02 december 2018

Nieuwsbrief CDA fractie november

Na een relatief rustige oktobermaand volgde voor de fractie een drukke novembermaand.

 

Inloopspreekuur

In een relatief ongedwongen sfeer zijn op 30 oktober en 27 november jl. de eerste inloopspreekuren gehouden.

De eerste ervaringen zijn wat ons betreft positief.

 

Raadsvergadering 1 november

Tijdens deze raadsvergadering is na de benoeming van de interim griffier (Guda Kager) de tweede bestuursrapportage behandeld. De rapportage gaf ons weinig aanleiding om te reageren. Alle reeds eerder genomen of aangekondigde besluiten werden financieel vertaald en de rapportage sloot met een positief saldo van bijna 1,5 miljoen euro (grotendeels door een incidentele meevaller in de bouwleges). Door sommige fracties werd de bestuursrapportage aangegrepen om alvast te oefenen voor de algemene beschouwingen (laat ik het zo maar noemen).

Op verzoek van nagenoeg alle fracties is het voorstel om het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het winkelcentrum in Nieuwe Niedorp/Winkel vast te stellen teruggenomen door het college. Dit voorstel wordt op 13 december eerst beeldvormend behandeld. De raad was van mening onvoldoende te zijn meegenomen in de planvorming en daardoor waren er veel vragen over de verkeersafwikkeling en met name de (bouw)mogelijkheden die geboden worden aan de overzijde in park De Meet waar o.a. de bibliotheek is gevestigd. En tot slot riep ook de wijzigingsbevoegdheid naar woningbouw op de locatie van de bieb veel vragen op. Dit bestemmingsplan komt  na de beeldvorming opnieuw terug (al dan niet in gewijzigde vorm).

Daarnaast is een aantal verordeningen aangepast (rekenkamer en auditcommissie) en is de gedragscode bestuurlijke integriteit geactualiseerd vastgesteld.

 

Raadsvergadering 6 november

Op 6 november vond de begrotingsraad plaats. Vanwege het ontbreken van een kadernota dit jaar, werden de algemene beschouwingen dit jaar bij de begroting gehouden. Hieronder onze inbreng.

 

Voor ons ligt de begroting voor 2019. De eerste begroting van het college, dat na de laatste raadsverkiezingen is aangetreden. Raadsverkiezingen, die ook de aanleiding waren om te komen met een kaderbrief in plaats van een kadernota en het dit jaar houden van de algemene beschouwingen bij de behandeling van de begroting.  Door het college en het ambtelijk apparaat is veel werk verricht, waarvoor onze dank.

Jammer, maar wel begrijpelijk is dat de totstandkoming van de begroting anders is verlopen door de coalitievorming. Sinds enkele jaren kwam de begroting na een aantal sessies met de raad tot stand. Daarmee was het ook echt een begroting van de raad. Onze fractie gaat er vanuit dat die werkwijze voor de begroting  van 2020 en de jaren daarna weer wordt opgepakt.

De beschrijving van de activiteiten in de programma’s is betrekkelijk algemeen. Onze fractie constateert dat de genoemde activiteiten in algemene zin goed aansluiten bij het verkiezingsprogramma van het CDA en het coalitieakkoord, maar ziet toch graag een meer concrete beschrijving van wat wordt ondernomen en de daarmee gemoeide bedragen. Nu zijn de bedragen per cluster vermeld.  De voorstellen bij de noodzakelijkheden en wensen zijn veel concreter en dit zou wat ons betreft ook in de begroting moeten.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het spreekrecht verplaatst wordt van de raadsvergadering naar een aparte bijeenkomst, zodat raadsleden daadwerkelijk in gesprek kunnen gaan met de insprekers, insprekers niet alle fracties langs hoeven te gaan en ingesproken wordt op het moment dat fracties nog bezig zijn met hun standpuntbepaling. De eerste ervaring is wat ons betreft positief.  Ook is afgesproken dat dit jaar een regeling komt voor het burgerinitiatief. De vraag aan het college is wanneer de daarvoor benodigde regeling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Voor wat betreft het programma bedrijvigheid stemt onze fractie in met de inspanningen om te komen tot een toename van bedrijvigheid en toerisme en recreatie, passend bij de schaal en het karakter van onze gemeente.  Onze fractie heeft er wel behoefte aan om in overleg met de andere partijen te bezien of toch geen aanvullende maatregelen/regels nodig zijn om de ontsiering van het landschap en straatbeeld door allerlei reclameuitingen zo veel mogelijk tegen te gaan.

