22 december 2019

Nieuwsbrief fractie CDA Hollands Kroon december 2019

Raad 19 december

APV

De laatste raadsvergadering van het jaar. En jawel, we waren zowaar op tijd klaar. Voorgesteld werd de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen. Naast een aantal technische aanpassingen werd voorgesteld om enkele geschrapte bepalingen weer op te nemen om tegen bepaalde vormen van overlast (zoals wildplassen) effectiever op te kunnen treden. De weg van het Wetboek van Strafrecht bleek toch niet effectief. Een deel van onze fractie was destijds tegen het schrappen van allerlei regels. Onze fractie kon thans unaniem instemmen met de nu voorgestelde aanpassingen en toevoegingen.

 

Sinds de wijziging van de APV begin 2015 gelden geen regels voor het aanplakken (artikel 2.42), hinderlijke reclame (artikel 4.15), lichtreclame (artikel 4.16) en het parkeren van reclamevoertuigen (artikel 5:7). In onze ogen wordt de openbare ruimte in onevenredige mate  ontsierd door diverse vormen van (handels)reclame (ook alle borden met de verkiezingen!). Dit komt vooral omdat aankondigingen van evenementen e.d. onnodig lang blijven staan (ver na de datum daarvan), kapotte/vernielde aankondigingen niet worden verwijderd, lichtreclames dag en nacht aan staan en commerciële reclame op allerlei plaatsen voor zeer lange tijd/permanent wordt geplaatst, al dan niet met een omgevingsvergunning bouwen.  Het gebruik van lichtreclame leidt daarnaast tot hinder voor de omgeving, het verkeer en verkeersonveilige situaties. Wat ons betreft moet het uitgangspunt zijn deze ongewenste gevolgen tegen te gaan, bij voorkeur zonder te komen tot aanvullende vergunningenstelsels met de daarbij behorende administratieve lasten. Gelet daarop is door ons geen voorstel gedaan de APV hierop aan te vullen, maar is een motie ingediend (samen met OHK en D66) om in beeld te brengen welke mogelijkheden er bestaan om deze ongewenste gevolgen tegen te gaan.

De motie riep op:

onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de ongewenste gevolgen, zoals hiervoor verwoord van het (onnodig) plaatsen van alle vormen van  (handels) reclame in de openbare ruimte tegen te gaan;

onderzoek te doen naar de mogelijkheden om nadere eisen  te stellen aan het gebruik van lichtreclame op panden en op zuilen e.d. (bijvoorbeeld beperken qua afmetingen en in de tijd);

na te gaan of bestaande handelsreclame is geplaatst met de benodigde omgevingsvergunning bouwen;

de raad uiterlijk in april 2020 een rapportage te doen toekomen met daarin voorstellen/aanbevelingen om voornoemde onevenredige overlast en hinder tegen te gaan c.q. te voorkomen.

 

Nadat de portefeuillehouder dit heeft toegezegd, is conform onze gedragslijn de motie ingetrokken (na een toezegging is deze namelijk overbodig).

Onderzoeken toetsingskamer

De toetsingskamer heeft geadviseerd een drietal onderzoeken te doen. Naast de lopende onderzoeken naar de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie en de Belbus is voorgesteld onderzoek te doen naar de bedrijfsvoering van Incluzio. De raad kon hiermee instemmen.

 

Motie beschikbaarheid toiletten in de openbare ruimte

Een door SHK opgestelde motie is door ons mede ingediend (net als door VVD, OHK, D66, PvdA en GL). De motie riep het college op in overleg te treden met ondernemers- en winkeliersverenigingen om na te gaan of er al dan niet sprake is van een redelijke beschikbaarheid van “openbare” toiletvoorzieningen (uiteraard geldt dit ook voor de gemeentelijke gebouwen). Dit naar aanleiding van een oproep van de Maag-Lever-Darm stichting. De motie is door de raad aangenomen (ondanks een toezegging van de portefeuillehouder werd de motie in dit geval niet ingetrokken).

 Voor het overige was sprake van zogenaamde hamerstukken: vaststelling subsidieplafond, aankoop gronden transferium Den Oever, wijziging verordening WMO, overhevelingen, voortgangsrapportage De Kop Werkt inclusief jaarprogramma 2020, de monitoring van de kwaliteit van de zorg in het sociaal domein en een uitbreiding van de formatie bij de griffie.

                           

 

Namens de fractie CDA Hollands Kroon

Sjaak Vriend, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.