27 januari 2020

Nieuwsbrief fractie CDA Hollands Kroon januari 2020

Raad 23 januari 2020

Strategische aankopen herstructurering Wieringerwerf

Het college stelde voor de Lidl en de ambulancepost aan te kopen. Aankoop van de Lidl maakt bevoorrading van de winkels aan de Terpstraat aan de achterzijde mogelijk. Omdat de ondernemers hebben aangegeven binnen hun eigen pand daarvoor aanpassingen te doen en het college een raming gaf van de mogelijke opbrengst (na verkoop van de m2 die niet nodig zijn voor de bevoorradingsweg), is onze fractie/de raad akkoord gegaan met het voorstel. De bevoorrading van de winkels aan de voorzijde is al jaren een bron van overlast; het zou in het kader van de herstructurering van Wieringerwerf een gemiste kans zijn om de Lidl niet aan te kopen. Ook de ambulancepost (Dr. Talsmalaan) ligt binnen het gebied van de herstructurering en maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van Campus De Terp.

 

Verkoop voormalige basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna

Het college stelde voor de school te verkopen aan de woningstichting Anna Paulowna voor de bouw van in totaal 30 appartementen in de sociale huursector. Omdat sociale woningbouw leidt tot een lagere grondprijs, het pand nog een hogere boekwaarde kent en het pand nog moet worden gesloopt, moet per saldo € 67.000 van gemeentewege worden bijgelegd. Verkoop van vrijgekomen gemeentelijke opstallen past binnen het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad heeft de afgelopen periode meerdere keren aangedrongen op meer bouwen in de sociale huursector. Onze fractie/de raad kon dan ook instemmen met dit voorstel.

 

Diversen

Aan de orde waren een aantal zogenaamde hamerstukken. Deze zijn conform besloten. Ingestemd is met de sloop van de Terpgymzalen en het beschikbaar stellen van een budget van 2,5 ton om de Zuiderzeehal aan te passen. De gemeente is verplicht het bewegingsonderwijs te faciliteren; de gymzalen zijn inmiddels sterk verouderd. Vanwege de plannen voor de sportcampus De Terp is noodzakelijk onderhoud uitgebleven. Omdat die plannen langer op zich laten wachten, moet er wel iets gebeuren. Het is goedkoper de Zuiderzeehal hiervoor aan te passen dan de gymzalen op te knappen.

Voor de percelen Hollebalgweg 4a en 4b  te Westerland is ingestemd met een herziening van het bestemmingsplan om twee woningen in de vorm van Wieringer woonboerderijen toe te staan. Planologisch zijn nu drie bedrijfsgebouwen in die vorm toegestaan. De bestemming bedrijf wordt dus gewijzigd in wonen en het aantal gebouwen wordt teruggebracht van 3 naar 2.

Voor het regelstation in Wieringerwerf is het bestemmingsplan vastgesteld voor een uitbreiding/aanpassing van dit station. De ingekomen zienswijze gaf geen aanleiding om hiervan af te zien gelet op de afstand van de woning tot de uitbreiding/aanpassing van het gasregelstation.

 

Moties verbod knalvuurwerk, vuurpijlen (GL, CU, LADA) en oproep landelijk verbod consumentenvuurwerk (GL, CU)

Met ons gaven meerdere partijen aan eerst af te willen wachten welke besluiten de landelijke overheid op dit gebied binnenkort gaat nemen. Nadat de burgemeester aangaf bereid te zijn in gesprek te gaan met inwoners, zijn de moties ingetrokken.

 

Motie openbare toiletten (GL)

In de raad van december 2019 is  een mede door ons ingediende  motie aangenomen, waarin het college werd opgeroepen in overleg te treden met ondernemers- en winkeliersverenigingen om na te gaan of er al dan niet sprake is van een redelijke beschikbaarheid van “openbare” toiletvoorzieningen (uiteraard geldt dit ook voor de gemeentelijke gebouwen).

 

In deze vergadering kwam GL met een aanvullende motie, waarbij het college opgedragen werd te onderzoeken of door de gemeente openbare toiletvoorzieningen kunnen worden geplaatst en onderhouden in kernen waar geen winkels e.d. aanwezig zijn. Daarnaast was de opdracht om te bezien of het mogelijk was de toiletvoorzieningen in winkels e.d. ook buiten openingstijden toegankelijk te laten zijn.

 

Onze fractie gaf aan dat wat ons betreft de motie van december 2019 eerst moet worden uitgevoerd alvorens eventuele aanvullende opdrachten te verstrekken. Daarbij komt dat het bouwen en beheren van dergelijke voorzieningen door de gemeente kostbaar is. Ons voorstel is om dergelijke wensen te betrekken bij de behandeling van alle in het kader van de komende begroting bestaande wensen. Dat maakt een integrale afweging mogelijk. De motie werd alleen door de indieners gesteund.

 

Subsidiëring 4 mei comités

Onze fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college. Volgens de beleidsregels voor subsidies  worden de comités slechts voor 50% gesubsidieerd (althans daar lijkt het op), daar waar wij uitgaan van 100% financiering. Wij hebben het college gevraagd uit te gaan van 100% en de beleidsregels op dit punt t.z.t. aan te passen.

 

Namens de fractie CDA Hollands Kroon

Sjaak Vriend, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.