Voor wat betreft het programma vitaliteit passen de activiteiten bij het gedachtegoed van het CDA: de gemeente voert de regie over het welzijn van onze inwoners. Daarbij is zelfredzaamheid het uitgangspunt. Waar nodig zorgt de gemeente voor een steun in de rug. 

Desondanks blijven we kritisch. De CDA fractie staat achter het ontwikkelen van een kunst- en cultuurbeleid en vindt dat het college hier sneller werk van moet maken.  Ook vraagt onze fractie aandacht voor de formulering van activiteiten, want niet altijd is even duidelijk wat wordt bedoeld. Als voorbeeld “We stellen een 3D verordening op, waarmee de kanteling gestimuleerd wordt”.

En tot slot maakt onze fractie zich zorgen over de beschikbaarheid van jeugdboeken in het bibliotheekwerk. Dit heeft met name gevolgen voor de gezinnen die bijvoorbeeld via de VoorleesExpress Niedorp voorgelezen worden. Wij zien een verarming in de leesondersteuning voor onze jeugd, zeker voor kinderen van ouders, die het financieel minder goed hebben. Wij vragen hiervoor nadrukkelijk de aandacht van het college. En om zo nodig met passende maatregelen/voorstellen te komen.

Voor wat betreft leefbaarheid  zijn de activiteiten gericht op een veilige, aantrekkelijke en goed onderhouden openbare ruimte. Een extra bijdrage voor een kwaliteitsslag op het gebied van het openbaar groen heeft onze instemming. Duurzaamheid en energietransitie zijn belangrijke opgaven voor de toekomst. 

We maken ons zorgen over het kunnen voldoen aan de vraag naar passende en geschikte huisvesting voor onze inwoners, statushouders en werknemers van bedrijven; goede betaalbare woningen voor met name jongeren. Dit college zal alles op alles moeten zetten om te komen tot de bouw van voldoende woningen de komende jaren. Dat vraagt een proactieve houding. En we hebben in ’t Veld  gezien hoe lang het soms kan duren voordat er buiten bestaand stedelijk gebied mag worden gebouwd.  Dat is voor onze fractie aanleiding geweest om de dorpsraden van Nieuwe Niedorp en Winkel te vragen onderzoek te doen naar de woningbehoefte in dat deel van onze gemeente. Wij roepen iedereen die het betreft op (voor het eind van deze maand) aan dit onderzoek deel te nemen.

Voor wat betreft dienstverlening streeft de coalitie naar excellente dienstverlening. Het gaat daarbij onder meer om verdergaande digitale dienstverlening, maar ook persoonlijk contact voor degenen die digitaal minder bedreven zijn.  Onze fractie is erg benieuwd naar de ervaringen met de zogenaamde Promotiewagen,  die in 2019 in een aantal kernen komt te staan.

De communicatie met onze inwoners over beleid, maatregelen, voorgenomen besluiten en vergunningen blijft nadrukkelijk punt van aandacht.  Volgens ons is het opnemen van de bekendmakingen in een krantje niet de oplossing. In een uitgestrekte gemeente als de onze is de bezorging namelijk een structureel en mogelijk zelfs groeiend probleem. Het college wordt uitgedaagd om  te komen met maatregelen die wel het gewenste effect hebben. Ik herhaal een eerdere suggestie van onze kant om te bezien of de lokale omroep hieraan een bijdrage kan leveren. Dan moet de lokale omroep wel voor een ieder beschikbaar zijn, maar dat is –los hiervan- sowieso gewenst.

