01 december 2019

Nieuwsbrief fractie CDA Hollands Kroon november 2019

Raad 7 november

De begroting sluit met een overschot van ruim een miljoen. Hollands Kroon heeft voor 2020 een  begroting waar veel gemeentebesturen jaloers op zullen zijn. Geen discussie in Hollands Kroon over bezuinigingen, ondanks de extra bijdragen in het sociaal domein. Nee, in Hollands Kroon  ruimte om veel extra wensen mogelijk te maken. En daartoe is dan ook besloten.

Bij de algemene beschouwingen heeft onze fractie al geconstateerd dat in lijn met het coalitieakkoord (realistisch en ambitieus door op de ingeslagen weg) de kadernota geen grote kaderstellende veranderingen bevatte. Op nagenoeg alle onderdelen werd zelfs geconstateerd dat de trends en ontwikkelingen geen aanleiding geven bestaande doelstellingen aan te passen. Het is dus niet verrassend dat ook de begroting uitgaat van voortzetting van bestaand beleid.

Nadat onze fractie in de algemene beschouwingen (zowel dit jaar als vorig jaar) onze zorgen heeft geuit over de beschikbaarheid van jeugdboeken, neemt onze fractie verheugd kennis van het voorstel de jeugdcollectie van de schoolbibliotheken uit te breiden en het collegebesluit van 22 oktober jl. om Humanitas te subsidiëren voor het opzetten van de VoorleesExpress, waarin kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. 

Door onze fractie is een aantal technische vragen gesteld. Gelet op de beantwoording zijn  wij in afwachting van de voorstellen die het college gaat doen om te komen tot betaalbare woningen. Bij de algemene beschouwingen hebben wij onze zorg reeds uitgesproken over het kunnen voldoen aan de vraag naar passende en geschikte huisvesting voor onze inwoners. 

De communicatie met onze inwoners over beleid, maatregelen, voorgenomen besluiten en vergunningen blijft nadrukkelijk punt van aandacht.  Bij de besluitvorming over de aanvullende subsidie voor de lokale omroep hebben wij het college gevraagd met de lokale omroep te bespreken of verspreiding langs dat kanaal mogelijk is.  Met het wegvallen van een aantal huis-aan-huisbladen neemt de urgentie toe. Hierover is door het college met de omroep gesproken. Afgesproken is dat de gemeente het nieuws aanlevert, maar de omroep zelf bepaalt of zij het bekend maken. Hierdoor blijft de journalistieke onafhankelijkheid gewaarborgd. We zullen dit monitoren, want afhankelijk van de invulling zal gekeken moeten worden naar alternatieven.

Over de invoering van de Omgevingswet zijn -gelet op de impact- door ons de nodige vragen gesteld. Inmiddels zijn 4 sessies gepland om de raad te betrekken bij de invoering en om het gewenste ambitieniveau bij de raad op te halen. Welke rol de gemeenteraad  vervult bij de invoering van de nieuwe wet moet wat ons betreft nadrukkelijk onderwerp van gesprek  zijn.

Wat we missen in de begroting zijn extra middelen om meer in te zetten op toezicht en handhaving. De regels die wij hebben, moeten we ook handhaven. Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad een aantal dossiers behandeld, waarin duidelijk is geworden dat realisering van beleid vooral ook een kwestie van handhaving is. Wat onze fractie betreft zal hiervoor meer capaciteit en dus geld beschikbaar moeten komen. Het college heeft op vragen van onze fractie aangegeven dat bij de behandeling van de nieuwe kadernota Veiligheid zal moeten blijken of er extra middelen nodig zijn.

Bij de  begroting werden meerdere moties en één amendement ingediend. Het merendeel werd na de beantwoording door het college ingetrokken. Het amendement (aanscherpen van een KPI) is door ons ondersteund. Een tweetal moties hebben we ondersteund, maar waren feitelijk overbodig omdat het college een toezegging deed of aangaf dat zij e.e.a. reeds deden. Inhoudelijk konden we het er echter niet mee eens zijn.

Tegelijk met de begroting zijn ook de belastingverordeningen vastgesteld.

 

Raad 28 november

Principe besluithuisvesting tijdelijke medewerkers in het Joods werkdorp

Bij vaststelling van de beleidskaders is  ruimte gelaten voor locaties die niet voldaan aan de criteria (n.l. op agrarische bedrijven en bedrijventerreinen), enkel en alleen omdat het in de raad niet mogelijk bleek om hiervoor duidelijke kaders vast te stellen. Voor alle duidelijkheid, daarmee is de raad aan het roer blijven staan voor die locaties. De door het college voorgestelde kaders zouden ertoe geleid hebben dat beslissingsbevoegdheid over deze locatie bij het college zou komen te liggen.

Betreft principebesluit. Willen we in principe medewerking verlenen en zo ja onder welke voorwaarden? Onze fractie heeft aangegeven hier nog niet uit te zijn. Onze fractie heeft het volgende meegegeven.

De locatie heeft een gemengde bestemming (locatie van bestaande en beoogde bebouwing) en agrarische bestemming. De gemengde bestemming van het bestaande gebouw maakt veel vormen van gebruik mogelijk. Ook vormen van gebruik waarbij ter plaatse mensen zouden kunnen worden gehuisvest (sociaal medisch), met de daarbij behorende verkeersstromen. In de ruimtelijke ordening dient het planologisch toegestane gebruik afgezet te worden tegenover het beoogde gebruik.

