08 oktober 2018

Nieuwsbrief CDA fractie september

Raadsvergadering 27 september

De eerste raadsvergadering na het zomerreces had een korte agenda. Met name het voorstel over de bijdrage voor de extra zorgconsumptie vergde veel tijd zodat toch sprake was van een avondvullend programma.

 

Nadat eerder bleek dat er tekorten waren binnen de zorg over 2017  en deze door de raad moesten worden aangevuld, is door de raad aan het college opdracht gegeven om een analyse uit te voeren naar de zorgconsumptie.

 

Uitgangspunt was en is dat wie zorg nodig heeft, deze ook moet krijgen. Daarnaast is vanaf de aanvang zwaar ingezet op preventie om in een later stadium du(urde)re zorg te voorkomen. De effecten daarvan zullen pas op langere termijnen (financieel) merkbaar zijn.

 

Duidelijk is dat bij de start van de decentralisatie van de taken uitgegaan werd van minder zorg dan in de praktijk aan de orde is. Indicaties die niet in beeld waren, het onderbrengen van extra taken bij Incluzio en een stijgende jeugdzorgvraag maakt dat uit de analyse blijkt dat voor 2018 (maximaal) een extra bedrag van ruim 2 miljoen nodig is. De definitieve extra bijdrage wordt vastgesteld bij het vaststellen van de jaarrekening over 2018.

Uit de analyse blijkt ook dat de geprognosticeerde extra benodigde middelen de jaren daarna afnemen.

 

Gelet op de eertijds geformuleerde uitgangspunten is onze fractie akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van deze extra bijdrage. Deze wordt gedekt vanuit enkele begrotingsposten en een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein. Op initiatief van onze fractie is het te nemen besluit anders geformuleerd waardoor de raad unaniem akkoord ging. Het voorgestelde besluit was namelijk voor meerdere uitleg vatbaar en ging ook over het zorgconcept, terwijl het te nemen besluit alleen de extra gelden zou moeten betreffen.

 

De Regionale Omgevingsdienst (RUD) voert taken op milieugebied voor gemeenten en provincie uit). De RUD kent over 2017 een positief resultaat, waarvan ruim 1 ton ten goede komt van de gemeente Hollands Kroon. Het bestuur van de RUD heeft voorgesteld om ongeveer de helft van dat positief resultaat te reserveren voor de kosten, die de RUD moet maken met het oog op de invoering van de Omgevingswet. Alternatief is dat bij de begroting voor 2019 de benodigde bijdrage moet worden opgenomen. Dat de RUD namelijk kosten moet maken met het oog op de invoering van de Omgevingswet (het betreft hier extra personele kosten) staat buiten kijf. Gelet daarop was het college van mening dat sprake is van een praktisch voorstel om bij het bestemmen van het resultaat over 2017 hierin reeds te voorzien. Helaas was het gelet op de vergaderdata niet meer mogelijk vooraf een advies te vragen aan de regionale adviescommissie (RRN). Onze fractie kon zich vindenin dit praktische voorstel.

Met name het feit dat vooraf geen advies was gevraagd bij de RRN (blijkbaar een doel op zich) leidde bij meerdere partijen tot een kritische houding. Na een goede uitleg van onze wethouder was alleen de fractie van LADA tegen.

 

Vanaf 2015 is onderzoek gedaan op de schaal van Noord-Holland-Noord naar de kwaliteit van de verblijfsrecreatie en de kansen en bedreigingen die deze sector kent. Het onderzoek heeft geleid tot een visie hoe om te gaan met verblijfsrecreatie in dit gebied. Er worden diverse deelgebieden onderscheiden, waarbij de kuststrook (niet verrassend) de meeste potentie kent.