Het is niet altijd even duidelijk op welke wijze activiteiten bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen. Ook hier een voorbeeld. Bij het cluster Organisatie (blz. 36) staat vermeld dat we post versturen en hiervoor portokosten betalen. Hoe draagt dit bij aan de waardering van onze inwoners en ondernemers voor de dienstverlening van de gemeente?

Uit de beantwoording van onze technische vragen blijkt dat het verhuren van een aantal ruimten in de MFA op korte termijn niet mogelijk is. In het kader van het balieloos werken wordt in 2019 Triplo geschikt gemaakt wordt voor het team postregistratie, het  team persoonsinformatie en voor persoonlijke vragen en info. De huur van de Rabobank en bij Multimate komt dan te vervallen.  Is het een suggestie om te bezien of deze diensten gehuisvest kunnen worden in  de ruimten, die blijkbaar niet verhuurd kunnen worden in het MFA?

Uit de in de begroting opgenomen paragrafen blijkt dat de gemeente ook op de langere termijn financieel gezond is. Wat opvalt is dat het inverdieneffect van de afschaffing van het COWWI in de tijd verschuift, terwijl daarvoor geen goede uitleg  wordt gegeven.

Voor wat betreft de gemeenschappelijke regelingen is  afgesproken dat zij  in januari 2019 voor de eerste keer komen met een kadernota voor 2020. Door de mogelijkheid daarover zienswijzen uit te brengen kan de gemeenteraad meer invulling geven aan haar kaderstellende taak. Wij brengen deze afspraak nog maar eens nadrukkelijk onder de aandacht.

 

Met het voorstel omtrent noodzakelijkheden en wensen kan onze fractie instemmen. Wij kunnen constateren dat de uit het coalitieakkoord voortvloeiende consequenties binnen de begroting voor 2019 en de jaren daarna opgevangen kunnen worden.

 

Tijdens de beraadslagingen werd opnieuw duidelijk dat het toch lastig is om als raad in debat te gaan. Veelal beperken partijen zich tot het geven van standpunten. Ook sturen op hoofdlijnen blijft aandacht vragen. Veel van de ingediende amendementen betroffen details. Gelukkig werd dat na enige discussie veelal wel ingezien en werden die amendementen ingetrokken.

Een motie op het gebied van duurzaamheid gaf enige discussie. De meerderheid van de raad was van mening dat eerst duidelijkheid moet komen over de te nemen stappen en het daarbij behorende tijdspad. Een motie om daarin al concrete uitspraken te doen redde het dan ook niet.

Wel is een motie aangenomen om in het kader van de vacature van de griffier  bij de werving ook aandacht te hebben voor raadscommunicatie (wat doet de raad, waarom worden bepaalde besluiten genomen e.d.) en is aan de werkgeverscommissie de opdracht gegeven hierover met een voorstel te komen.

Verheugend was en is dat de begroting voor 2019 unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. 

 

Raadsvragen gasloos bouwen in Elshof Zuid fase 1c

Nadat onze fractie  is gebleken dat een aantal vrijstaande woningen in dit plandeel gasloos moeten bouwen (omdat de aanvraag omgevingsvergunning na 1 juli 2018 is ingediend), terwijl alle betrokken partijen uitgingen van aansluiting op gas, heeft onze fractie het college een aantal vragen gesteld. Vanaf 1 juli worden woningen niet meer aangesloten en het college is niet bereid daarvan af te wijken. In dit plandeel ontstaat dus de situatie dat de ene woning wel en de andere niet wordt aangesloten, vanwege de indieningsdatum van de aanvraag omgevingsvergunning. Dus niet omdat er geen gasleidingen liggen of komen te liggen in dit plandeel.