Het is al jaren niet mogelijk gebleken om te komen tot een rendabele exploitatie van het gebouw, waarbij het behoud van het pand als rijksmonument is gewaarborgd en waarbij ruimte aanwezig is voor het onder de aandacht brengen van de historische betekenis van deze locatie.

Om dit laatste mogelijk te maken is een rendabele exploitatie noodzakelijk. De Stichting Joods Werkdorp geeft zelf ook aan dat zij een bijdrage vanuit de exploitatie nodig hebben om het herinneringscentrum te kunnen realiseren en in stand te houden.

Het plan voorziet in het min of meer terugbrengen van de historische bebouwingsstructuur, dat in gebruik was als joods werkdorp.

Het hoofdgebouw krijgt een functie voor de gehuisveste personen en voor het herinneringscentrum. Bij de uitwerking van het plan geldt wel het volgende:

  • Voorkomen van overlast door het vereiste van een exploitatievergunning en goede afspraken over beheer, w.o. contacten met de omgeving.
  • Onderbouwing in het vast te stellen bestemmingsplan dat voor de omgeving geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een goed woon- en leefklimaat
  • Een veilige verkeersafwikkeling en voldoende parkeergelegenheid (landschappelijk ingepast)
  • Het voldoen aan de algemene regels, zoals vastgesteld door de raad op 8 oktober voor huisvesting tijdelijke medewerkers (w.o. oppervlakte per logiesplek en oppervlakte voor recreatieve voorzieningen) 
  • Juridische borging van het medegebruik als herinneringscentrum
  • Juridische borging van een zodanige inrichting van het bestaande gebouw dat beide functies niet conflicteren 
  • Juridische borging dat exploitatie ook gericht is op behouden en regulier onderhoud -en zo nodig herstel-  van het pand als rijksmonument

Een aantal zaken behoeven wat ons betreft nog verduidelijking. Daarin stond onze fractie niet alleen. De besluitvorming is aangehouden; het college komt op meerdere onderdelen met nadere en aanvullende informatie.

 

Omgevingsvisie onderdeel wonen (beleidskader m.b.t. recreatiewoningen)

Uitgangspunt was en is dat recreatiewoningen voor recreatief gebruik ingezet moeten worden. Duidelijk is echter geworden dat de afgelopen jaren op veel plekken geen sprake (meer) is van recreatief gebruik. Als de bestemming niet meer verwezenlijkt kan worden, of duidelijk is dat dit niet meer voor de hand ligt gelet op de recreatieve potentie, dan ligt een andere bestemming voor de hand.

Het niet recreatieve gebruik op sommige plekken is al jaren een oplossing voor zogenaamde spoedzoekers (bij gebrek aan voldoende goedkopere huur- en koopwoningen)). Omzetten naar permanente bewoning maakt dat deze woningen naar verwachting niet meer voor die doelgroep beschikbaar zijn. Bij kader 1 is dan ook absoluut een randvoorwaarde dat vooral eerst gekeken wordt naar de aard van het bestaande gebruik en andere mogelijke bestemmingen, zoals genoemd in het raadsvoorstel (met name hebben wij gewezen op het flexwonen voor spoedzoekers). Onze fractie blijft dan ook zeer terughoudend ten aanzien van omzetting naar permanente bewoning. 

Op 27 september 2018 heeft deze raad de regionale visie verblijfsrecreatie Noord-Holland-Noord 2030 vastgesteld. Uit deze visie blijkt dat in onze gemeente met name de locaties aan het water (Amstelmeer, Waddenzee) de meeste recreatieve potentie hebben. Het is niet voor niets dat onze omgevingsvisie ook gericht is op versterken van de recreatieve functies in combinatie met water. Onze fractie kan zich dan ook niet goed voorstellen dat mogelijk ook deze locaties in beeld zouden zijn voor een bestemmingswijziging.

De kaders zijn in meerderheid door de raad vastgesteld (SHK stemde o.a. tegen). De verwachting is dat niet veel parken op grond hiervan qua bestemming omgezet zullen gaan worden.

 

Urgentieverordening (amendement VVD)

De woningbouwcorporaties hebben de gemeente gevraagd de urgentie te bepalen. Tot nu toe deden zij dat. Hiervoor is een verordening noodzakelijk. De VVD heeft bij amendement voorgesteld de prioritering tussen urgentiegevallen te wijzigen (minder snel urgentie voor statushouders). In de gemeentelijke omgevingsvisie (2016) staat dat vergunninghouders, voor zover de wettelijke taakstelling dat vergt, voorrang hebben bij huisvesting. Dit uitgangspunt kent ook de prestatieafspraken met de woningcorporaties, die tot 2021 gelden. Het amendement is met een kleine meerderheid aangenomen. Onze fractie stemde gelet op de wettelijke taakstelling tegen de wijziging. Omdat de wijziging bij meerderheid was geamendeerd, is vervolgens wel akkoord gegaan met de geamendeerde verordening. Tenslotte is die nodig om zelf als gemeente de urgentie te kunnen vaststellen.

Alle partijen ondersteunden een motie van SHK om mee te doen aan het herdenkingsmonument Levenslicht, dat wordt gemaakt ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust en 75 jaar bevrijding.

 

Namens de fractie CDA Hollands Kroon

Sjaak Vriend, fractievoorzitter

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.