deze vergadering zijn meerdere bestemmingsplannen vastgesteld, is een kadernota voor de taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht behandeld en vastgesteld en is de bestuursrapportage over de eerste drie maanden van 2018 besproken. Een rapportage die sluit met een neutraal saldo. In de rapportage is met name geschoven tussen diverse programma’s, is hier en daar bijgesteld en wel zodanig dat het mogelijk is de reserve sociaal domein weer te voeden met ruim 1 miljoen en de tegenvaller van bijna 5 ton vanwege liniair afschrijven (in plaats van op basis annuïteiten)  op te vangen.

Er is een eerste aanzet gegeven op te komen tot een nota kunst en cultuur, die door een werkgroep vanuit het veld zal worden voorbereid. Tot slot zijn na advisering door de RRN diverse jaarstukken en begrotingen van de diverse gemeenschappelijke regelingen behandeld en zijn een aantal financiële stukken van de gemeente geactualiseerd.

 

Geen kadernota dit jaar vanwege de coalitievorming.

Het is gebruikelijk met het oog op de begroting een kadernota vast te stellen medio het jaar om richting te geven aan de inhoud van de op te stellen begroting voor het jaar daarna. Bij de kadernota vinden dan ook de algemene beschouwingen plaats. Dit jaar is hier niet voor gekozen omdat vanwege de coalitievorming de kadernota beleidsarm zou zijn. De vertaling van coalitieprogramma naar collegeprogramma moet namelijk nog plaatsvinden. Gelet daarop is besloten dat het college wel met een kaderbrief komt (op basis van het collegeprogramma), maar dat we de politieke discussie (algemene beschouwingen) houden bij de begrotingsbehandeling. Alternatief was eind september op basis van een kadernota, maar dat ligt erg kort voor de begrotingsbehandeling en zou dus niet erg zinvol zijn.

Bijkomend voordeel: de raadsvergadering van 28 juni is hierdoor komen te vervallen.  

 

Zomerreces

Op 28 juni is er nog een (ik meen besloten) bijeenkomst over Incluzio/de zorg. Daarna start het zomerreces. Ik wens iedereen een fijne vakantieperiode en in september zal de fractie weer van zich laten horen. Als u iets in de vakantieperiode onder de aandacht van de fractie wilt brengen, doe dat vooral. Zomerreces wil niet zeggen dat we niet actief zijn.

  

Sjaak Vriend

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.