Er zijn criteria opgenomen om nieuwe initiatieven (of uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatieve terreinen) te kunnen beoordelen. Ook is gekeken naar de bestaande voorraad. Voor Hollands Kroon moeten we constateren dat er met name kansen bestaan bij Waddenzee/IJsselmeer en Amstelmeer en dat voor het overige de verblijfsrecreatie voor bijna 80% perspectief arm is. Een grootschalig vakantiepark bij het Amstelmeer (zie ons verkiezingsprogramma) sluit dus goed op aan op de uitkomsten van dit onderzoek, maar ook dat was voor ons geen verrassing.

Voor wat betreft de bestaande voorraad zal bezien moeten worden op welke wijze deze ontwikkeling kan worden gekeerd. Parken die geen enkel recreatief perspectief hebben zullen betrokken moeten worden in een discussie over een andere bestemming/invulling of sanering. Bij nieuwe initiatieven heeft onze fractie gepleit voor een terughoudende benadering, een goed business plan en het niet maken van dezelfde fouten die in het verleden zijn gemaakt. Daar waar op parken eigendom en exploitatie is losgelaten is veelal een park ontstaan die niet of nauwelijks meer recreatief wordt gebruikt.

Dat op grond van het bestemmingsplan een recreatieve bestemming geldt, betekent niet dat daarvan ook sprake is. Dat heeft de praktijk wel geleerd en handhaven is dan een voortdurende en kostbare uitdaging (dit komt vooral door de verschillende eigendommen, waardoor het een continue proces blijft).

Door onze fractie is dan ook bepleit goede privaatrechtelijke afspraken te maken bij nieuwe ontwikkelingen: eigendom blijft in eigendom exploitant en bij verkoop verplichte verhuur via de exploitant (alles af te dwingen met boete- en kettingbedingen).

De kaders die opgenomen zijn in de visie zullen vertaald moeten worden naar wat dit voor de verblijfsrecreatie in de gemeente Hollands Kroon betekent. Wordt dus vervolgd.

 

Tot slot zijn o.a.  enkele bestemmingsplannen vastgesteld (hamerstukken).

 

Inspreken bij de gemeenteraad

Het inspreken bij de gemeenteraad krijgt vanaf deze maand een andere invulling. Tot nu toe werd ingesproken in de raadsvergadering. Dit werd als zeer onbevredigend ervaren. Het kost veel tijd in de raadsvergadering, een gesprek vindt niet plaats en inspreken komt vlak voor behandeling tijdens de raad; standpunten zijn dan meestal al bepaald. Besloten is met ingang van deze maand elke maand een spreekuur te houden op de dinsdag voorafgaande aan een raadsvergadering. Een soort beeldvormende vergadering.  Daardoor is het mogelijk in gesprek te komen met de raad/inwoners en behoeven ook niet alle fractievergaderingen meer bezocht te worden. Tenslotte zijn alle fracties tijdens het spreekuur vertegenwoordigd/aanwezig. 

 

Raadsvragen voormalige gemeentewerf Wieringerwaard

Ons bereikten berichten dat overlast wordt ondervonden omdat de voormalige werf in Wieringerwaard gebruikt wordt als hangplek door jongeren. Door de fractie is het college gevraagd hieraan aandacht te besteden.

 

Raadsvragen woningen in het buitengebied

Op 3 juli is door het college een memo aan de raad gezonden over het bouwen van woningen in het buitengebied. Uitgangspunt is niet bouwen in het buitengebied, als daarvoor geen noodzaak bestaat (uitleg, bedrijfswoning of toepassing Ruimte voor Ruimte). Maar uitzonderingen sluiten we niet uit.

Na een principeverzoek voor de bouw van enkele woningen aan de rand van het dorp Nieuwe Niedorp waarop door het college in onze ogen terecht positief heeft mogen reageren, heeft het college kaders voor woningbouw in het buitengebied vastgesteld. Deze kaders komen onze fractie erg ruim over. En is het niet aan de raad om die kaders te stellen? Onze fractie heeft daarom het college een aantal vragen gesteld.

 

 

Sjaak Vriend

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.