Nadat op 27 november jl. ook over dit onderwerp is ingesproken, is door de fractie e.e.a. uitgezocht en navraag gedaan bij andere gemeenten. Ons is gebleken dat de datum van 1 juli 2018 als” hard” moet worden aangemerkt. Weliswaar is een uitzonderingsbesluit mogelijk, maar dan moeten er zwaarwegende redenen van algemeen belang aanwezig zijn. Het feit dat er een gasnet ligt, is voor het maken van een uitzondering zeker niet voldoende.  Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het standpunt van het college in overeenstemming is met de bedoeling en intentie van de wetgever. Een lijn die ook reeds bij ca. 50 andere vergunde woningen is gehanteerd (gelijke monniken, gelijke kappen). Toch voelt het ongemakkelijk.

 

Raadsvergadering 29 november 2018

Op verzoek van de gemeenteraden van Schagen en Niedorp hebben de gezamenlijke rekenkamers/toetsingskamers de beëindiging van de samenwerking in het sociaal domein (COWWI) onderzocht. Doel was om hiervan te leren en in de toekomst niet dezelfde fouten te maken. Het voorstel was dan ook de aanbevelingen over te nemen. Dat heeft de raad ook gedaan. Een deel van de oppositie kwam met een motie van treurnis, maar die kreeg geen meerderheid. Tenslotte was het onderzoek niet gericht op “afrekening”. Daarnaast heeft het wel geld gekost, maar het COWWI in stand houden zou na enkele jaren en dus op langere termijn financieel nadeliger voor de gemeente zijn. Het in eigen  beheer uitvoeren van de werkzaamheden blijkt namelijk minder te kosten. En tot slot moet de besluitvorming ook gezien worden in de tijdsgeest en tijdsdruk in die periode. De taken zouden snel overgedragen worden aan de gemeente en vanuit het Rijk werd scherp gestuurd op samenwerken (toen nog wel).

In deze vergadering zijn ook de belastingtarieven voor 2019 vastgesteld. Na enige discussie heeft het college per motie de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gevolgen van verduurzaming van woningen kunnen worden gecompenseerd. Verduurzaming leidt tenslotte tot een hogere WOZ-waarde ten opzichte van een vergelijkbare woning zonder duurzame maatregelen.

Bij de vaststelling van het subsidieplafond was vooral discussie over de bijdrage aan de lokale omroep. Zij hebben gevraagd de bijdrage van €26.000 te verhogen naar €50.000. Nadat het college eerst de raad had geïnformeerd dat hierover apart een voorstel aan de raad zou worden voorgelegd, stelde het college de raad nu voor in het subsidieplafond het hogere bedrag op te nemen zodat het college een financieel kader zou hebben om een besluit te nemen op de vraag voor meer subsidie. Tijdens de behandeling in de raad bleek overduidelijk dat de gemeenteraad deze beslissing in eigen hand wenst te houden. Een daartoe strekkend (mondeling) amendement van onze fractie is door de meerderheid aangenomen. Een bedrag van €24.000 is daarom gereserveerd voor nadere besluitvorming door de gemeenteraad.

In het kader van het regionale economische programma De Kop Werkt zijn in de raadsvergadering de voortgangsrapportage over 2018 en het jaarprogramma 2019 vastgesteld. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat meerdere projecten vertraging oplopen. Het college is door ons gevraagd vooral de vinger aan de pols te houden bij de voortgang van projecten waar Hollands Kroon direct belang bij heeft.

In de regionale samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat afwijkingen in het programma vanaf 5 ton voorgelegd worden aan de raad. Hiermee zijn wij destijds schoorvoetend akkoord gegaan (in het belang van de regionale samenwerking). In de regionale adviescommissie deze maand gaf wethouder Beemsterboer van Schagen  aan dat politiek gevoelige wijzigingen ook aan de raad worden gemeld. Gelet daarop is ons college erop gewezen dat afwijkingen kleiner dan 5 ton in het programma wat ons betreft politiek gevoelig zijn en met de raad gedeeld moeten worden.

 

 

Sjaak Vriend

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.